Văn bản khác 84/BC-BCT

Báo cáo 84/BC-BCT công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 84/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/BC-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Thực hiện công văn số 2176/TTCP-CIV ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ, công văn số 437/VPBCĐ-VVI ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ Công Thương báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, công tác phòng, chống tham nhũng được Bộ Công Thương quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Bộ Công Thương đã triển khai như sau:

- Tổ chức 2 buổi nghe thời sự về An ninh quốc phòng, học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) cho cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan Bộ và lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ, nhằm tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng;

- Tổ chức, chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992;

- Tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức Cơ quan Bộ đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Ban hành 23 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó đáng chú ý một số văn bản:

- Ngày 26 tháng 11 năm 2012, ban hành Quyết định số 7163a/QĐ-BCT về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013;

- Ngày 17 tháng 01 năm 2013, ban hành Quyết định số 320/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

- Ngày 21 tháng 01 năm 2013, ban hành Văn bản số 595/BCT-TTB yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ triển khai quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết và Xuân Quý Tỵ; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 về Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 và Xuân Quý Tỵ; Theo dõi, nắm tình hình và báo cáo việc sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định gây thất thoát, lãng phí; tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013.

- Ngày 08 tháng 2 năm 2013, ban hành Quyết định số 978/QĐ-BCT về Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Ngày 07 tháng 3 năm 2013, ban hành Quyết định số 1344/QĐ-BCT về Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Công Thương.

- Ngày 11 tháng 3 năm 2013, ban hành Quyết định số 1445/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước của Bộ Công Thương đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

- Ngày 9 tháng 4 năm 2013, ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về tăng cường văn minh công sở.

- Ngày 10 tháng 4 năm 2013, ban hành Quyết định số 2285/QĐ-BCT về 2013 - 2015.

- Ngày 15 tháng 4 năm 2013, ban hành Quyết định số 2385/QĐ-BCT về Quy chế làm việc của Bộ Công Thương.

- Ngày 02 tháng 5 năm 2013, ban hành Thông tư 09/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

- Ngày 03 tháng 5 năm 2013, ban hành 2787/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Ngày 27 tháng 5 năm 2013, ban hành Văn bản số 4532/BCT-TTB yêu cầu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần thuộc Bộ Công Thương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP trong việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

- Ngày 31 tháng 5 năm 2013, ban hành 3557/QĐ-BCT về Quy chế quản lý cán bộ, công chức của Bộ Công Thương công tác tại các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

- Ngày 04 tháng 6 năm 2013, ban hành Quyết định số 3631/QĐ-BCT về Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Bộ Công Thương.

- Thành lập 10 đoàn thanh tra, kiểm tra (trong đó có 2 đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 1 đoàn kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong công tác tự thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng) theo kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 chưa phát hiện trường hợp sai phạm, nhưng đã có tính răn đe, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức tư tưởng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng nói chung và trong công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng. Triển khai sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong 6 tháng đầu năm 2013 kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Công Thương có chuyển biến tích cực.

- Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh việc công khai minh bạch trong hoạt động của Bộ và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện nguyên tắc, nội dung và hình thức công khai minh bạch trong hoạt động gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp và nhân dân.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Thực hiện Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm Bộ Công Thương đã rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng chủ sở hữu của Bộ đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ Công Thương tiếp tục chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy hoạch, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tăng cường hoàn thiện các quy chế đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức...

- Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Theo báo cáo của các đơn vị, trong 6 tháng đầu năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ luôn rà soát, sửa đổi, bổ sung, chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp tạo thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến làm việc tại Bộ và các đơn vị. Đồng thời Bộ đã chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Văn bản số 11924/BCT-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về báo cáo thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức năm 2012, theo báo cáo của các đơn vị: Số công chức, viên chức trong Cơ quan Bộ đã đến hạn phải chuyển đổi 41người, số công chức, viên chức đã được chuyển đổi 39 người; Riêng số cán bộ, công nhân viên phải chuyển đổi tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 3.702 người, đã thực hiện chuyển đổi 2.703 người.

- Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Bộ Công Thương đã chỉ đạo, đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 90, 91 và các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ về kê khai tài sản và thu nhập năm 2012 theo quy định.

Ngày 10 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 11924/BCT-TCCB yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ triển khai công tác kê khai tài sản và báo cáo theo quy định.

Kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 của Bộ Công Thương:

Tổng số phải kê khai lần đầu 1.591 người, số đã kê khai lần đầu 1.583 người;

Tổng số phải kê khai bổ sung 10.672 người, số người đã kê khai bổ sung 10.663 người.

- Việc thực hiện cải cách hành chính

Triển khai Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Ngày 17 tháng 01 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 339/QĐ-BCT về thủ tục hành chính mới hoặc bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương về việc sản xuất, lắp ráp ô tô;

Ngày 30 tháng 01 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 683/QĐ-BCT về thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 901/QĐ-BCT về thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 954/QĐ-BCT về thủ tục hành chính mới hoặc bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương trong kinh doanh, sản xuất rượu công nghiệp;

Ngày 04 tháng 6 năm 2013

3623/QĐ-BCT, số 3624/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

3932/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nhằm tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính.

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2013, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã thực hiện việc chi trả lương, tiền thưởng kịp thời qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị: Theo báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Công điện của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng trong việc cấm sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định gây thất thoát, lãng phí; cấm tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013.

Công tác tự kiểm tra nội bộ được quan tâm. Các đơn vị trực thuộc Bộ trong 6 tháng đầu năm 2013 số cuộc kiểm tra được triển khai tại các đơn vi là 50 cuộc, tăng 10 cuộc so với cùng kỳ năm trước. Các Tập đoàn kinh tế thuộc Bộ tiến hành 101 cuộc kiểm tra theo kế hoạch. Qua tự kiểm tra phát hiện 1 vụ tham nhũng qua công tác kiểm tra nội bộ, 2 vụ tham nhũng qua công tác giải quyết đơn thư tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra: Triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013, trong 6 tháng đầu năm 2013 Bộ triển khai thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong đó: 4 đoàn thanh tra hành chính, 2 đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, 4 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (10 doanh nhiệp). Các Đoàn thanh tra, kiểm tra tuy chưa phát hiện sai phạm lớn, nhưng đã làm rõ và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh kiểm tra.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ có 35 lượt công dân với 43 người đến khiếu kiện. Tổng số đơn nhận được: 76 đơn (13 đơn khiếu nại, 63 đơn tố cáo, kiến nghị) bằng 52% (76/146) so với cùng kỳ năm 2012. Đơn thuộc thẩm quyền của Bộ 24 đơn (2 đơn khiếu nại, 22 đơn tố cáo, kiến nghị) bằng 48% (24/50) so với cùng kỳ năm 2012). Đơn thuộc thẩm quyền đơn vị 32 đơn (5 đơn khiếu nại, 27 đơn tố cáo, phản ánh) bằng 68% (32/47) so với cùng kỳ năm 2012. Đơn thẩm quyền cơ quan khác 20 đơn (6 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo, kiến nghị) bằng 40% (20/49) so với cùng kỳ năm 2012. Các đơn thư đã được xem xét, chuyển kịp thời theo quy định và các công dân được giải thích, hướng dẫn tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

4. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Phát huy kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2011, Bộ Công Thương triển khai đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Cơ quan Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ đã công khai các hoạt động, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2013, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và phát huy chức năng giám sát hoạt động quản lý, động viên quần chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng;

Triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tham nhũng giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc (nay là Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc), tháng 5 năm 2013 hai Bên đã thực hiện tổng kết, đánh giá 3 năm hợp tác và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong giao đoạn tiếp theo.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Bộ Công Thương đã thực hiện tích cực các biện pháp về phòng, chống tham nhũng trong tình hình sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, gắn với tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ phục vụ công tác quản lý, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương đã bám sát phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch công tác chung của Bộ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó công tác tự kiểm tra nội bộ được quan tâm. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương còn một số hạn chế:

- Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một vài cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, như việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định;

- Việc phát hiện tham nhũng còn ít.

Bộ Công Thương là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng, trong đó, tập trung ở những lĩnh vực: quản lý ngân sách, lưu thông hàng hóa; sử dụng vốn, thực hiện các quy định về môi trường, chính sách an sinh xã hội tại các doanh nghiệp; công tác tuyển sinh, đào tạo, thu chi học phí tại các trường.

2. Kiến nghị

Thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Công Thương kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sớm có hướng dẫn về báo cáo, thông tin về phòng, chống tham nhũng đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thuộc quản lý của Bộ Công Thương tránh sự chồng chéo, trùng lặp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành theo Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

2. Xây dựng Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Công Thương, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng;

4. Đôn đốc, hướng dẫn các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty triển khai thực hiện Quyết định số 1445/QĐ-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phân công nhiệm vụ thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước của Bộ Công Thương đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

5. Chỉ đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương hoàn thiện đề án và triển khai Chương trình bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho đội ngũ công chức, viên chức trong ngành Công Thương;

6. Triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giữa Thanh tra Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc;

7. Chỉ đạo giải quyết những vụ việc về tham nhũng phát sinh (nếu có) và xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng uỷ Bộ Công Thương ;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TTB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/BC-BCT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu84/BC-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2013
Ngày hiệu lực25/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/BC-BCT

Lược đồ Báo cáo 84/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 84/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu84/BC-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHồ Thị Kim Thoa
        Ngày ban hành25/06/2013
        Ngày hiệu lực25/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 84/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 84/BC-BCT công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013

             • 25/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực