Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hoặc có chứa quy phạm pháp luật được rà soát năm 2012 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HOẶC CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét đề nghị của Tổ Rà soát văn bản của tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-TRS ngày 04 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hoặc có chứa quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đến ngày 25/02/2013 đã qua rà soát, gồm:

1. Danh mục văn bản hiện hành: 338 văn bản.

2. Danh mục văn bản bãi bỏ: 15 văn bản.

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành: 55 văn bản.

Điều 2. Căn cứ các Danh mục văn bản được công bố kèm theo Quyết định này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm:

1. Chậm nhất đến hết Quý III/2013, tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới để thay thế đối với các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc Danh mục được nêu tại khoản 1, Điều 1, Quyết định này (xem đây là một phần của Chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh trong năm 2013).

2. Không áp dụng các văn bản thuộc các Danh mục được nêu tại các khoản 2 và 3, Điều 1, Quyết định này để giải quyết các vấn đề phát sinh kể từ ngày các văn bản thuộc các Danh mục này hết hiệu lực thi hành hoặc bị bãi bỏ.

Điều 3. Giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (thay báo cáo);
- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);
- TTr. Tỉnh uỷ (thay báo cáo);
- TTr. HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh:Tp, CA, BCHQS, KHĐT, NV, TC;
+ Các Sở, ngành khác có liên quan
(Sở Tư pháp sao gửi);
- UBND các huyện, TX, TP (sao gửi các cơ quan
Có liên quan thuộc huyện, TX, TP);
- Báo Đắk Lắk (để đăng báo);
- Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP;
Các P ch. môn, TTTHCB;
- Lưu VT, NCm50.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 689/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu689/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2013
Ngày hiệu lực08/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 689/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu689/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýHoàng Trọng Hải
       Ngày ban hành08/04/2013
       Ngày hiệu lực08/04/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk

           • 08/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực