Văn bản khác 429/BC-BYT

Báo cáo số 429/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 429/BC-BYT công tác cải cách hành chính 5/2008


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 429/BC-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2009

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2009

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính tháng 5 năm 2009 như sau:

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ:

1. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế:

Trong tháng 5 năm 2009, Bộ Y tế đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng 02 đề án, gồm:

- Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể các cơ sở đào tạo của ngành y tế.

Đến nay, Bộ Y tế đã hoàn thiện việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 406/TTr-BYT ngày 12/5/2009 về dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Về đề án ”Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể các cơ sở đào tạo của ngành y tế”, Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng và dự kiến trình trong tháng 5/2009.

2. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

Hiện Bộ Y tế đang chờ văn bản hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế. Quy trình xây dựng và ban hành văn quy phạm pháp luật về y tế hiện đang được thực hiện theo các quy định trước đây.

II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH:

Công tác xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế.

1. Rà soát, xác định chức năng, nhiệm vụ.

- Bộ Y tế đang xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Rà soát, phân định nhiệm vụ trong việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức công tác dược bệnh viện giữa Cục Quản lý Dược và Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế.

- Rà soát, phân định nhiệm vụ trong việc quản lý về sinh phẩm y tế, mô, tạng, các mẫu bệnh phẩm, các loại vi sinh vậtgiữa 03 đơn vị của Bộ Y tế là Cục Quản lý Dược và Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng và môi trường.

- Xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thanh tra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện quy định phân cấp quản lý cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

2. Thành lập các tổ chức mới:

- Bộ Y tế đang hoàn thiện Tờ trình và danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ lãnh đạo và xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia.

- Tổ chức xin góp ý kiến vào đề án thành lập các Trung tâm, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục.

3. Đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp y tế

- Tổ chức thẩm định đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của 04 tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Y tế theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các tổ chức khoa học và công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm với hình thực tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên đối với 08 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

4. Kiện toàn hệ thống y tế địa phương

- Đôn đốc các địa phương tiếp tục kiện toàn hệ thống y tế địa phương theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BNV-BYT của Bộ nội vụ và Bộ Y tế hướng dẫn hệ thống y tế địa phương.

- Đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 79/2008/NĐ-CP của Chính phủ, thành lập các Chi cục An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

1. Về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức:

- Đó xây dựng kế hoạch bổ sung biên chế hành chính của Bộ Y tế, trình Bộ Nội vụ thẩm định. Tổ chức thẩm định kế hoạch biên chế sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức y tế tại 04 địa điểm cho các tỉnh thành phố trong cả nước.

- Tổ chức rà soát để sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ, viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

- Bộ Y tế tiếp tục ra triển khai chủ trương tuyển dụng sinh viên trúng tuyển nội trú các năm trước về làm việc tại các Bệnh viện trực thuộc Bộ và chuẩn bị kế hoạch để tuyển dụng các khoá nội trú tiếp theo.

2. Về chế độ chính sách đối với cán bộ

- Bộ Y tế tập trung hướng dẫn các đơn vị thực hiện Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các phòng bảo vệ sức khoẻ Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Viện Y học cổ truyền quân đội.

- Tổ chức triển khai Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Y tế dự phòng, khámchữa bệnh.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội của cán bộ y tế.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Tiếp tục thông báo nghỉ hưu và ra quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế như: nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm, phụ cấp ưu đãi nghề và các chế độ, chính sáchđối với các cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.

- Đó tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 về việc quy định chế độc phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản; đang xõy dựng chế độ thu hút cán bộ, viên chức y tế về công tác tại vùng khó khăn, chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật và phụ cấp thường trực chống dịch để trình Thủ tướng Chính phủ.

IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG:

1. Về tình hình thực hiện cơ chế công khai tài chính:

- Bộ Y tế đã có Thông báo số 253/TB-BYT ngày 07/4/2009 về việc thông báo công khai quyết toán năm 2007 được duyệt đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ.

- Về công khai dự toán ngân sách năm 2009, Bộ Y tế đang tiếp tục tổng hợp phân bổ dự toán đợt 2, dự kiến trong tháng 5/2009 sẽ có Thông báo công khai dự toán năm 2009 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách.

2. Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã được giao dự toán riêng để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đã tiến hành xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Y tế đang rà soát một số đơn vị có nguồn thu tăng cao để có kế hoạch chuyển những đơn vị này sang loại hình tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Rà soát đối với một số đơn vị đã hết giai đoạn ổn định 03 năm (từ 2006-2008) để trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao thực hiện Nghị định 43 giai đoạn 2009-2011.

4. Tình hình thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Trong tháng 4, Bộ Y tế đã tiếp tục rà soát, thẩm định một số đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học là chủ yếu để chuyển sang giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

5. Một số hoạt động đã triển khai có liên quan về cải cách tài chính công:

- Bộ Y tế ban hành công văn số 1866/BYT-KHTC ngày 07/4/2009 hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2009 đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ.

- Sau khi Bộ Chính trị có Kết luận số 42-KL/TW ngày 01/4/2009 về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, Bộ Y tế đã tiến hành xây dựng: (1) Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (2) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung giá nhóm các dịch vụ, kỹ thuật y tế. Đối với các văn bản này, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo xin ý kiến đợt 1 và đang tiếp tục hoàn chỉnh để tổ chức hội thảo xin ý kiến lần 2.

- Bộ Y tế (Tổ công tác thực hiện Đề án 30) đã gửi Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Danh mục 215 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, trong đó có 133 thủ tục hành chính do Bộ Y tế thực hiện, 82 thủ tục hành chính do Sở Y tế thực hiện. Hiện nay Bộ Y tế đang tiếp tục nhập Biểu mẫu 1 vào phần mềm máy xén theo yêu cầu của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

6. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện cải cách tài chính công tháng 5/2009:

Về cơ bản, Bộ Y tế vẫn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách tài chính công theo các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của liên Bộ.

- Ưu điểm: Công tác cải cách tài chính đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị.

- Tồn tại: Một số hoạt động triển khai còn chậm do công việc tác nghiệp hàng ngày của các đơn vị quá nhiều.

Trên đây là báo cáo tháng 5 năm 2009 về công tác cải cách hành chính ở Bộ Y tế tính đến ngày 15/5/2009, Bộ Y tế xin gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 429/BC-BYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu429/BC-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2009
Ngày hiệu lực15/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 429/BC-BYT

Lược đồ Báo cáo 429/BC-BYT công tác cải cách hành chính 5/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 429/BC-BYT công tác cải cách hành chính 5/2008
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu429/BC-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành15/05/2009
        Ngày hiệu lực15/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 429/BC-BYT công tác cải cách hành chính 5/2008

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 429/BC-BYT công tác cải cách hành chính 5/2008

           • 15/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực