Văn bản khác 930/BC-BNN-TCCB

Báo cáo 930/BC-BNN-TCCB về công tác cải cách hành chính Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 930/BC-BNN-TCCB công tác cải cách hành chính Quý I nhiệm vụ trọng tâm Quý II 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/BC-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2014

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về Kế hoạch cải cách hành chính

Bộ đã ban hành Quyết định số 3062/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/12/2013 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, Quyết định số 3121/QĐ- BNN-TCCB ngày 31/12/2013 Ban hành Kế hoạch cải cách công vụ, công chức năm 2014, Quyết định số 36/QĐ-BNN-PC ngày 08/01/2014 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ bao gồm 37 nhiệm vụ với 89 hoạt động/sản phẩm, trong quý 1/2014 đã hoàn thành 08 hoạt động; các nhiệm vụ khác đang tiếp tục triển khai thực hiện.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

2.1. Về ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ đã ban hành văn bản số 562/TB-BNN-VP ngày 11/02/2014 thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Bộ.

2.2. Xây dựng, xác định chỉ số cải cách hành chính

Thực hiện đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ theo Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chỉ đạo xây dựng Bộ chỉ số cải cách hành chính của Bộ gồm 3 Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho 3 khối: Khối Tổng cục, Khối Cục, Khối cơ quan Bộ, đã thực hiện chấm điểm thử đối với các đơn vị trực thuộc Bộ, hiện đang tiếp tục hoàn thiện trình Bộ ban hành.

2.3. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ và thông tin về các hoạt động cải cách hành chính của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ trên chuyên trang Cải cách hành chính của Bộ, website Văn phòng Bộ và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC QUÝ I NĂM 2014

1. Cải cách thể chế

1.1. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 22/01/2014, Bộ đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2014.

Theo kế hoạch, trong Quý I, Bộ phải trình Chính phủ 01 Nghị định; 02 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư. Kết quả: Bộ đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư của Bộ trưởng

1.2. Công tác rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật

Ngày 12/11/2013, Bộ đã ban hành Quyết định số 2694/QĐ-BNN-PC ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trong Quý I, Bộ đã tổ chức rà soát quy định về quy trình khảo nghiệm, đăng ký vào danh mục vật tư nông nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kiểm ngư để đề xuất sửa đổi Luật Thủy sản.

Rà soát văn bản để công bố hết hiệu lực: Trình Bộ ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tính đến 31/12/2013 (Quyết định 218/QĐ-BNN-PC ngày 18/02/2014 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013).

1.3. Công tác kiểm tra văn bản pháp luật

Tổng hợp báo cáo công tác kiểm tra văn bản của các tỉnh, thành phố gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Tổng hợp danh mục các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

1.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi QLNN của Bộ

Hoàn thiện bài giảng về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp; phổ biến Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chỉnh lý và xây dựng nội dung sổ tay hỏi đáp pháp luật lĩnh vực nông nghiệp và PTNT năm 2014.

1.5. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Bộ đã ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 (Quyết định số 2740/QĐ-BNN-TTr ngày 19/11/2013); Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của các Tổng cục và các Cục (Quyết định số 2741/QĐ-BNN-TTr ngày 19/11/2013); Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Tập đoàn và các Tổng Công ty do Bộ quản lý (Quyết định số 2742/QĐ-BNN-TTr ngày 19/11/2013).

Trong Quý I năm 2014, Thanh tra Bộ đã hoàn thiện kết luận thanh tra 02 cuộc thanh tra năm 2013; triển khai 01 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, khoáng sản phẩm tại Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

2.2. Về kiểm soát thủ tục hành chính

Trong quý I, bộ phận Kiểm soát TTHC của Bộ đã nghiên cứu, góp ý kiến đối với nội dung thủ tục hành chính trong 03 dự thảo Thông tư.

Tổ chức hội nghị kiểm soát thủ tục hành chính và ra mắt hệ thống cán bộ đầu mối KSTTHC, triển khai các công việc năm 2014;

Tổng hợp và xây dựng Báo cáo gửi Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính.

Bộ đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đề án 896/CP của Chính phủ về hệ thống hóa TTHC giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

3.1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cu tổ chức, biên chế của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Triển khai Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Bộ trưởng đã ký ban hành Quyết định chuyển nguyên trạng nhiệm vụ tổ chức Ban Quản lý và Đổi mới Doanh nghiệp nông nghiệp sang Vụ Quản lý doanh nghiệp; Điều chỉnh tên gọi, nhiệm vụ Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối; Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên tại Nghị định số 199/2013/NĐ-CP; Quyết định giao biên chế sự nghiệp năm 2014 của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Bộ đã có Tờ trình Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; tờ trình thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Ban Cán sự Đảng Bộ đã xem xét dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo cơ cấu tổ chức quy định tại Nghị định 199/2013/NĐ-CP (6 Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; 8 Cục; 3 Tổng cục).

3.2. Về tổ chức ngành tại địa phương

Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT ở địa phương, Bộ đã tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố, đồng thời, cử tổ công tác trực tiếp khảo sát tại các tỉnh, thành phố để đánh giá tác động và góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn (thay thế Thông tư liên tịch số 61/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008).

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC

4.1. Thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức

Tiếp tục triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 638-NQ/BCS ngày 18/3/2013 của Ban cán sự Đảng Bộ về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

Bộ đã hướng dẫn các đơn vị triển khai các văn bản (quy định, quy chế...) đã được xây dựng liên quan triển khai Nghị quyết “638”. Đồng thời, tiếp tục xây dựng các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết “638” như: Quy chế đánh giá người đứng đầu cơ quan, đơn vị; quy định đánh giá kết quả công việc của công chức, viên chức...

4.2. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Bộ trưởng đã ký Quyết định giao nhiệm vụ kế hoạch thông tin tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014; tổng hợp số liệu các tỉnh về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014.

Tập trung phối hợp với Vụ Tài chính phân bổ ngân sách, giao kế hoạch nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng, chương trình mục tiêu, chương trình tiên tiến... cho các trường thuộc Bộ.

Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai đào tạo sau đại học cho các trường và Viện có đào tạo sau đại học thuộc Bộ.

b) Công tác quy hoạch cán bộ

Trong Quý, Bộ đã tổng hợp công tác Rà soát, bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2021

c) Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng, hoàn thiện mã số chức danh đối với dự thảo Thông tư ban hành tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT, gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

Xây dựng thông tư quy định hệ số phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Cải cách Tài chính công

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Bộ; xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết mặt hàng bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá phù hợp với từng thời kỳ.

Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện của Tổ chuyên gia nghiên cứu các kiến nghị về thuế GTGT đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tạo đầu ra cho sản xuất.

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan. Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014. Hoàn thiện Dự án “Ứng dụng Văn phòng điện tử” phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của khối Cơ quan Bộ. Thực hiện nâng cấp trang tin Cải cách hành chính của Bộ.

6.2. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Rà soát lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP; khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm tại một số cơ quan, đơn vị của các Bộ, ngành liên quan triển khai dịch vụ công trực tuyến; rà soát, điều chỉnh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2013-2015 phù hợp với điều kiện thực tế.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định 48/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Dự án “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”.

6.3. Về áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ

Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2014 của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp tục thực hiện duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Khối cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới các quy trình, thủ tục hành chính mới ban hành.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2014

1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng văn bản QPPL theo kế hoạch bao gồm: 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 06 Thông tư ban hành theo thẩm quyền của Bộ.

- Các dự án Luật: triển khai theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt.

- Rà soát văn bản theo chuỗi trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

2. Về kiểm soát thủ tục hành chính

- Rà soát, sửa đổi Quyết định 1463/QĐ-BNN-VP ngày 30/6/2011 của Bộ Quy định về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Lập danh mục sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định về thủ tục hành chính có liên quan thuộc thẩm quyền của Bộ theo Nghị quyết 25 và Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ.

- Báo cáo kết quả hệ thống hóa TTHC giấy tờ công dân theo Đề án 896/CP; báo cáo về rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Rà soát chức năng nhiệm vụ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ;

- Hoàn thiện Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn (thay thế Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV);

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC

- Tiếp tục triển khai công tác cán bộ: công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, tuyển dụng các vị trí trong Bộ.

- Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

- Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cấp Vụ thuộc Bộ.

5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ năm 2014 và Kế hoạch giai đoạn 2011-2015.

- Tiếp tục hiện đại hóa công sở cơ quan Bộ theo quy định trên cơ sở điều kiện thực tế.

- Triển khai điều chỉnh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ và các đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế của Bộ.

- Tiếp tục triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

- Tiếp tục duy trì, áp dụng, phòng ngừa, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Hoàn thành chấm điểm CCHC năm 2013 của Bộ gửi Bộ Nội vụ theo quy trình ban hành Bộ chỉ số CCHC của Bộ áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ.

- Hoàn thành sửa đổi, bổ sung các quy định về cải cách hành chính, quản lý kinh phí; thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

- Rà soát đề xuất xây dựng mới các quy trình tác nghiệp và sơ đồ hóa một số quy định thuộc Bộ Quy chế công vụ của Bộ nhằm nâng cao chất lượng trong thực thi công vụ.

- Tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính quý 1/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Ban Cán sự Đảng (để báo cáo)
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo); (website: www.mard.gov.vn (cải cách hành chính)
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; (
website: www.mard.gov.vn (cải cách hành chính)
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị; (website: www.mard.gov.vn (cải cách hành chính)
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ GỬI BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I TÍNH ĐẾN NGÀY 11/3/2014

STT

Tên Đơn vị

Có Báo cáo

Không có Báo cáo

Ghi chú

1

Văn phòng Bộ

x

 

 

2

Vụ Kế hoạch

x

 

 

3

Vụ Tổ chức CB

x

 

 

4

Vụ Tài chính

x

 

 

5

Vụ Pháp chế

x

 

 

6

Vụ Hợp tác Quốc tế

x

 

 

7

Vụ Khoa học CN

x

 

 

8

Vụ Quản lý Doanh nghiệp

x

 

 

9

Tổng cục Lâm nghiệp

x

 

 

10

Tng cục Thủy lợi

x

 

 

11

Tng cục Thủy sản

x

 

 

12

Cục Trồng trọt

 

x

 

13

Cục Chăn nuôi

x

 

 

14

Cục Bảo vệ TV

x

 

 

15

Cục Thú y

 

x

 

16

Cục Chế biến NLS&NM

x

 

 

17

Cục QL Xây dựng CT

 

x

 

18

Cục KTHT& PTNT

x

 

 

19

Cục QLCL NLS & TS

 

x

 

20

Thanh tra Bộ

x

 

 

21

TT Khuyến nông QG

 

x

 

22

TTQG NS & VSMTNT

x

 

 

23

Trung tâm Tin học & TK

x

 

 

24

BQL các DA NN

x

x

 

25

BQL các DA LN

x

 

 

26

BQL các DA Thủy lợi

x

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 930/BC-BNN-TCCB

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu930/BC-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 930/BC-BNN-TCCB

Lược đồ Báo cáo 930/BC-BNN-TCCB công tác cải cách hành chính Quý I nhiệm vụ trọng tâm Quý II 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 930/BC-BNN-TCCB công tác cải cách hành chính Quý I nhiệm vụ trọng tâm Quý II 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu930/BC-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Báo cáo 930/BC-BNN-TCCB công tác cải cách hành chính Quý I nhiệm vụ trọng tâm Quý II 2014

             Lịch sử hiệu lực Báo cáo 930/BC-BNN-TCCB công tác cải cách hành chính Quý I nhiệm vụ trọng tâm Quý II 2014

             • 18/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực