Văn bản khác 49/BC-NO&TTBĐS

Báo cáo số 49/BC-NO&TTBĐS về việc tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản giao tại phiên họp lần 2 ngày 21/4/2009 (theo Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 27/4/2009 của Văn phòng Chính phủ) do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 49/BC-NO&TTBĐS tình hình triển khai nhiệm vụ chính sách nhà ở thị trường bất động sản họp lần 2 21/4/2009


BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 49/BC-NO&TTBĐS

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2009

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ DO BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN GIAO TẠI PHIÊN HỌP LẦN 2 NGÀY 21/4/2009 (THEO THÔNG BÁO SỐ 138/TB-VPCP NGÀY 27/4/2009 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ)

Kính gửi:

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải –Trưởng ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

 

Bộ Xây dựng xin báo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản giao tại phiên họp lần 2 ngày 21/4/2009 (theo Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 27/4/2009 của Văn phòng Chính phủ) như sau:

1. Về hoàn thiện tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

Trên cơ sở công văn cử người và ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tham gia vào Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Chỉ đạo, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo các Quyết định liên quan. Ngày 21/5/2009, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 29/TTr-BXD trình Phó Thủ tướng - Trưởng ban xem xét để ban hành 3 Quyết định, bao gồm:

- Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương;

- Quyết định danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương;

- Quyết định thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tuy nhiên do một số Bộ, ngành có thay đổi thành viên cử tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên gia liên ngành, nên sau khi tổng hợp lại, ngày 27/7/2009 Bộ Xây dựng đã có công văn số 1519/BXD-NO&TTBĐS gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng - Trưởng ban xem xét, ký ban hành.

2. Về tình hình triển khai Đề án phát triển nhà ở công vụ:

Bộ Xây dựng đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai xây dựng Đề án. Đến nay, Đề án đã được hoàn thiện và Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 34/TTr-BXD ngày 23/6/2009 trình Chính phủ. Ngày 27/7/2009 Bộ Tư Pháp đã có văn bản thẩm định số 2440/BTP-PLDSKT

3. Về tình hình triển khai chương trình cải tạo nhà chung cư cũ theo Nghị quyết 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ:

Bộ Xây dựng thường xuyên có sự chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai thực hiện, các địa phương nói chung cũng có nhiều cố gắng, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, kết quả còn rất hạn chế (có Báo cáo riêng của Bộ Xây dựng về chương trình này).

4. Về tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân khu công nghiệp, người thu nhập thấp tại đô thị:

Bộ Xây dựng sẽ có báo cáo Ban Chỉ đạo vào tháng 9/2009 theo kết luận tại phiên họp lần 2.

5. Về tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long:

Bộ Xây dựng sẽ có báo cáo Ban Chỉ đạo vào tháng 12/2009 theo kết luận tại phiên họp lần 2.

6. Về tiến độ triển khai Đề án phát triển thị trường bất động sản, tạo quỹ đất của nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tách Đề án Phát triển thị trường bất động sản, tạo quỹ đất của nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư thành hai Đề án “Đề án phát triển thị trường bất động sản” do Bộ Xây dựng chủ trì chuẩn bị và “Đề án tạo quỹ đất của nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị và giao hai Bộ phối hợp để tổng hợp hai Đề án thành một Báo cáo chung trình Bộ Chính trị trong quý III/2009.

Đến nay Bộ Xây dựng đã hoàn thiện “Đề án phát triển thị trường bất động sản” và trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 35/TTr-BXD ngày 23/6/2009 và ngày 5/5/2009 Bộ Xây dựng đã thành lập Ban soạn thảo Báo cáo chung gồm Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hai Phó Trưởng ban là thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thứ trưởng Bộ Xây dựng và một số cán bộ của hai Bộ là thành viên Ban soạn thảo.

Hiện nay Báo cáo chung hai Đề án đã biên tập xong, dự kiến sẽ hoàn chỉnh trình Chính phủ cho ý kiến vào cuối tháng 8/2009 trước khi hoàn thiện trình Văn phòng Trung ương trong tháng 9/2009.

7. Về tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đi kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách nhà ở tại một số địa phương:

Do danh sách thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên gia liên ngành chưa được xác định cụ thể và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo chưa được phê duyệt, nên đến nay chưa tổ chức được đoàn công tác nào của Ban Chỉ đạo đi địa phương.

Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tổ chức một số đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc tại một số địa phương trọng điểm theo Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo kèm theo.

8. Về hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, báo cáo số liệu cung cầu về nhà ở; tổng hợp, đánh giá tổng thể về thực trạng nhà ở; rà soát, nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu về nhà ở, bao gồm cả đối tượng có thu nhập trung bình trong xã hội:

- Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng thể các chính sách nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội và đã có văn bản số 25/BXD-QLN ngày 28/4/2009 trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Bộ Chính trị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 3213/VPCP-KTN ngày 19/5/2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã gửi lấy ý kiến của 4 Bộ (Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Lao động-Thương binh và xã hội) về Báo cáo nêu trên.

Sau khi nhận được văn bản góp ý của các Bộ nêu trên, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo và ngày 14/7/2009 đã có văn bản số 1429/BXD-QLN gửi Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Bộ Chính trị.

- Về báo cáo số liệu về nhà ở, thị trường bất động sản: Bộ Xây dựng đang xây dựng nội dung và chế độ báo cáo để gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương trước khi trình Trưởng ban ký ban hành (dự kiến trong tháng 9/2009 sẽ hoàn thiện trình Trưởng ban).

Bộ Xây dựng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. / .

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (b/c);
- Thành viên BCĐTW;
- Lưu: VP,VPTT BCĐ.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/BC-NO&TTBĐS

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu49/BC-NO&TTBĐS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2009
Ngày hiệu lực05/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/BC-NO&TTBĐS

Lược đồ Báo cáo 49/BC-NO&TTBĐS tình hình triển khai nhiệm vụ chính sách nhà ở thị trường bất động sản họp lần 2 21/4/2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 49/BC-NO&TTBĐS tình hình triển khai nhiệm vụ chính sách nhà ở thị trường bất động sản họp lần 2 21/4/2009
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu49/BC-NO&TTBĐS
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành05/08/2009
        Ngày hiệu lực05/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Báo cáo 49/BC-NO&TTBĐS tình hình triển khai nhiệm vụ chính sách nhà ở thị trường bất động sản họp lần 2 21/4/2009

         Lịch sử hiệu lực Báo cáo 49/BC-NO&TTBĐS tình hình triển khai nhiệm vụ chính sách nhà ở thị trường bất động sản họp lần 2 21/4/2009

         • 05/08/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/08/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực