Văn bản khác 47/BC-BTP

Báo cáo 47/BC-BTP tình hình văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 02/2014 - nhiệm vụ trong tháng 3 và những tháng tiếp theo của năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 47/BC-BTP 2014 tình hình văn bản hướng dẫn luật pháp lệnh tháng 2 nhiệm vụ tháng 3 Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/BC-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH TRONG THÁNG 02/2014 - NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 3 VÀ NHỮNG THÁNG TIẾP THEO CỦA NĂM 2014

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Chính phủ,

 

Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (Quyết định số 921/QĐ-TTg); Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 (Quyết định số 73/QĐ-TTg) Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 02/2014 như sau:

1. Tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Cùng với nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (Quyết định số 251/QĐ-TTg) trên cơ sở Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội (Quyết định số 73/QĐ-TTg) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành.

Ngày 06/2/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13([1]). Đặc biệt, trước tình hình công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đang “trùng xuống”, tình trạng nợ đọng văn bản có dấu hiệu gia tăng so với cuối tháng 11/2013([2]), ngày 23/01/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 247/BTP-VĐCXDPL đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời, xây dựng báo cáo về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành gửi Bộ Tư pháp trước ngày 05/03/2014 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ vào phiên họp chuyên đề cuối tháng 3/2014.

2. Kết quả

a) Căn cứ kết quả theo dõi, rà soát của Bộ Tư pháp và báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong tháng 02/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 79 văn bản (33 nghị định, 05 quyết định, 36 thông tư và 05 thông tư liên tịch). Trong đó:

- Có 78 văn bản (32 nghị định, 05 quyết định, 36 thông tư và 05 thông tư liên tịch) là số văn bản nợ từ tháng 01/2014 chuyển sang;

- Phát sinh nợ thêm 01 nghị định quy định chi tiết 01 pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/03/2014 (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ).

b) Tính đến ngày 27/02/2014, kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết như sau:

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 06/38 văn bản (06 nghị định), đạt 15,79%; còn 32/38 văn bản chưa được ban hành (27 nghị định, 05 quyết định) chiếm 84,21%.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ ban hành được 01/41 thông tư (Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014), đạt 2,44%; còn 40/41 văn bản chưa ban hành (35 thông tư, 05 thông tư liên tịch), chiếm 97,56%.

Như vậy, tổng số văn bản đã được ban hành trong tháng 2/2014 là 07/79 văn bản, đạt 8,86% (Xin xem phụ lục I); số văn chưa được ban hành “nợ đọng” là 72/79 văn bản, chiếm 91,14% (Xin xem phụ lục II).

3. Đánh giá chung

Qua công tác theo dõi tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh cho thấy, kể từ sau khi kết thúc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII (tháng 10/2013), tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã "trùng xuống". Việc xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch rất chậm; số lượng văn bản chậm ban hành, nợ đọng là rất lớn.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do có số lượng văn bản nợ đọng của năm 2013 chuyển sang nhưng chưa được ban hành; một số luật, pháp lệnh mới được ban hành và có hiệu lực và thêm vào đó trong tháng 2/2014, có một tuần nghỉ tết âm lịch. Trong khi đó, nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; tình trạng xin gia hạn, lùi thời hạn trình văn bản vẫn còn tồn tại, cho dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo thường xuyên, sát sao và Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc.

4. Nhiệm vụ trong tháng 3 và những tháng tiếp theo của năm 2014

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ:

+ Khẩn trương xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai thi hành các luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp; phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014);

+ Chỉnh lý, hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản nợ đọng nêu tại Phụ lục II;

+ Tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết nêu tại Phụ lục III, bảo đảm chất lượng và đúng thời điểm có hiệu lực của văn bản;

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, được ban hành theo Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết ở một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, nhất là các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn nợ đọng nhiều văn bản hoặc có nhiệm vụ xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết.

5. Đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 03 và những tháng tiếp theo của năm 2014 nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 27 (tháng 4/2014), Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2013) đúng thời hạn.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là đối với thông tư, thông tư liên tịch, sớm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản trước khi báo cáo Quốc hội.

b) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội.

- Quan tâm, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp, giải pháp khắc phục.

- Tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết; hoàn thiện Báo cáo về tình hình triển khai thi hành các luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tư pháp trước ngày 05/3/2014 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp chuyên đề (cuối tháng 3/2014).

Trên đây là tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 02/2014 - nhiệm vụ trong tháng 3/2014 và những tháng tiếp theo của năm 2014, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban pháp luật của Quốc hội (để theo dõi);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Bộ, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTrVBQPPL, Cục KSTTHC và Cục CNTT - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG THÁNG 2/2014

(Từ ngày 24/01 đến ngày 27/02/2014)

(Kèm theo Báo cáo số 47/BC-BTP ngày 27/02/2014 của Bộ Tư pháp)

TT

 

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

 

NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT, PHÁP LỆNH

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VBQĐCT

SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QĐCT

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA VBQĐCT

I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1.

LUẬT CƠ YẾU

01/02/2012

BQP

01

1. Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ

 

2.

LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC

01/7/2013

BCT

01

2. Nghị định số 14/2014 ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện

15/04/2014

3.

LUẬT PHÒNG CHỐNG KHỦNG BỐ

01/10/2013

BCA

01

3. Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

25/03/2014

4.

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01/01/2014

BKH&CN

02

4. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 28/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ

15/03/2014

5. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/02/2014 về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

15/04/2014

5.

LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

01/01/2014

BQP

01

6. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

10/04/2014

 

Tổng số: 05 luật

 Tổng số: 06 nghị định

II. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1.

 

LUẬT GIÁ

01/01/2013

BTC

01

1. Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

15/4/2014

 

Tổng số: 01 luật

 Tổng số: 01 thông tư

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH NỢ ĐỌNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27/02/2014
(Kèm theo Báo cáo số 47/BC-BTP ngày 27/02/2014 của Bộ Tư pháp)

A. CÁC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT

SỐ LƯỢNG

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

THỜI HẠN TRÌNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

I. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XII

1.

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

01/01/2011

NHNN

 

02

1. Nghị định quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Quý IV/2010

Đang soạn thảo

2. Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Quý IV/2010

Đã trình

II. VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII

2.

LUẬT CƠ YẾU

01/02/2012

BQP

02

3. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu

Tháng 11/2013

Đang soạn thảo

4. Quyết định về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã

Tháng 11/2013

 

Đã thẩm định

3.

PHÁP LỆNH CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ; CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TỐ TỤNG

20/6/2012

BTC

01

5. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Tháng 3/2014

 

Đang soạn thảo

ngày 20/01/2014 VPCP có CV số 126/VPCP-TH thông báo cho lùi việc trình từ tháng 3 sang tháng 7/2014

4.

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

01/01/2013

BGD&ĐT

 

04

6. Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Tháng 10/2012

Đã thẩm định

7. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Tháng 11/2012

Đang soạn thảo

8. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học

Tháng 12/2012

Đang soạn thảo

9. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên

Tháng 11/2012

Đã trình

5.

LUẬT BIỂN

VIỆT NAM

01/01/2013

BTN&MT

01

10. Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Tháng 11/2012

Đã trình

6.

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

01/01/2013

BTN&MT

02

11. Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31)

 

Đang soạn thảo

12. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41)

 

Đang soạn thảo

7.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

01/5/2013

BLĐTB&XH

 

07

13. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu

Tháng 02/2013

Đã trình

14. Nghị định quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp dịch vụ việc làm

Tháng 12/2013

Đã trình

15. Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động

Tháng 12/2013

Đã trình

16. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động giúp việc gia đình

Tháng 12/2013

Đã trình

17. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Tổ chức đại diện tập thể lao động và Tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động

Tháng 12/2013

Đã trình

18. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động, Luật Dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo về lao động

Tháng 12/2013

Đã thẩm định

19. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tuyển dụng và quản lý người lao động VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN

Tháng 12/2013

Đã trình

8.

LUẬT SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC

01/7/2013

BCT

 

01

 

20. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện)

Tháng 8/2013

 

Đã trình

9.

LUẬT THỦ ĐÔ

01/7/2013

UBND

TP. Hà Nội

01

21. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng

Tháng 06/2013

 

Đang soạn thảo

BXD

01

22. Quyết định quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị

Tháng 06/2013

 

Đã trình

10.

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

01/7/2013

NHNN

01

23. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tháng 01/2013

Đã trình

11.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

01/10/2013

BCA

01

24. Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố

Tháng 11/2013

Đã trình

12.

LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ

01/01/2014

BTP

01

25. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

Tháng 10/2013

Đã trình ký (Sau khi tiếp thu ý kiến TVCP)

13.

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

01/01/2014

BỘ KH&CN

03

26. Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN

Tháng 10/2013

Đã trình

27. Nghị định thay thế Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 quy định về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tháng 11/2013

Đã trình

28. Nghị định quy định về việc sử dụng, trọng dụng cán bộ KH&CN

Tháng 11/2013

Đã trình

BNG

01

29. Nghị định quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài

Tháng 11/2013

Đang soạn thảo

14.

PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI

01/01/2014

NHNN

02

30. Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

Tháng 11/2013

Đã trình

31. Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối

Tháng 12/2013

Đã trình

15.

PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU PHÁP LỆNH QL, SD VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

01/03/2014

BCT

01

32. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tháng 12/2013

Đã trình

Tổng số: 15 luật, pháp lệnh

 Tổng số văn bản: 32 văn bản (27 nghị định và 05 quyết định)

B. DANH MỤC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT, PHÁP LỆNH KHÓA XIII

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

HIỆU LỰC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

SỐ LƯỢNG VBQ ĐCT

TÊN THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

TÌNH TRẠNG

1.

LUẬT LƯU TRỮ

01/07/2012

BNV và BGD&ĐT

01

1. Thông tư liên tịch quy định về chương trình khung đào tạo nghiệp vụ lưu trữ

Đang soạn thảo

2.

LUẬT ĐO LƯỜNG

01/07/2012

BKH&CN

01

2. Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng gói đóng sẵn

Đang soạn thảo

3.

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

01/01/2013

BCA

01

3. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự

Đang soạn thảo

BXD

01

4. Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Đã thẩm định

BYT

01

5. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần

Đang soạn thảo

BVHTT&DL

01

6. Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn cho HĐ GĐTP trong lĩnh vực văn hóa

Đang soạn thảo

4.

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

01/01/2013

BGD&ĐT

04

7. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ

Đang soạn thảo

8. Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Đang soạn thảo

9. Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao

Đã trình ký

10. Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài (nội dung này được quy định trong Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73/2012/ND-CP)

Đang soạn thảo

 

5.

LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

01/01/2013

BTC

01

11. Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Đang soạn thảo

6.

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

01/01/2013

BTN&MT

04

12. Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước

Đang soạn thảo

13. Thông tư quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước

Đang soạn thảo

14. Thông tư quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

Đang soạn thảo

15. Thông tư quy định việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

Đang soạn thảo

7.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

01/05/2013

BVHTT&DL

01

16. Thông tư quy định về việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên, sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình

Đang soạn thảo

BYT

01

17. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)

Đã thẩm định

8.

LUẬT SĐ, BSUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐIỆN LỰC

01/07/2013

BCT

01

18. Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ

Đã thẩm định

(còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu thêm)

9.

LUẬT THỦ ĐÔ

01/07/2013

BTN&MT

01

19. Thông tư quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14)

Đang soạn thảo

10.

PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HTQPPL

01/07/2013

BTP

 

01

20. Thông tư về kỹ thuật pháp điển

Đang soạn thảo

11.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ

01/07/2013

BTP

01

21. Thông tư quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

Đã thẩm định

12.

PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VƠI CM

01/09/2013

BLĐTB&XH

 

01

22. Thông tư liên tịch hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe, công tác điều dưỡng phục hồi chức năng; các phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; quản lý mộ và các công trình ghi công liệt sỹ

Đang soạn thảo

BLĐTB&XH và BGDĐT

01

23. Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo

Đang soạn thảo

13.

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (SỬA ĐỔI)

01/01/2014

BKH&CN

06

24. Thông tư xác định nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (hướng dẫn Điều 26 Luật KH&CN)

Đang soạn thảo

25. Thông tư quy định về tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (hướng dẫn Điều 29 Luật KH&CN)

Đang soạn thảo

26. Thông tư quy định về mẫu các loại hợp đồng KH&CN (hướng dẫn Điều 33 Luật KH&CN)

Đang soạn thảo

27. Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hướng dẫn Điều 61 Luật KH&CN)

Đang soạn thảo

28. Thông tư hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (hướng dẫn Điều 37 Luật KH&CN)

Đang soạn thảo

29. Thông tư quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá tổ chức KH&CN (hướng dẫn Điều 17 Luật KH&CN)

Đang soạn thảo

BKH&CN, BNV

01

30. Thông tư liên tịch quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ (hướng dẫn Điều 19 Luật KH&CN)

Đang soạn thảo

14.

LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

01/01/2014

BQP

 

05

31. Thông tư ban hành danh mục giáo trình; quy định chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức QP, AN đối với đối tượng trong cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Đang soạn thảo

32. Thông tư quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Đang soạn thảo

33. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục QP, AN; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Đang soạn thảo

34. Thông tư quy định chương trình khung giáo dục QP&AN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Đang soạn thảo

35. Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề.

Đang soạn thảo

15.

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGỌAI HỐI

01/01/2014

NHNN

05

36. Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Đã thẩm định

37. Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Đã trình

38. Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức tín dụng

Đang soạn thảo

39. Thông tư hướng dẫn về quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

Đã thẩm định

40. Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản của người cư trú, người không cư trú tại tổ chức tín dụng được phép

Đã trình

TỔNG SỐ: 15 luật, pháp lệnh

 Tổng số: 40 thông tư, thông tư liên tịch (35 thông tư, 05 thông tư liên tịch)

 

PHỤ LỤC III

NHIỆM VỤ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH TRONG THÁNG 3 VÀ NHỮNG THÁNG TIẾP THEO CỦA NĂM 2014
(Kèm theo Báo cáo số 47/BC-BTP ngày 27/02/2014 của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VBQĐCT

SỐ LƯỢNG

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

THỜI HẠN TRÌNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

A. LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

1.

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

01/7/2013

BTP

01

1. Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

2014

Đang soạn thảo

 

BTN&MT

01

2. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

2014

Đang soạn thảo

Theo Luật đất đai

B. LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/03/2014

I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

01/05/2014

BNN&PTNN

 

02

3. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai

Tháng 3/2014

Đang thẩm định

4. Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Tháng 3/2014

Đã thẩm định

BTN&MT

02

5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

Tháng 3/2014

Đang soạn thảo

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai

Tháng 3/2014

Đang soạn thảo

3.

LUT ĐẤU THẦU

01/7/2014

BKH&ĐT

02

7. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/4/2014

Đang soạn thảo

8. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

15/4/2014

Đang soạn thảo

4.

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

01/7/2014

TTCP

01

9. Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

15/4/2014

Đang soạn thảo

5.

LUẬT SỬA ĐỔIBỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

01/6/2014

BNV

01

10. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

15/3/2014

Đang soạn thảo

6.

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

01/7/2014

BCA

02

11. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy để thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003

Tháng 3/2014

Đang soạn thảo

12. Nghị định quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

Tháng 3/2014

Đang soạn thảo

7.

LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

01/7/2014

BTC

01

13. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

15/4/2014

Đang soạn thảo

8.

LUẬT ĐẤT ĐAI

01/7/2014

BTN&MT

03

14. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

15/4/2014

Đang soạn thảo

15. Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

15/4/2014

Đang soạn thảo

16. Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

15/4/2014

Đang soạn thảo

BTC

02

17. Nghị định về thu tiền sử dụng đất

15/4/2014

Đang soạn thảo

18. Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/4/2014

Đang soạn thảo

9.

PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

01/7/2014

BCA

01

19. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát cơ động

15/4/2014

Đang soạn thảo

10.

LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

01/01/2015

BNN&PTNT

01

20. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

15/10/2014

Đang soạn thảo

11.

LUT VIC LÀM

01/01/2015

BLĐTB&XH

04

21. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về hỗ trợ tạo việc làm

Tháng 8/2014

Đang soạn thảo

22. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Tháng 8/2014

Đang soạn thảo

23. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Tháng 8/2014

Đang soạn thảo

24. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tháng 9/2014

Đang soạn thảo

 

TỔNG SỐ: 24 nghị định, quyết định: + 21 nghị định;

 + 03 quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DỰ KIẾN DANH MỤC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

DỰ KIẾN SỐ VBQĐCT

ĐIỀU, KHOẢN GIAO QĐCT

NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT

THỜI HẠN TRÌNH, BAN HÀNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

1.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

01/05/2014

BNN&PTNT

01

K2 Đ42

1. Thông tư quy định về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn trước thiên tai đối với công trình phòng chống thiên tai

 

Đang soạn thảo

2.

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

01/6/2014

BGD&ĐT

01

K8 Đ1 (Đ31)

2. Thông tư quy định về danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể những người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục do Bộ GD&ĐT hoặc bộ, ngành, tổ chức quản lý nhà trường, cơ sở giáo dục quy định

Tháng 11/2014

 

BQP

01

K 8 Đ1 (Đ31)

Cờ thi đua cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định

 

 

BCA

01

3. Thông tư thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Đang soạn thảo

3.

LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)

01/7/2014

BYT

01

K1 Đ51

4. Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

 

 

4.

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

01/7/2014

 

 

 

Luật không giao nội dung QĐCT

5.

LUẬT SĐ, BS LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

01/7/2014

BCA

01

K20 Đ1

(K5 Đ31)

5. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Đang soạn thảo

6.

PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

01/7/2014

BCA

01

K2 Đ14

6. Thông tư quy định về phù hiệu, giấy chứng nhận, trang phục cảnh sát cơ động

 

 

7.

LUẬT ĐẤT ĐAI

01/7/2014

BNV

01

K1 Đ29

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp

 

 

BTN&MT

 

K1 Đ29

7. Thông tư quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

 

 

Đa K2 Đ30

8. Thông tư hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

K3 Đ31

9. Thông tư quy định về bản đồ địa chính

Tháng 7/2014

 

K3 Đ33

 

10. Thông tư quy định việc điều tra, đánh giá đất đai và điều kiện về năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

Tháng 7/2014

 

K6 Đ34

11. Thông tư quy định việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tháng 7/2014

 

K2 Đ96

12. Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

Tháng 7/2014

 

K1 Đ97

 

13. Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tháng 7/2014

 

K3 Đ121

K2 Đ124 K5 Đ124

14. Thông tư quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai

Tháng 7/2014

 

8.

 

 

 

 

 

LUẬT BẢO VỆ, KIỂM DỊCH THỰC VẬT

01/01/2015

BNN&PTNT

06

Đa, b K2 Đ25

15. Thông tư ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

Tháng 6/2014

Đang soạn thảo

K5 Đ27

16. Thông tư ban hành quy trình phân tích nguy cơ dịch hại

Tháng 9/2014

Đang soạn thảo

K3 Đ49, K3 Đ55, K2 Đ59, K3 Đ61, K2 Đ63, K5 Đ69, K3 Đ71, K3 Đ73

17. Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Tháng 9/2014

Đang soạn thảo

K3 Đ33

18. Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, sau nhập khẩu và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Tháng 10/2014

Đang soạn thảo

K5 Đ34, K3 Đ37

19. Thông tư quy định xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Tháng 11/2014

Đang soạn thảo

K6 Đ43

20. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa

2015

Đang soạn thảo

BTN&MT và BNN&PTNT

01

Đd K3 Đ7

 K3 Đ75

21. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Tháng 12/2014

 

9.

LUẬT VIỆC LÀM

01/01/2015

BLĐTB&XH

03

K2 Đ24

22. Thông tư hướng dẫn thu thập, quản lý thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động

Tháng 11/2014

 

K3 Đ32

23. Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Tháng 11/2014

 

K1 Đ33

24. Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Tháng 11/2014

 

TỔNG SỐ 09 LUẬT, PHÁP LỆNH , VỚI SỐ VĂN BẢN: - 24 văn bản quy định 35/37 nội dung được giao (23 thông tư, 01 thông tư liên tịch)

- 2/37 nội dung chưa được các Bộ, cơ quan ngang Bộ đề xuất cụ thể (Quốc phòng, Nội vụ)

 ([1]) Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 06/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

([2]) Theo Báo cáo số 278/BC-BTP ngày 29/11/2013 của Bộ Tư pháp, tính đến cuối tháng 11/2013 còn nợ 19 nghị định, quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/BC-BTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu47/BC-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/BC-BTP

Lược đồ Báo cáo 47/BC-BTP 2014 tình hình văn bản hướng dẫn luật pháp lệnh tháng 2 nhiệm vụ tháng 3 Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 47/BC-BTP 2014 tình hình văn bản hướng dẫn luật pháp lệnh tháng 2 nhiệm vụ tháng 3 Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu47/BC-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 47/BC-BTP 2014 tình hình văn bản hướng dẫn luật pháp lệnh tháng 2 nhiệm vụ tháng 3 Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 47/BC-BTP 2014 tình hình văn bản hướng dẫn luật pháp lệnh tháng 2 nhiệm vụ tháng 3 Bộ Tư pháp

           • 27/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực