Chỉ thị 01/2006/CT-UBND

Chỉ thị 01/2006/CT-UBND về tiếp tục triển khai thi hành ba Nghị định của Chính phủ thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo do tỉnh Long An ban hành

Chỉ thị 01/2006/CT-UBND thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn đã được thay thế bởi Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2006/CT-UBND thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2006/CT-UBND

Tân An, ngày 03 tháng 01 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THI HÀNH BA NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ CHO HƯỞNG ÁN TREO.

Sau 5 năm tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo (gọi tắt là ba Nghị định số 59,60,61/CP); nhìn chung về cơ bản các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai, quán triệt trong cán bộ và nhân dân; các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã áp dụng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người phạm tội được học tập tại cộng đồng, được sự giúp đỡ giáo dục của cơ quan tổ chức và gia đình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế một số đơn vị cơ sở ,việc chấp hành ba Nghị định số 59,60,61/CP của Chính phủ chưa được nghiêm túc, công tác quản lý của chính quyền cấp cơ sở còn lúng túng, lỏng lẻo, chưa đạt hiệu quả. Trách nhiệm cơ quan tổ chức chưa được quy định rõ ràng, có trường hợp bỏ mặc cho người phạm tội hoặc cho gia đình, thậm chí có tổ chức, cá nhân được giao giám sát giáo dục người phạm tội còn né tránh không muốn nhận trách nhiệm, làm cho người phạm tội mặc cảm, xa lánh cộng đồng, có trường hợp dẫn đến tái phạm tội. Công tác giám sát, kiểm tra chưa được thực hiện, dẫn đến tình trạng tùy tiện nửa vời hoặc buông lỏng quản lý việc thực hiện công việc này ở cơ sở.

Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng trên, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ba Nghị định số 59,60,61/CP của Chính phủ về thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn; thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo; UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1- Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh, (nhất là cấp xã, phường, thị trấn) nhận thức về nội dung ba Nghị định số 59,60,61/CP của Chính phủ; nhận thức rõ việc tổ chức thi hành tốt biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hình phạt cải tạo không giam giữ và tù cho hưởng án treo sẽ có tác dụng tốt là không buộc người phạm tội phải cách ly khỏi môi trường xã hội mà cũng đạt được mục đích giáo dục, cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội.

2- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh lập kế hoạch phổ biến tuyên truyền ba Nghị định số 59,60,61/CP của Chính phủ trong chương trình phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006, chuẩn bị đề cương báo cáo viên, tài liệu tổ chức triển khai cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tiếp tục tập huấn cán bộ toàn tỉnh, chú ý tập trung cấp xã, phường, thị trấn.

3- Trường Chính trị và các Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, thị xã đưa vào nội dung tập huấn nghiệp vụ năm 2006 cho cán bộ Đảng, chính quyền, Đoàn thể xã, phường, thị trấn về nội dung thực hiện ba Nghị định trên, bổ sung vào Chương trình tác nghiệp của Bí thư và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

4- Các cơ quan Thông tin đại chúng như Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về nội dung ba Nghị định số 59,60,61/CP của Chính phủ.

5- Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm của gia đình, UBND xã, phường, thị trấn và tổ chức xã hội trong việc tổ chức thi hành ba Nghị định số 59,60,61/CP của Chính phủ; tổ chức thực hiện thí điểm ở một số xã, phường, thị trấn; sau đó rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện toàn tỉnh.

6- Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh hướng dẫn trình tự thủ tục áp dụng tại địa phương như: cung cấp các biểu mẫu, sổ sách theo dõi và trình tự tiếp nhận, giao trách nhiệm theo dõi giúp đỡ, xem xét và công nhận quá trình thi hành biện pháp tư pháp hoặc hình phạt của người phạm tội ở địa phương; giao Công an xã, phường, thị trấn giúp Chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện công việc này; phối hợp với ngành Tư pháp theo dõi quản lý cung cấp thông tin cho việc cấp lý lịch tư pháp.

7- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai hướng dẫn hệ thống tổ chức cơ sở thực hiện chức năng giám sát, giúp đỡ giáo dục người phạm tội được học tập sửa chữa lỗi lầm và hoàn lương tại cộng đồng.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm sát việc tổ chức thực hiện ba Nghị định số 59,60,61/CP của Chính phủ.

8- Sở Tài chính có trách nhiệm giải quyết kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ thị này.

 Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả UBND tỉnh.

 Nhận được Chỉ thị nầy, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả UBND tỉnh, đồng gởi Sở Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TTHĐND tỉnh;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCTH (2b);.
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2006
Ngày hiệu lực13/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2006/CT-UBND thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2006/CT-UBND thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành03/01/2006
        Ngày hiệu lực13/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2006/CT-UBND thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2006/CT-UBND thi hành biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn