Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Long An, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 844/TTr-STP ngày 13 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Phòng NC- TCD (NC)
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh)

1. Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thi hành Nghị định số 59,60,61/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

2. Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp công tác thi hành Nghị định số 59,60,61/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

3. Quyết định số 2379/2004/QĐ-UB ngày 14/7/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.

4. Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở ngành tỉnh, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện công tác quản lý tổ chức và hoạt động pháp chế trên địa bàn tỉnh.

5. Chỉ thị 14/2006/CT-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động công tác pháp chế ở các Sở ngành tỉnh và doanh nghiệp nhà nước

6. Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 về việc quy định mức chi kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Long An.

7. Quyết định 46/2007/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động báo cáo viên pháp luật.

8. Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu, tỉ lệ nộp và trích lại để cho đơn vị thu lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Long An.

9. Chỉ thị 19/2007/CT-UBND ngày 30/8/2007 của UBND tỉnh ban hành về việc củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở.

10. Chỉ thị 12/2003/CT-UB ngày 04/4/2003 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2011
Ngày hiệu lực30/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐỗ Hữu Lâm
       Ngày ban hành20/09/2011
       Ngày hiệu lực30/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân

           • 20/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực