Văn bản khác 2880/BC-BNV

Báo cáo 2880/BC-BNV năm 2014 kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 2880/BC-BNV 2014 kết quả thực hiện 1374/QĐ-TTg đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2011 2015


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2880/BC-BNV

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1374/QĐ-TTg NGÀY 12/8/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05 tháng 6 năm 2014, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Sở Nội vụ, Trường Chính trị các tỉnh, thành phố, Vụ Tổ chức cán bộ và Trường (Trung tâm) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, ngành; đại diện các đơn vị chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg và một số bộ, ngành và địa phương đã trình bày tham luận, đề xuất nhiệm vụ giai đoạn 2014 – 2015.

Sau khi nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg như sau:

Phần I

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1374/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg:

- Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg và triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015.

- Theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ và căn cứ vào các nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 1374/QĐ-TTg 100% các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng, ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015.

Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện đúng yêu cầu về đối tượng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng được quy định trong Quyết định số 1374/QĐ-TTg; nhiều bộ, ngành và địa phương đã ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; các chế độ, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ; Quy chế giảng viên kiêm chức;….

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng được Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiến hành thường xuyên, đầy đủ nhằm bảo đảm các quy định được thực hiện nghiêm túc.

Như vậy, có thể khẳng định, trong 3 năm qua, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, góp phần thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

II. KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1374/QĐ-TTG

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu

Trong 3 năm qua, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011 – 2015 theo đúng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg cụ thể:

a) Đối với cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện:

Các bộ, ngành và địa phương đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện để bảo đảm hoàn thành hai mục tiêu:

- Đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn quy định về ngạch công chức.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc theo chức vụ lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm của cán bộ, công chức.

Kết thúc giai đoạn 2011 – 2013:

- 98% cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

- Khoảng 71% cán bộ, công chức lãnh đạo cấp phòng của bộ, ngành và 80% của các địa phương được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định.

- Gần 67% cán bộ, công chức các bộ, ngành và 56% cán bộ, công chức của địa phương thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

b) Đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách:

Kết thúc năm 2013, các địa phương đã đạt được các mục tiêu được giao tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg như sau:

- Đào tạo trình độ chuyên môn cho cán bộ cấp xã đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định: Gần 75% cán bộ cấp xã đạt chuẩn.

- Tổ chức đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn cho công chức cấp xã: Gần 95% công chức cấp xã vùng đô thị, vùng đồng bằng; 87% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc cho cán bộ cấp xã và bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm đối với công chức cấp xã: Khoảng 60% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; 70% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm.

- Bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách: 50% những người hoạt động không chuyên trách được bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

c) Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp:

Kết thúc năm 2013, cả nước đã tiến hành bồi dưỡng cho gần 286.000 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các kiến thức, kỹ năng phục vụ cho hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đến nay, theo báo cáo của các địa phương, 99,6% đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng theo chương trình quy định.

2. Nguyên nhân của những kết quả đã đạt được

Để đạt được kết quả nêu trên, trước hết là do nhận thức của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức về chức năng, vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được nâng cao. Các cấp ủy Đảng và chính quyền đã có nhiều quan tâm, chỉ đạo sâu sát, triển khai đồng bộ các giải pháp được quy định tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg.

Hệ thống các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức đã được ban hành tương đối đầy đủ, toàn diện, thể hiện rõ tinh thần cải cách hành chính và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa X). Theo đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được phân cấp mạnh mẽ, tạo điều kiện để các bộ, ngành, địa phương tăng quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Ngoài ra, năng lực quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Vụ Tổ chức cán bộ các bộ, ngành, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ; đội ngũ giảng viên được quan tâm xây dựng, nâng cao trình độ đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong Quyết định số 1374/QĐ-TTg.

III. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1374/QĐ-TTG

1. Những hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn những hạn chế sau:

- Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa được cải thiện rõ rệt so với yêu cầu cải cách hình chính.

- Vẫn còn số lượng lớn cán bộ cấp xã của một số địa phương vùng miền núi phía Bắc chưa đạt trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định, tình trạng công chức làm việc không theo chuyên môn đào tạo còn nhiều.

- Vẫn còn tình trạng công chức hành chính của các bộ, ngành, địa phương đi học sau đại học, đại học và cao đẳng với số lượng lớn.

2. Nguyên nhân

- Việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chậm được triển khai. Một số bộ, ngành, địa phương chưa chú trọng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; vẫn còn hiện tượng chạy theo số lượng.

- Năng lực của một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và của đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng được các nhiệm vụ được phân cấp và bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc, vị trí việc làm.

- Ở một số địa phương, đội ngũ cán bộ cấp xã lớn tuổi, trình độ hạn chế nên việc đào tạo để đáp ứng tiêu chuẩn gặp khó khăn.

- Việc cử công chức đi học đại học, sau đại học ở một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa căn cứ vào quy hoạch, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

- Ngân sách dành cho công chức đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của cán bộ, công chức và của cơ quan, đơn vị sử dụng.

Phần II

NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2014 – 2015 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

I. NHIỆM VỤ

1. Đối với các bộ, ngành, địa phương

- Tiến hành rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cần thiết để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg.

- Tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

- Cân đối, bố trí đủ kinh phí và đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch.

- Đẩy mạnh bồi dưỡng theo vị trí việc làm, nhu cầu công việc cho cán bộ, công chức theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm việc gì thì học để làm việc ấy cho tốt”.

- Chú trọng đào tạo trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

- Triển khai hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để làm cơ sở cho các cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiến hành các cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

2. Đối với Bộ Nội vụ

Tiến hành triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Triển khai và bảo đảm chất lượng nhiệm vụ tổng rà soát, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên các lĩnh vực liên quan.

- Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá năng lực cạnh tranh và thu hút các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các công ty có năng lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương áp dụng Bộ chỉ số đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức.

- Tổ chức biên soạn và ban hành các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường, thị trấn.

- Nghiên cứu hoàn thiện chính sách cán bộ khuyến khích làm việc hiệu quả nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

3. Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

- Tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới chương trình, tài liệu theo phân cấp; áp dụng phương pháp giảng dạy thích hợp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Có kế hoạch cụ thể xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực, cơ cấu hợp lý; tăng cường sử dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng.

II. KIẾN NGHỊ

Bộ Nội vụ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan cân đối, bố trí đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương nhằm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg.

Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2880/BC-BNV

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2880/BC-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2880/BC-BNV

Lược đồ Báo cáo 2880/BC-BNV 2014 kết quả thực hiện 1374/QĐ-TTg đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 2880/BC-BNV 2014 kết quả thực hiện 1374/QĐ-TTg đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2011 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2880/BC-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Tiến Dĩnh
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 2880/BC-BNV 2014 kết quả thực hiện 1374/QĐ-TTg đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2011 2015

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 2880/BC-BNV 2014 kết quả thực hiện 1374/QĐ-TTg đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2011 2015

           • 31/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực