Văn bản khác 39/BC-BXD

Báo cáo số 39/BC-BXD về việc kết quả rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 39/BC-BXD kết quả rà soát văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp


BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 39/BC-BXD

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2008

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN THUỘC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP

Thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 2892/QĐ-BTP ngày 27/12/2007 và yêu cầu tại văn bản số 1682b/BTP-KTrVB ngày 30/5/2008 của Bộ Tư pháp về việc rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Bộ Xây dựng gửi tới Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

1. Số lượng văn bản đã được rà soát:

- 02 Luật do Quốc hội ban hành;

- 03 Nghị định do Chính phủ ban hành;

- 05 văn bản do Bộ trưởng BXD ban hành (02 Quyết định; 02 Thông tư; 01 Chỉ thị);

- 40 Quyết định cá biệt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

- 28 công văn do Bộ Xây dựng phát hành.

(Danh mục các văn bản rà soát được thể hiện chi tiết tại Phụ lục số I kèm theo văn bản này).

2. Kết quả rà soát:

Về cơ bản, những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trên là phù hợp với các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung quy định tại Quyết định số 07/1999/QĐ-BXD không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, hiện nay Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Việc rà soát cụ thể các văn bản QPPL hiện hành nêu trên được thể hiện chi tiết tại Phụ lục số II kèm theo văn bản này).

3. Kiến nghị:

a) Lĩnh vực xây dựng pháp luật: Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để các bộ, ngành áp dụng cho thống nhất. Đồng thời, điều chỉnh mức kinh phí hỗ trợ cho công tác soạn thảo văn bản QPPL cho phù hợp với tình hình thực tế.

b) Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Bộ Tư pháp cần tăng cường các đợt tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 63/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giao dục pháp luật nhằm cụ thể hơn các quy định hỗ trợ kinh phí cho các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Lĩnh lực kiểm tra văn bản QPPL:

Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản liên tịch hướng dẫn cụ thể quy trình kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy định tại mục 2 Chỉ thị 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

d) Lĩnh vực rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL:

Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị với Chính phủ cần sớm ban hành thể chế về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, trong đó cần hướng tới việc thành lập một cơ quan làm đầu mối chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp để hướng dẫn nghiệp vụ cho các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về kinh phí hỗ trợ cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL để dễ áp dụng và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c)
- Lưu: VP, PC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Báo cáo số 39/BC-BXD ngày 7 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng BXD về việc tổng hợp kết quả rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý với các quy định của pháp luật hiện hành"

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH ĐƯỢC RÀ SOÁT, ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP

TT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

I

Lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

 

 

1

Quyết định 07/1999/QĐ-BXD ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản QPPL và văn bản cá biệt ngành xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

02/02/1999

2

Quyết đinh 109/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 1999 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

28/01/1999

3

Quyết định 1711/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2000 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

29/12/1999

4

Quyết đinh 36/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2001 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

05/01/2001

5

Quyết định 1734/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2002 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

23/01/2001

6

Quyết định 465/QĐ-BXD về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng văn bản QPPL năm 2002.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

15/4/2002

7

Quyết đinh 1737/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPl năm 2003 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

30/12/2002

8

Quyết định 634/QĐ-BXD về việc hỗ trợ kinh phí xây dựngvăn bản QPPL năm 2003.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

12/5/2003

9

Quyết định 161/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2004 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

04/02/2004

10

Quyết định 211/QĐ-BXD về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng văn bản QPPL năm 2004.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

13/02/2004

11

Quyết đinh 162/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2005 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

07/02/2005

12

Quyết định 274/QĐ-BXD về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng văn bản QPPL năm 2005.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

14/3/2005

13

Quyết định 289/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2006 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

24/01/2006

14

Quyết định số 670/QĐ-BXD về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2006.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

17/4/2008

15

Quyết đinh 128/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2007 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

24/01/2007

16

Quyết định 640/QĐ-BXD về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ cho công tác soạn thảo; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

24/4/2007

17

Quyết định số 359/QĐ-BXD ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL và danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2008.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

12/3/2008

II

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

1

Quyết định 312/QĐ-BXD ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2002 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

18/02/2002

2

Quyết định 706/QĐ-BXD ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 của ngành xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

21/5/2003

3

Quyết định 261/QĐ-BXD ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

19/02/2004

4

Quyết định 452/QĐ-BXD về việc hỗ trợ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

17/3/2004

5

Quyết đinh 252/QĐ-BXD ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2005 của Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

09/3/2005

6

Quyết định 730/QĐ-BXD ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

03/5/2006

7

Quyết đinh 1069/QĐ-BXD phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

26/7/2006

8

Quyết định 551/QĐ-BXD ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

10/4/2007

9

Quyết định 826/QĐ-BXD ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

04/6/2007

10

Quyết định 532/QĐ-BXD ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008.

 

10/4/2008

III

Lĩnh vực kiểm tra văn bản QPPL

 

 

1

Chỉ thị số 13/1999/CT-BXD về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật ngành xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

15/12/1999

2

Quyết định 761/QĐ-BXD về việc thành lập đoàn công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật ngành xây dựng tại Sở XD Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

31/5/2000

3

Quyết định 1700/QĐ-BXD về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

04/12/2000

4

Quyết định 717/QĐ-BXD ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và thực hiện pháp luật năm 2005 của ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

19/4/2005

5

Quyết định 1970/QĐ-BXD kiểm tra văn bản QPPL và thực hiện pháp luật của ngành xây dựng năm 2005 tại Bộ Văn hoá, Thông tin.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

20/10/2005

6

Quyết đinh 1974/QĐ-BXD kiểm tra văn bản QPPL và thực hiện văn bản QPPL của ngành xây dựng năm 2005 tại UBND tỉnh Bình Dương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

21/10/2005

7

Quyết định 1975/QĐ-BXD kiểm tra văn bản QPPL và thực hiện văn bản QPPL của ngành xây dựng năm 2005 tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

21/10/2005

8

Quyết định 1976/QĐ-BXD kiểm tra văn bản QPPL của ngành xây dựng tại Bộ Giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

21/10/2005

9

Quyết định 265/QĐ-BXD ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và thực hiện pháp luật năm 2006 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

21/02/2006

10

Quyết định 351/QĐ-BXD ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của TTg về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

06/3/2006

11

Quyết đinh 1079/QĐ-BXD về việc kiểm tra văn bản QPPL tại UBND tỉnh Ninh Thuận.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

28/7/2006

12

Quyết định 1080/QĐ-BXD về việc kiểm tra văn bản QPPL tại Bộ Thương mại.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

28/7/2006

13

Quyết đinh 1081/QĐ-BXD về việc kiểm tra văn bản QPPL tại Tổng Cục du lịch Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

28/7/2006

IV

Lĩnh vực rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

 

 

A

Văn bản gửi các Bộ, ngành có liên quan để phối hợp rà soát

 

 

1

Văn bản số 422/BXD-PC về việc rà soát văn bản QPPL

Bộ Xây dựng

27/3/1998

2

Văn bản số 557/BXD-PC về việc rà soát văn bản QPPL

Bộ Xây dựng

26/4/1998

3

Văn bản 1269/BXD-PC về việc tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL ngành XD

Bộ Xây dựng

12/7/2000

4

Văn bản 1775/BXD-PC về việc phối hợp thực hiện rà soát VBQPPL gửi các Bộ, ngành có liên quan

Bộ Xây dựng

16/10/2003

5

Văn bản 80/BXD- PC về việc rà soát danh mục văn bản hướng dẫn thi hành Luật xây dựng

Bộ Xây dựng

02/02/2004

6

Quyết định 1030/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ rà soát văn bản QPPL về đầu tư xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

12/7/2006

7

Văn bản 1956 /BXD-PC về việc rà soát VB QPPL hướng dẫn Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

Bộ Xây dựng

21/9/2006

8

Văn bản 189/BXD- VP về việc rà soát, sửa đổi và bổ sung các thủ tục hành chính có liên quan đến QLNN về Xây dựng.

Bộ Xây dựng

30/01/2007

9

Văn bản 364/BXD-PC về việc rà soát các thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng

27/02/2007

10

Văn bản 785/BXD-KHTK về việc rà soát các quy định về đấu thầu

Bộ Xây dựng

18/4/2007

11

Quyết định số 334/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn công tác thực hiện kiểm tra, rà soát các đồ án quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng đang triển khai thuộc phạm vi ranh giới dự kiến mở rộng thủ đô Hà Nội theo Chỉ thị số 260/CT-TTg ngày 04/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

07/3/2008

B

Báo cáo kết quả rà soát

 

 

1

Văn bản 985/BXD-CCHC kết quả rà soát thủ tục hành chính

Bộ Xây dựng

30/6/2004

2

Báo cáo 1397/BXD-PC báo cáo kết quả rà soát Nghị định 16/2005/NĐ-CP và các văn bản của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng

Bộ Xây dựng

13/7/2005

3

Văn bản 2523 BXD/XL kết quả rà soát quy định về Giấy phép, chứng chỉ

Bộ Xây dựng

07/12/2005

4

Văn bản 249/BXD-PC kết quả rà soát và thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

Bộ Xây dựng

20/02/2006

5

Văn bản 1153/BXD-PC kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và xây dựng.

Bộ Xây dựng

14/6/2006

6

Văn bản 1609/BXD-PC báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL về đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng

09/8/2006

7

Văn bản 1846/BXD-QLN báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL về đất đai trong đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng

06/9/2006

8

Báo cáo số 19/BC-BXD trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính quí I năm 2007

Bộ Xây dựng

28/3/2007

9

Văn bản 803/BXD-QLN báo cáo kết quả rà soát thực hiện chính sách dân tộc

Bộ Xây dựng

19/4/2007

10

Văn bản 820/BXD-QLN báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL về đất đai trong đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng

20/4/2007

11

Văn bản 844/BXD-PC về việc tổng hợp kết quả rà soát văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực do BXD quản lý

Bộ Xây dựng

24/4/2007

12

Văn bản 974/BXD-PC về việc Báo cáo rà soát văn bản QPPL, cơ chế điều hành phát triển KT- XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng.

Bộ Xây dựng

14/5/2007

13

Văn bản 986/BXD-VP kết quả rà soát các quy định về đấu thầu

Bộ Xây dựng

15/5/2007

14

Báo cáo số 1387 /BXD-PC kết quả rà soát thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng.

Bộ Xây dựng

27/6/2007

15

Văn bản 1680/BXD-PC báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng;

Bộ Xây dựng

03/8/2007

16

Văn bản 1805/BXD-XL báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng nhằm thực hiện Đề án Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.

Bộ Xây dựng

21/8/2007

17

Báo cáo số 78 /BC-BXD kết quả rà soát theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2007.

Bộ Xây dựng

29/11/2007

18

Văn bản 2752/BXD-PC về việc tổng hợp kết quả rà soát VBQPPL thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng với các cam kết WTO.

Bộ Xây dựng

27/12/2007

19

Văn bản 601/BXD-KTQH kết quả rà soát văn bản trong lĩnh vực quy hoạch.

Bộ Xây dựng

04/4/2008

V

Lĩnh vực hành chính tư pháp (công chứng, chứng thực)

 

 

A

Pháp luật về nhà ở

 

 

1

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11

Quốc hội

29/11/2005

2

Nghị định số 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Chính phủ

06/9/2006

3

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Chính phủ

15/7/2005

4

Thông tư số 05/2006/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

01/11/2006

B

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

 

 

1

Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11

Quốc hội

29/6/2006

2

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Chính phủ

15/10/2007

3

Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

31/12/2007

4

Thông tư số 13/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

21/5/2008

VI

Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

 

 

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Báo cáo số 39. /BC-BXD ngày 7. tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tổng hợp kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý với các quy định của pháp luật hiện hành"

BẢNG RÀ SOÁT, ĐỐI CHIẾU CÁC VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP VỚI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

TT

Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý NN của Bộ Tư pháp

Văn bản pháp luật hiện hành do Bộ Xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành

Đánh giá, nhận xét

Kiến nghị

I

Lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định 07/1999/QĐ-BXD ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản QPPL và văn bản cá biệt ngành xây dựng.

Những nội dung tại Quyết định này hiện không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản QPPL đã được QH thông qua ngày 03/6/2008 (số 17/2008/QH12). Hiện nay, Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế) đang nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với những nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL và văn bản hướng dẫn thi hành.

Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật để các bộ, ngành áp dụng cho thống nhất.

Các quyết định ban hành chương trình xây dựng văn bản QPPL hàng năm.

Những nội dung của Quyết định phù hợp với Luật ban hành văn bản QPPL hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Các Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho công tác soạn thảo văn bản QPPL.

Những nội dung của Quyết định phù hợp với quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn thi hành (Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính)

Chính phủ sớm điều chỉnh mức kinh phí hỗ trợ cho công tác soạn thảo văn bản QPPL cho phù hợp với tình hình thực tế.

II

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Các quyết định ban hành chương trình phố biến, giáo dục pháp luật hàng năm do Bộ Xây dựng ban hành.

Những nội dung của Quyết định phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Bộ Tư pháp cần tăng cường các đợt tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 63/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giao dục pháp luật nhằm cụ thể hơn các quy định hỗ trợ kinh phí cho các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

III

Lĩnh vực kiểm tra văn bản QPPL

Các quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL, các Quyết định thành lập đoàn kiểm tra hàng năm của Bộ Xây dựng.

Hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản QPPL đã góp phần đáng kể trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, do đó việc xây dựng quy chế chung cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL áp dụng chung, thống nhất cho các bộ, ngành là rất cần thiết.

Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản liên tịch hướng dẫn cụ thể quy trình kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy định tại mục 2 Chỉ thị 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

IV

Lĩnh vực rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL

Các văn bản cá biệt yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị có liên quan gửi kết quả rà soát có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo tình hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản QPPL, do đó việc xây dựng cơ chế, chính sách cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL là rất cần thiết.

Chính phủ sớm xây dựng Quy chế cho công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác này trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về kinh phí hỗ trợ cho công tác này để dễ áp dụng và thực hiện.

V

Lĩnh vực hành chính tư pháp (công chứng, chứng thực)

1. Luật Công chứng:

“Điều 4. Văn bản công chứng:

....

Khoản 2. Văn bản công chứng bao gồm các nội dung sau đây:

a) Hợp đồng, giao dịch;

......

Điều 35, Điều 36, Điều 37 Luật Công chứng.

1. Luật Nhà ở:

“Điều 93. Trình tự, thủ tục trong giao dịch về nhà ở:

.....

Khoản 3. Hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của UBND xã đối với nhà ở tại nông thôn, ...”

2. Luật Kinh doanh bất động sản:

“Điều 67. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doạnh dịch vụ bất động sản:

.......

Khoản 3.Hợp đồng kinh doanh bất động sản, ...; việc công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;...

Điều 73. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng:

.....

Khoản 2. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được công chứng”.

Những quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đã mở so với Luật Công chứng về phạm vi, thẩm quyền công chứng.

Trong trường hợp có nhiều văn bản pháp luật cùng quy định về một nội dung, đề nghị được áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

VI

Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

1. Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Những quy định của pháp luật về nhà ở phù hợp với các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đề nghị được áp dụng theo pháp luật chuyên ngành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/BC-BXD

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu39/BC-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2008
Ngày hiệu lực07/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/BC-BXD

Lược đồ Báo cáo 39/BC-BXD kết quả rà soát văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 39/BC-BXD kết quả rà soát văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu39/BC-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành07/07/2008
        Ngày hiệu lực07/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 39/BC-BXD kết quả rà soát văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 39/BC-BXD kết quả rà soát văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp

           • 07/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực