Văn bản khác 7827/BC-BCĐ

Báo cáo 7827/BC-BCĐ năm 2014 đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 7827/BC-BCĐ 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7827/BC-BCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ; THỐNG NHẤT PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Căn cứ Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237) tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Thông báo số 457/TB-VPCP ngày 25/12/2013 của Văn phòng Chính phủ); trên cơ sở kết quả theo dõi, kiểm tra và báo cáo của Ban Chỉ đạo 1237 các quân khu, các tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án từ sau Hội nghị triển khai trên toàn quốc đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

A. ƯU ĐIỂM

1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

a) Các Bộ, ngành Trung ương

- Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành số 99/HD-BTGTW ngày 02/01/2014 về việc Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13/6/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Bộ Ngoại giao đã xây dựng Kế hoạch số 2316/KH-CLS ngày 07/8/2014 về việc triển khai vận động Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam, hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

b) Các địa phương

- Đã có 28/63 cấp ủy ban hành Chỉ thị, xây dựng chương trình hành động quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về triển khai thực hiện Đề án[1].

- Ban Chỉ đạo 1237 của 63/63 tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của từng năm, từng giai đoạn.

c) Các đơn vị quân đội

Đã có 7/7 Quân khu đã ban hành Chỉ thị về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; Ban Chỉ đạo 1237 các quân khu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc; ban hành các hướng dẫn về việc kiện toàn hồ sơ liệt sĩ; tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin về mộ liệt sĩ do các tầng lớp nhân dân cung cấp.

d) Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã ban hành Hướng dẫn số 891/HD-VP ngày 21/5/2014 việc tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và quản lý phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh (mộ ngoài nghĩa trang liệt sỹ) phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Công văn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ; danh sách liệt sĩ.

2. Việc thành lập BCĐ, kiện toàn các tổ chức và tăng cường biên chế

- Các quân khu, các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo 1237 theo đúng thành phần quy định; ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo: tổ chức điều hành, chỉ đạo thống nhất hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn phân công[2].

- Đã có 2/7 Quân khu[3] thực hiện tăng cường quân số cho cơ quan chính sách các cấp triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Các Đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các đơn vị, địa phương thường xuyên được kiện toàn về tổ chức và biên chế, bổ sung trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước.

3. Công tác tập huấn triển khai thực hiện

- Các quân khu, các địa phương, đơn vị quân đội đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237.

- Có 7/7 Quân khu đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, qua từng cấp bảo đảm chặt chẽ; 50/63 địa phương đã triển khai tập huấn đến cơ sở xã, phường, trong đó 56/63 địa phương đã triển khai tập huấn đến cấp huyện[4].

- Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức tập huấn, triển khai đến các cấp hội ở cơ sở.

4. Hoạt động thông tin tuyên truyền

- Cấp ủy, chính quyền địa phương, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến hướng dẫn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đến từng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú làm cho mọi người nắm và hiểu rõ được chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước, quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tạo niềm tin đối với nhân dân.

- Các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương và quân đội đã tích cực phổ biến, tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy trình thủ tục; chế độ, chính sách và kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; đấu tranh với những hành vi sai trái trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

- Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo 1237 Quốc gia: Đã xuất bản cuốn sách “Các văn bản quy định về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo” cấp phát đến cấp xã và cấp Trung đoàn trong quân đội[5]. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền vận động cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ; phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ[6].

5. Công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin

- Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BQP ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, các đơn vị quân đội cơ bản hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh[7].

- Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực/UBTWMTTQ Việt Nam lồng ghép việc vận động cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ (mộ ngoài nghĩa trang liệt sĩ) với chương trình tổng rà soát thực hiện chính sách người có công với cách mạng trên toàn quốc (hiện nay, Hội Cựu chiến binh các cấp đang tiến hành tổng rà soát tại cơ sở); hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân từng bước hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ hiện đang quản lý, xác định số lượng và danh sách liệt sĩ của đơn vị trong các thời kỳ chiến tranh; đồng thời, phối hợp xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ, danh sách liệt sĩ; đến nay đã tiếp nhận dữ liệu 180.000 hồ sơ liệt sĩ; xây dựng phần mềm tiếp nhận, quản lý, xử lý, khai thác thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh (mộ ngoài NTLS) để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

- Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhất là quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia. Mùa khô năm 2013-2014, đã tìm kiếm, quy tập được 1.317 hài cốt liệt sĩ; trong đó: Ở Lào: 226; Campuchia: 592; trong nước 499 (có 64 hài cốt liệt sĩ xác định được họ tên, quê quán). Một số tỉnh tích cực chỉ đạo việc tìm kiếm mộ liệt sỹ trong nước[8].

- Các hoạt động tiễn đưa, bàn giao, đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương. Phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN trước khi an táng. Đối với số hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, các đơn vị đã liên hệ với chính quyền địa phương và thân nhân tổ chức đón nhận, an táng trọng thể.

- Các đơn vị, địa phương đã quản lý địa bàn chặt chẽ hơn, thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời ngăn chặn các hành vi cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định, nhất là thông qua ngoại cảm. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo giải quyết chặt chẽ, nghiêm túc và báo cáo Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc quy tập ở khu vực Cần Lê/Tây Ninh[9].

7. Công tác hợp tác quốc tế

Công tác hợp tác quốc tế trong thực hiện Đề án được Ban Chỉ đạo Quốc gia và các đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện:

- Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ đã hội đàm, ký biên bản thỏa thuận năm 2014 với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia và trao kinh phí hỗ trợ năm 2014 của Chính phủ[10] cho phía Bạn để phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất Lào và Campuchia.

- Tổ chức Đoàn Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đi công tác tại Hoa Kỳ, bước đầu thống nhất về chủ trương phối hợp, cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh hiện do Hoa Kỳ đang quản lý, lưu giữ. Đồng thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan trao đổi với các cơ quan liên quan phía Hoa Kỳ việc thành lập tổ chức tương ứng để phối hợp với phía Việt Nam trong tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

- Bộ Quốc phòng, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ phối hợp với các cơ quan hữu quan của Lào khảo sát, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án tu bổ, tôn tạo các Tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào” đã xây dựng tại các tỉnh U Đôm Xay, Xiêng Khoảng, Át Ta Pư và Chăm Pa Sắc; đã trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, hiện nay phía Lào đang triển khai; phấn đấu hoàn thành cơ bản xong trong năm 2014[11].

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hai nước, Bộ Quốc phòng đã hội đàm và thống nhất với Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia về chủ trương khảo sát, đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo các Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia xây dựng trên đất Campuchia. Phía Campuchia đang báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước khi ký thỏa thuận với phía Việt Nam để triển khai thực hiện.

8. Công tác bảo đảm

- Ban Chỉ đạo 1237 quốc gia, các đơn vị, địa phương thường xuyên bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; bảo đảm kịp thời kinh phí, xăng dầu phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bảo đảm kinh phí bước đầu cho việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có Đội quy tập hài cốt liệt sĩ rà soát phương tiện, trang bị hiện có đề xuất bảo đảm, bổ sung thay thế một số trang thiết bị đã cũ; chỉ đạo khảo sát, thiết kế việc xây nhà tạm cho các Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia.

9. Công tác kiểm tra

- Ban Chỉ đạo Quốc gia đã tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam (Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 1, 5, 7; Ban Chỉ đạo 1237 một số tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh và một số tỉnh Miền Đông Nam bộ).

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra công tác kiện toàn hồ sơ liệt sĩ tại Quân khu 1, 2, 3 và Quân đoàn 2.

B. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế

- Công tác tập huấn, triển khai thực hiện Đề án của một số địa phương nhìn chung còn chậm so với thời gian quy định; đến nay vẫn còn địa phương chưa triển khai tập huấn đến cơ sở (cấp xã, phường).

- Công tác thông tin tuyên truyền tuy có nhiều cố gắng song việc triển khai chưa thường xuyên; một số báo chí ở cấp Trung ương và địa phương chưa có chuyên mục, chuyên trang về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Có một số đơn vị, địa phương (nhất là ở cơ sở xã, phường, quận, huyện), cán bộ làm công tác chính sách còn có biểu hiện, thái độ chưa tốt đối với một số người đến cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ.

- Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh của nhiều địa phương chậm[12]; một số đơn vị chưa tăng cường quân số theo Chỉ thị số 91/CT-BQP của Bộ trưởng BQP[13].

- Việc hoàn thiện danh sách liệt sĩ của các đơn vị, địa phương chưa tốt, có đơn vị chưa nắm được chính xác số lượng liệt sĩ của đơn vị, địa phương mình[14].

- Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước chưa đồng bộ. Việc tổ chức khảo sát, nắm địa bàn, nắm thông tin về mộ liệt sĩ ở một số địa phương chưa được triển khai sâu rộng.

- Việc bảo đảm trang bị, phương tiện cho các đội chuyên trách, cho Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực các cấp chưa được triển khai thực hiện hoặc triển khai chưa đầy đủ theo Quyết định số 75/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (do nguồn bố trí kinh phí và cơ chế chính sách); một số mục chi hướng dẫn chưa chi tiết.

2. Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị về chủ trương, quy định mới trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa đầy đủ, do đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự quyết liệt.

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện Đề án ở một số nơi còn đơn giản; kế hoạch và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp dưới chưa cụ thể, chưa sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng đơn vị, địa phương.

- Việc tham mưu, đề xuất của cơ quan chuyên môn ở một số đơn vị, địa phương chưa sâu và chưa quyết liệt.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua gần 9 tháng triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, Hội Cựu chiến binh các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các kế hoạch, giải pháp và hướng dẫn tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền khá sâu rộng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Việc vận động, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực, việc tìm kiếm mộ trong nước từng bước được đẩy mạnh. Hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được mở rộng và tăng cường. Kết quả triển khai thực hiện Đề án đã đạt được kết quả bước đầu; đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương.

D. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

- Các thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng ngày càng già yếu, trí nhớ giảm nhiều; địa bàn thay đổi nhanh do quá trình phát triển, kinh tế xã hội, điều kiện thời tiết, khí hậu và địa hình rừng núi hiểm trở; nhiều nơi còn sót lại bom, mìn sau chiến tranh gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Trang bị, phương tiện cho các Đội chuyên trách còn thiếu và xuống cấp; phương tiện cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp Quân khu, cấp tỉnh chưa được bảo đảm theo quy định do ngân sách còn hạn hẹp và vướng mắc trong quy định về việc mua sắm phương tiện; văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số mục chi chưa chi tiết do đó việc hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ thực hiện còn khó khăn.

- Các địa phương phải chi phí nhiều cho công tác quan hệ đối ngoại với phía bạn, song chưa có quy định cụ thể về cơ chế tài chính nên gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

- Cán bộ chuyên môn làm công tác chính sách trong quân đội thường xuyên thay đổi, việc tham mưu, đề xuất, hướng dẫn chỉ đạo còn thiếu chiều sâu.

II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ; TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH THỜI GIAN TỚI

A. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2014

Phương hướng chung:

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị từ nay trở đi cần xác định rõ: “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước là nhiệm vụ trọng tâm: đồng thời, quan tâm coi trọng công tác hợp tác quốc tế để thúc đẩy tìm kiếm thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác triển khai tập huấn

Các địa phương còn lại khẩn trương tổ chức triển khai tập huấn đến cấp cơ sở (thời gian hoàn thành trong năm 2014); đồng thời, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực và cán bộ chuyên môn các cấp. Các đơn vị quân đội tăng cường biên chế theo đúng quy định.

2. Về công tác tuyên truyền

- Các cơ quan truyền thông Trung ương cần đầu tư, tăng dung lượng và thời gian tuyên truyền cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Các cơ quan báo chí trong quân đội cần đổi mới và xây dựng chuyên trang, chuyên mục về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng chương trình “Đi tìm đồng đội” để phát sóng trong Quý IV/2014.

- Các cơ quan truyền thông ở địa phương cần đẩy mạnh và thực hiện tuyên truyền sâu, rộng hơn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

3. Về triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập

- Tích cực triển khai hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của đơn vị, địa phương quản lý; đối với việc thu thập, kết nối, xử lý thông tin, tập trung xác định vị trí, khu vực còn mộ để xây dựng, kế hoạch, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; tổ chức xác minh, tiến hành chặt chẽ việc tổ chức tìm kiếm các khu vực đã xác định được thông tin chính xác; nhất là các khu vực mộ tập thể.

- Mở rộng hợp tác quốc tế với một số nước có liên quan để thu thập thông tin và chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác tìm kiếm đạt hiệu quả. Thúc đẩy tiến độ tìm kiếm, quy tập ở Lào và Campuchia.

- Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ở Lào và Campuchia; phối hợp làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo các tượng đài Hữu nghị đã xây dựng trên đất Bạn.

B. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Bộ Quốc phòng

- Hoàn thiện, khẩn trương chuyển giao kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho các đơn vị, địa phương để hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; hoàn thiện nhập cơ sở dữ liệu, lập bản đồ GIS phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuận lợi, hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường quân số cho cơ quan chính sách các cấp theo Chỉ thị số 91/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các quân khu và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ đã xác định; bổ sung nhiệm vụ, điều chỉnh biên chế các Đội chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội tăng dung lượng, thời lượng các chương trình phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo xây dựng Chương trình “Đi tìm đồng đội”, phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với phía Hoa Kỳ để thành lập tổ chức tương ứng phối hợp với phía Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh; đồng thời phối hợp đề xuất mở rộng quan hệ với các nước có liên quan trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù để mua ô tô chuyên dùng trang bị cho các đội quy tập, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp Quân khu, cấp tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ đạo; nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể những nội dung chi phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập.

- Phối hợp với Bộ Lao động-TB&XH và Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện trước (không chờ đơn vị “điểm” thực hiện xong) việc tổ chức đấu thầu Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Pháp y Quân đội để thực hiện nhiệm vụ của Đề án 150. Chỉ đạo cơ quan chức năng (Cục Quân y) tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, giám định ADN phục vụ công tác xác định thông tin về hài cốt liệt sỹ.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; tăng thời lượng, dung lượng và hiệu quả tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị xây dựng Chương trình “Đi tìm đồng đội” và bố trí lịch phát sóng vào Quý 4/2014.

3. Bộ Ngoại giao

- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 1576/VPCP-QHQT ngày 27/8/2014 của Văn phòng Chính phủ), phối hợp với Bộ Quốc Phòng đề xuất và thúc đẩy quan hệ hợp tác với phía Hoa Kỳ để có tổ chức tương ứng phối hợp với phía Việt Nam trong tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh. Đồng thời, nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển Cơ quan tìm kiếm người Mỹ mất tích của Việt Nam (VNOSMP) nằm trong tổng thể hoạt động hợp tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu đề xuất chủ trương mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Trung Quốc, Thái Lan; mở rộng quan hệ, trao đổi với các tổ chức cá nhân Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Philippines để khai thác thông tin về liệt sĩ.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ và nghĩa trang liệt sĩ, chuyển giao kết quả cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tích hợp trong việc tìm kiếm, quy tập.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện sớm Dự án nâng cấp Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Pháp y Quân đội (Đề án 150) khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho triển khai đấu thầu trước.

5. Bộ Tài chính

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tăng ngân sách chi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù để mua ô tô chuyên dùng trang bị cho các đội quy tập, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp Quân khu, cấp tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ đạo; có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về cơ chế chi trong quan hệ đối ngoại với Ban phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

6. Các Bộ, ngành liên quan; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tiếp tục ban hành các văn bản, hướng dẫn và kiểm tra thuộc phạm vi chức năng được quy định trong Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Ban Chỉ đạo 1237 các Quân khu, Ban Chỉ đạo 1237 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ Đề án 1237 đến cấp cơ sở. Kết hợp chặt chẽ quá trình triển khai Đề án với hoàn thiện cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin và tập trung tìm kiếm, quy tập theo địa bàn đã xác định

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng thành viên Ban Chỉ đạo; kiện toàn cơ quan Thường trực, bổ sung cán bộ chuyên môn, điều chỉnh biên chế lực lượng tìm kiếm, quy tập.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện theo phạm vi được phân công.

8. Các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đoàn thể có liên quan

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức Hội và nhân dân đẩy mạnh cung cấp thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

9. Cục Chính sách - Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237

Phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện những nội dung còn vướng, khó trong thực hiện Đề án và công tác hợp tác quốc tế với một số nước có liên quan để cung cấp thông tin quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia để đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Vũ Đức Đam, Phó TTgCP, Trưởng BCĐQG 1237 (để báo cáo);
- Bộ trưởng BQP (để báo cáo);
- Các đồng chí Phó Trưởng BCĐQG 1237;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ: NG, CA, TT&TT, KH&CN, LĐTBXH, TC;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐQG 1237 (10);
- Ban Chỉ đạo 1237 các QK (07); BCĐ 1237 các tỉnh, TP (63);
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ban Thường trực/UBTWMTTQ Việt Nam;
- Trung ương Hội CCB Việt Nam;
- Văn phòng BCĐQG 1237 (03);
- Lưu: VT, NCTH; Q100.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung[1]. Đã có 28/63 cấp ủy ban hành Chỉ thị, xây dựng Chương trình hành động (Điện Biên, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Nghệ An, Tiền Giang, Đà Nẵng, Quảng Bình, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắc, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Cà Mau, Long An, TP Hồ Chí Minh; Bạc Liêu).

[2]. Đã có 7/7 Quân khu; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo 1237, với 714 thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

[3]. Quân khu 3, 5 và 11/63 BCHQS cấp tỉnh (Ninh Thuận, Gia Lai, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắc, Quảng Ngãi, Đắk Nông) tăng cường lực lượng cho cơ quan chính sách.

[4]. Đã có 7/7 Quân khu tổ chức tập huấn đến cán bộ Chính sách cấp Trung đoàn, tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ các nội dung văn bản về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đã có 56/63 địa phương tập huấn đến cấp huyện; 50/63 địa phương quán triệt, triển khai đến cấp xã.

[5]. Đã xuất bản hơn 40.000 cuốn sách “Các văn bản quy định...” cấp phát đến 11.203 đơn vị cấp xã; 703 đơn vị cấp huyện; 63 tỉnh, thành phố; các đơn vị cấp trung đoàn trong toàn quân.

[6]. Báo Cựu chiến binh duy trì chuyên mục “Thông tin tìm mộ liệt sĩ”; Báo Quân đội nhân dân với chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”; Trung tâm Phát thanh và Truyền hình quân đội duy trì thường xuyên chương trình “Nhắn tìm đồng đội”; đang xây dựng chuyên mục “Đi tìm đồng đội” dự kiến sẽ phát sóng vào cuối năm 2014 trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam và kênh VTV1/Đài truyền hình Việt Nam; việc tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ bước đầu đã đạt được kết quả tốt, đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm qua.

[7]. Toàn quân đã thu thập được 296.568 thông tin, đã giải mã được 29.676 đơn vị từ cấp đại đội và tương đương trở lên.

[8]. Tỉnh Đồng Nai đã quy tập 02 khu mộ tập thể khoảng gần 40 hài cốt liệt sĩ.

[9]. Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 8368-CV/VPTW ngày 29/7/2014 về việc thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở trận đánh căn cứ biệt kích Cần Lê/Tây Ninh.

[10]. Trao kinh phí hỗ trợ năm 2014 của Chính phủ Việt Nam cho Ban CTĐB Chính phủ và các địa phương của Lào số tiền 276.000 USD; cho UBCT Chính phủ, các Quân khu và các địa phương Campuchia số tiền 310.000 USD.

[11]. Trao kinh phí hỗ trợ: 17.320.000.000 đồng cho Ban CTĐB Chính phủ Lào để tu bổ, tôn tạo các tượng đài tại các tỉnh U Đôm Xay, Xiêng Khoảng, Át Ta Pư và Chăm Pa Sắc.

[12]. 15 tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành lập Ban Chỉ đạo chậm so với kế hoạch: Hưng Yên, Thái Bình, Hòa Bình, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau.

[13]. Các Quân khu 1, 2, 4, 7, 9 chưa thực hiện đầy đủ việc tăng cường lực lượng cho cơ quan chính sách các cấp.

[14]. Quân khu 1, 3 chưa kiện toàn danh sách, hồ sơ liệt sĩ của đơn vị.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7827/BC-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7827/BC-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2014
Ngày hiệu lực22/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7827/BC-BCĐ

Lược đồ Báo cáo 7827/BC-BCĐ 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 7827/BC-BCĐ 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7827/BC-BCĐ
        Cơ quan ban hànhquy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm
        Người ký***, Nguyễn Thành Cung
        Ngày ban hành22/09/2014
        Ngày hiệu lực22/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Báo cáo 7827/BC-BCĐ 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

         Lịch sử hiệu lực Báo cáo 7827/BC-BCĐ 2014 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

         • 22/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực