Văn bản khác 28/BC-CĐKGDBĐ

Báo cáo 28/BC-CĐKGDBĐ kết quả công tác quý I - 2010 và chương trình công tác quý II - 2010 do Cục Đăng ký quốc gia gia địch bảo đảm ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 28/BC-CĐKGDBĐ công tác quý I - 2010 chương trình công tác quý II - 2010


BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/BC-CĐKGDBĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2010

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I - 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II - 2010

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Cục Đăng ký xin báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2010 và dự kiến chương trình công tác quý II/2010 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1. Về công tác xây dựng văn bản

a) Một số văn bản đã được ban hành đúng tiến độ:

- Ngày 01/3/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT/BTP-BTNMT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT/BTP-BTNMT. Thông tư liên tịch có hiệu lực từ 01/5/2010;

- Ngày 22/3/2010, Cục trưởng đã ký Quyết định số 25/QĐ-CĐKGDBĐ về ban hành Quy chế làm việc của Cục Đăng ký. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.

b) Một số văn bản đang xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện theo tiến độ đề ra:

- Ngày 19/3/2010, Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm đã cho ý kiến thẩm định. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo để Bộ trưởng ký Tờ trình Chính phủ;

- Tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Thông tư đăng ký trực tuyến;

- Nghiên cứu, xây dựng đề cương dự thảo Thông tư liên tịch thay thế thông tư liên tịch số 03, 36 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về phí, lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06, 03 và 04 của Bộ Tư pháp về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng. Hiện nay, Cục đang lấy ý kiến góp ý của các Trung tâm đăng ký;

- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các quy định về biện pháp bảo đảm trong Bộ luật Dân sự.

- Xây dựng dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục thay thế Quy chế cũ. Hiện nay, đang lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Cục.

2. Về các mặt công tác khác

a) Một số công việc đã hoàn thành theo đúng tiến độ:

- Ngày 27/02/2010, Thứ trưởng phụ trách đã ký quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Đăng ký. Trên cơ sở đó, Cục trưởng đã ký phê duyệt Kế hoạch công tác của các đơn vị thuộc Cục (07/07 đơn vị) để tổ chức thực hiện;

- Báo cáo Bộ trưởng về kết quả rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm; đề xuất cử cán bộ tham gia rà soát thủ tục hành chính tại Tổ Đề án 30 của Chính phủ;

- Cục trưởng đã ký Quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 cho cơ quan Cục và các Trung tâm đăng ký thuộc Cục;

- Ngày 11/3/2010, Cục trưởng đã ký Quyết định thành lập Tổ xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký. Hiện Tổ xây dựng Đề án đang xây dựng Đề cương;

- Ngày 11/3/2010, Cục trưởng đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền pháp luật năm 2010 của các Trung tâm đăng ký. Trước mắt, Cục đang xây dựng, hoàn thiện và phối hợp với Nhà Xuất bản Tư pháp để in Sách hỏi đáp và hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký giao dịch bảo đảm phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với Trung tâm đăng ký Đà Nẵng chuẩn bị xong nội dung tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho khu vực miền Trung tại hai tỉnh, thành phố Nghệ An và Đà Nẵng (trong tháng 4/2010);

- Thực hiện công tác hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm cho các Trung tâm đăng ký thuộc Cục, các cơ quan, tổ chức (chủ yếu là tổ chức tín dụng) và cá nhân có liên quan;

- Ngày 22/3/2010, Cục trưởng đã ký quyết định bổ nhiệm đồng chí Lương Hoàng Phong, chuyên viên giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng;

- Lãnh đạo Bộ đã ký Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển và trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục. Hiện nay, Cục đang phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện các thủ tục tuyển dụng tiếp theo đối với những người trúng tuyển;

- Xây dựng và ban hành Chương trình phát động phong trào thi đua và đăng ký khen thưởng năm 2010 của Cục và các Trung tâm đăng ký; đề xuất công chức, viên chức của Cục tham gia các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính;

- Hoàn tất thủ tục chuẩn bị bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở “Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc mở rộng phạm vi đăng ký và cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của động sản”.

b) Một số công việc đang triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra:

- Xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Đăng ký bất động sản (hoạt động hợp tác với Jica năm 2009); xây dựng kế hoạch hợp tác với Quỹ Lorren Sting trong năm 2010;

- Nghiên cứu, chuẩn bị nội dung kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên toàn quốc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn các Trung tâm đăng ký hoàn thiện hồ sơ để đề nghị xếp hạng Trung tâm theo Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 11/02/2010 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ; thực hiện thủ tục nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại đối với Giám đốc Trung tâm đăng ký Đà Nẵng, 02 Phó Giám đốc Trung tâm đăng ký TP.HCM;

- Tiếp tục chỉnh sửa phần mềm thu phí, lệ phí cho Trung tâm đăng ký Hà Nội và TP.HCM;

- Triển khai Dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Hệ thống đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm:

+ Về hợp phần tin học: Đã có chứng thư thẩm định tổng dự toán của Dự án; đơn vị có chức năng đang thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

+ Về hợp phần xây dựng cơ bản: Đang hoàn thiện thủ tục để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định chính thức giao đất.

+ Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thiện văn bản để Lãnh đạo Bộ ký đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chuyển vốn đầu tư của Dự án sang năm 2010.

II. CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Trong quý I/2010, các Trung tâm đã tiếp nhận và chứng nhận 40.144 đơn yêu cầu. Cụ thể như sau:

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và chứng nhận cho 13.460 đơn yêu cầu. Trong đó, có 256 chứng nhận về đăng ký hợp đồng, 12.519 chứng nhận về đăng ký giao dịch bảo đảm, 685 văn bản cung cấp thông tin.

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và chứng nhận cho 17.847 đơn yêu cầu. Trong đó, có 342 chứng nhận về đăng ký hợp đồng, 17.445 chứng nhận về đăng ký giao dịch bảo đảm, 60 văn bản cung cấp thông tin.

- Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và chứng nhận cho 8.837 đơn yêu cầu. Trong đó, có 51 chứng nhận đăng ký hợp đồng, 8.615 chứng nhận đăng ký về giao dịch bảo đảm, 171 văn bản cung cấp thông tin.

Trong quý I/2010, Cục Đăng ký đã chấp nhận 20 tổ chức là khách hàng thường xuyên và 03 khách hàng thường xuyên thay đổi thông tin.

III. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

- Các Chi bộ Cục, Trung tâm đăng ký Đà Nẵng chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, các Chi bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với Cục trưởng, Giám đốc Trung tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác nhân sự của Cục.

- Công đoàn bộ phận đang xây dựng, hoàn thiện chương trình công tác công đoàn, có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các công đoàn viên; các Tổ công đoàn và Nữ công của Cục và các Trung tâm đăng ký đã tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho toàn thể nữ công chức, viên chức của đơn vị.

- Theo chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Chi ủy Cục Đăng ký, Ban chấp hành Đoàn thành niên của Cục đã xây dựng kế hoạch và đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ mới, đồng thời Chi đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Theo ủy quyền của Công đoàn Bộ Tư pháp, Trung tâm đăng ký Đà Nẵng đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà và trao tiền phụng dưỡng năm 2010 cho Bà mẹ VNAH Trương Thị Nghiêu nhân dịp Tết Canh Dần 2010.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Nhận xét chung về kết quả đạt được

Trong Quý I/2010, Cục Đăng ký đã chủ động, tích cực và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ, có hiệu quả và đúng tiến độ trong việc nghiên cứu, xây dựng các văn bản, đề án được giao soạn thảo; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; thực hiện công tác tài chính kế toán và công tác ứng dụng tin học. Bên cạnh đó, Cục cũng quan tâm chỉ đạo thường xuyên đối với các Trung tâm đăng ký tổ chức thực hiện có hiệu quả tích cực trong công tác đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án, góp phần nhỏ đối với việc ổn định nền kinh tế, kiềm chế lạm phát.

Để có được kết quả đó, tập thể công chức, viên chức Cục Đăng ký đã có nhiều cố gắng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực trong công tác, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ, của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong Bộ và Cục, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị hữu quan trong và ngoài Bộ.

2. Một số hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác của Cục Đăng ký vẫn còn một số hạn chế như tiến độ triển khai Dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Hệ thống đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm còn chậm do phải thực hiện nhiều thủ tục đã có quy định hoặc chưa có quy định và phụ thuộc vào một số cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tư vấn quản lý dự án, thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Phần II

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2010

Căn cứ Chương trình công tác năm 2010 của Bộ và của Cục, dự kiến chương trình công tác quý II/2010 như sau:

1. Công tác xây dựng văn bản:

- Tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư đăng ký trực tuyến để gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 03, 36 về phí và lệ phí; dự thảo Thông tư thay thế các Thông tư số 06, 03 và 04.

- Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm thay thế Chỉ thị số 21/2003/CT-TTg.

- Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các quy định về biện pháp bảo đảm trong Bộ luật Dân sự.

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn tuyên truyền:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng trong việc hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm; hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký đối với các Trung tâm đăng ký thuộc Cục.

- Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Trung tâm đăng ký; kiểm tra, phê duyệt quyết toán ngân sách và thu chi hoạt động sự nghiệp của các Trung tâm đăng ký năm 2009 và tổng hợp quyết toán ngân sách của Cục và các Trung tâm đăng ký năm 2009 báo cáo Vụ Kế hoạch – Tài chính.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho các tổ chức, cá nhân tại Nghệ An và Đà Nẵng (phối hợp với Trung tâm đăng ký Đà Nẵng) theo hướng đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền.

- Phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp phát hành Sách hỏi đáp và hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

3. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ:

- Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận và bố trí công tác đối với những người trúng tuyển viên chức Trung tâm đăng ký Đà Nẵng.

- Xây dựng dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng (TP.HCM và Đà Nẵng); kiện toàn Lãnh đạo Trung tâm Đăng ký TP.HCM (sau khi đồng chí Đỗ Thu Thủy, Phó Cục trưởng kiêm Giám đốc nghỉ hưu).

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng các Trung tâm đăng ký và đề xuất Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định để trình Bộ trưởng quyết định. Thực hiện thủ tục điều chỉnh phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Trung tâm đăng ký sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Cục theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ.

4. Công tác đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:

- Xây dựng Chương trình phối hợp với một số Ngân hàng thương mại nhằm tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về đăng ký giao dịch, tài sản, đảm bảo an toàn pháp lý của hệ thống tín dụng.

- Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch, tài sản của các Trung tâm đăng ký.

- Đổi mới nội dung, phương thức tập huấn, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch, tài sản và quan hệ giao tiếp với khách hàng là các tổ chức tín dụng.

5. Một số công tác khác:

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với dự án JICA, IFC và Quỹ Lorren Sting; xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Đăng ký bất động sản; triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật về hoàn thiện khung pháp luật và hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Hệ thống đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Theo đó, sau khi có Thông báo của Thủ tướng Chính phủ về việc cho chuyển vốn đầu tư sang năm 2010, hợp phần tin học sẽ được triển khai thủ tục đấu thầu, và hoàn thành việc mua sắm máy móc, thiết bị kỹ thuật, đồng thời phối hợp với đối tác để lắp đặt, chạy thử nghiệm phần mềm đăng ký trực tuyến; hợp phần xây dựng cơ bản sẽ triển khai việc đền bù, giải phóng mặt bằng và sau khi được UBND thành phố Hà Nội có Quyết định giao đất thì tổ chức đấu thầu, khởi công xây dựng trụ sở.

- Hoàn thiện việc chỉnh sửa phần mềm thu phí, lệ phí cho Trung tâm đăng ký Hà Nội và TP.HCM.

- Bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc mở rộng phạm vi đăng ký và cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản”.

- Triển khai mua sắm tài sản cố định, nhất là thay thế các máy tính, photo… đã cũ, hỏng để phục vụ được yêu cầu công việc của Cục và các Trung tâm đăng ký.

6. Công tác Đảng, đoàn thể:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ của các Chi bộ.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn của Cục.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác quý I và dự kiến chương trình công tác quý II năm 2010, Cục Đăng ký xin báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét và gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);
- Các đơn vị thuộc Cục (để th/hiện);
- Trang Web của Cục, Bộ (để đăng tin);
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/BC-CĐKGDBĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu28/BC-CĐKGDBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2010
Ngày hiệu lực24/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/BC-CĐKGDBĐ

Lược đồ Báo cáo 28/BC-CĐKGDBĐ công tác quý I - 2010 chương trình công tác quý II - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 28/BC-CĐKGDBĐ công tác quý I - 2010 chương trình công tác quý II - 2010
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu28/BC-CĐKGDBĐ
        Cơ quan ban hànhCục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
        Người kýVũ Đức Long
        Ngày ban hành24/03/2010
        Ngày hiệu lực24/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 28/BC-CĐKGDBĐ công tác quý I - 2010 chương trình công tác quý II - 2010

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 28/BC-CĐKGDBĐ công tác quý I - 2010 chương trình công tác quý II - 2010

           • 24/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực