Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Đắk Lắk đã được thay thế bởi Chỉ thị 13/2011/CT-UBND bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/09/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2007/CT-UBND hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ HÀNH LANG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

Lưới điện cao áp là công trình kthuật hạ tầng quan trọng phục vụ nhu cu phát trin kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quc phòng cả nước nói chung và địa phương nói riêng; đđảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp, ngày 17/8/2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định s106/2005/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Công trình lưới điện cao áp bao gồm lưới điện cao áp và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Tại Đắk Lắk, trong thời gian qua, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng, Điện lực Đắk Lắk và nhân dân đã có nhiều cố gắng trong việc bảo vệ, giải tỏa hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tuy nhiên đến nay, do ý thức của một số đơn vị và người dân chưa cao; sự phối hợp kim tra, xử lý của chính quyền địa phương, các ngành chức năng và Điện lực Đắk Lắk chưa đng bộ, kịp thời và thiếu kiên quyết nên vẫn còn một scông trình, nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ công trình điện cao áp và các dạng vi phạm khác như: cây cối, cột ăng ten ti vi, lều quán tạm, tình trạng trẻ em thả diều ở khu vực có đường dây cao áp, gây sự cố và mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như việc vận hành lưới điện.

Đthực hiện tốt quy định của Pháp luật, khắc phục tình trạng trên, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; UBND tỉnh chỉ thị:

Điện lực Đắk Lắk:

- Thường xuyên kiểm tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình để phát hiện kịp thời các vi phạm. Khi phát hiện, phải yêu cầu đối tượng dừng ngay các hành vi vi phạm và báo cáo, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý.

- Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng đường dây đúng thời hạn quy định; không vận hành quá tải, mất an toàn đối với đường dây vượt qua nhà ở, công trình.

- Thống kê, theo dõi các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước vhoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương, cơ quan cp trên theo quy định.

- Củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thuộc trách nhiệm quản lý vận hành của đơn vị, làm căn cứ xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp kỹ thuật đi với các công trình nhà ở đủ điu kiện tn tại trong hành lang bo vệ an toàn lưới điện cao áp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị của mình, các tổ chức quản lý điện nông thôn và nhân dân biết, thực hiện. Chuẩn bị nội dung thích hợp và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí (Đài phát thanh truyền hình, Báo Đắk Lắk,...) làm tốt công tác tuyên truyền.

- Kiểm tra kỹ tình hình thực tế trước khi cấp nguồn, thỏa thuận thiết kế. Kiên quyết xử lý triệt để các tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp trước khi đóng điện đối với công trình xây dựng mới hoặc cải tạo.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm.

UBND các huyện, thành phố:

- Có trách nhiệm phối hợp với Điện lực Đk Lắk tổ chức, qun lý tốt hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn mình.

- Phối hợp với Điện lực Đắk Lắk kiểm tra toàn bộ các công trình nhà ở nằm trong hành lang bảo vệ công trình điện cao áp trên địa bàn; kiên quyết di dời ngay các công trình, nhà ở không đảm bảo điều kiện tồn tại. Việc di dời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trn kim tra điu kiện an toàn vhành lang lưới điện trước khi cp phép xây dựng, tránh trường hợp đầu tư xây dựng chồng chéo giữa các ngành.

- Quán triệt Luật Điện lực, Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 và Nghị định 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 ca Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đến các cấp chính quyền cơ sở; các bộ phận, đơn vị chức năng liên quan tại địa phương; phổ biến tuyên truyền đến nhân dân; nâng cao ý thức chp hành pháp luật về an toàn lưới điện cao áp.

Công an tỉnh:

Chỉ đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị cơ sở hoạt động kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (đặc biệt là các cơ sở kinh doanh xăng dầu); phải tuân thủ chặt chẽ các qui định hiện hành về khoảng cách an toàn của các công trình xây dựng phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, cơ sở đến các công trình lưới điện cao áp.

Các cơ quan thông tấn báo chí:

Phối hợp với Sở Công nghiệp, Điện lực Đắk Lắk thực hiện tốt việc tuyên truyn các quy định của Nhà nước vhành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ lưới điện cao áp. Kịp thời thông tin các đin hình thực hiện tốt cũng như các vụ việc vi phạm để nâng cao trách nhiệm bảo vệ hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Các ngành chức năng liên quan:

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành qui định hành lang bảo vệ an toàn đi với lưới điện cao áp trong công tác qui hoạch, lập dự án đu tư, thiết kế, thm định và cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

- Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công nghiệp, UBND các huyện, thành ph, Điện lực Đắk Lắk và các đơn vị liên quan kim tra, xử lý các công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trong phạm vi cấp phép của Sở Xây dựng.

Sở Công nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các Ngành liên quan thực hiện tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thm quyền và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ hành lang bo vệ lưới điện cao áp.

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị này đi với các cp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công nghiệp;
- TT Tnh ủy, HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- UBMTQVN tnh;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công nghiệp;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn th;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tnh;
- Website Chính ph (16 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, Hà Nội);
- Công báo tỉnh, Trung tâm Tin học;
- Lưu VT- CN, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2007
Ngày hiệu lực15/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2007/CT-UBND hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2007/CT-UBND hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Đắk Lắk
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành05/01/2007
        Ngày hiệu lực15/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2007/CT-UBND hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2007/CT-UBND hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Đắk Lắk