Quyết định 3932/QĐ-BCT

Quyết định 3932/QĐ-BCT năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3932/QĐ-BCT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3932/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2013 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(tính đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2013)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3932 /QĐ-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

1. Thông tư

1.

06/8/2012

Thông tư 22/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan năm 2012

Được quy định hết hiệu lực tại nội dung Thông tư (ngày 31 tháng 12 năm 2012).

 

2.

29/6/2012

Thông tư 17/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Thay thế bởi Thông tư 38/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

 

3.

30/12/2011

Thông tư 45/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2010/TT-BCT ngày 10/05/2010 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Thay thế bởi Thông tư 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

 

4.

20/5/2011

Thông tư 21/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh

Thay thế bởi Thông tư 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

 

5.

31/12/2010

Thông tư 47/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Thay thế bởi Thông tư 45/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

 

6.

11/9/2010

Thông tư 33/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm đông lạnh và không đông lạnh

Thay thế bởi Thông tư 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

 

7.

10/5/2010

Thông tư 18/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Thay thế bởi Thông tư 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

 

8.

29/03/2010

Thông tư 10/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 - 2012

 

Thay thế bởi Thông tư 42/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới

 

9.

03/03/2010

Thông tư 09/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia

Khoản 1 Điều 33 Thông tư này quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2010 đến ngày thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương”.

Theo công văn số 5742/BCT-ĐTĐL ngày 29 tháng 6 năm 2012, Bộ Công Thương đã quyết định đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

 

10.

25/7/2008

Thông tư 10/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Thay thế bởi Thông tư 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

 

11.

18/6/2008

Thông tư 08/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

Thay thế bởi Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

 

12.

14/04/2008

Thông tư 05/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thay thế bởi Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

13.

17/07/2007

Thông tư 09/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thay thế bởi Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

14.

18/06/2007

 

Thông tư 03/2007/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn

Thay thế bởi Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

 

15.

23/6/2005

Thông tư 03/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thưc hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

Thay thế bởi Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công

 

16.

31/12/2004

Thông tư 02/2004/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định "Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ"

 

Thay thế bởi Thông tư 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

 

2. Thông tư liên tịch

1.

30/08/2007

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Thay thế bởi Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

 

3. Quyết định

1.

07/5/2008

Quyết định 07/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công

Thay thế bởi Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3932/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3932/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2013
Ngày hiệu lực14/06/2013
Ngày công báo03/07/2013
Số công báoTừ số 389 đến số 390
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3932/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3932/QĐ-BCT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3932/QĐ-BCT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3932/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýLê Dương Quang
       Ngày ban hành14/06/2013
       Ngày hiệu lực14/06/2013
       Ngày công báo03/07/2013
       Số công báoTừ số 389 đến số 390
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3932/QĐ-BCT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3932/QĐ-BCT năm 2013 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực

           • 14/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực