Quyết định 1120/QĐ-UBND

Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2007 bổ sung định mức chi phí loài cây mít nghệ (ghép) hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2007-2010) thuộc ngân sách trung ương (Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng) do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2007 định mức chi phí loài cây mít nghệ Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2007 định mức chi phí loài cây mít nghệ Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1120/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LOÀI CÂY MÍT NGHỆ (GHÉP) HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT (GIAI ĐOẠN 2007-2010) THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ "về việc ban hành quy chế quản lý rừng";

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; Quyết định số 5246/QĐ-BNN-LN ngày 26/11/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định mức chi phí trồng rừng, chăm sóc rừng trồng theo suất đầu tư Chương trình Dự án 661 và Công văn số 153/LN-ĐTCBLN ngày 15/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 58/TT-SNNNT ngày 14/5/2007 "về việc đề nghị ban hành bổ sung định mức chi phí loài cây Mít nghệ (ghép) hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2007-2010) thuộc ngân sách Trung ương Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh định mức chi phí loài cây Mít nghệ (ghép) hỗ trợ cho dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2007-2010) thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, như Phụ lục đính kèm.

Nguyên tắc áp dụng mức hỗ trợ: Thực hiện theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành định mức chi phí hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2006 - 2010) thuộc ngân sách Trung ương Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, TH, TM, NL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thanh Tương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1120/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1120/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2007
Ngày hiệu lực30/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1120/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2007 định mức chi phí loài cây mít nghệ Đắk Lắk


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2007 định mức chi phí loài cây mít nghệ Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1120/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýDương Thanh Tương
       Ngày ban hành30/05/2007
       Ngày hiệu lực30/05/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2007 định mức chi phí loài cây mít nghệ Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2007 định mức chi phí loài cây mít nghệ Đắk Lắk