Quyết định 43/2011/QĐ-UBND

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu đã được thay thế bởi Quyết định 39/2012/QĐ-UBND Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong và được áp dụng kể từ ngày 26/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2011/QĐ-UBND đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2011/QĐ-UBND  

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TƯỚI NGHIỆM THU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước; Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/1/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định 206/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ và Thông tư số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi 143/2003/NĐ-CP">36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định 108/CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 182/SNNNT-TL ngày 25/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi địa bàn tỉnh như sau:

- Tưới chủ động (vùng III) là: 519.251 đ/ha tưới nghiệm thu.

- Tưới tạo nguồn (vùng III) là: 435.448 đ/ha tưới nghiệm thu.

- Tưới chủ động (vùng IV) là: 410.456 đ/ha tưới nghiệm thu.

- Tưới tạo nguồn (vùng IV) là: 344.211 đ/ha tưới nghiệm thu.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh, về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1, Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh, về việc sửa đổi bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh và được áp dụng từ ngày 01/01/2011.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ quyết định này thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND (để giám sát);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để giám sát);
- UBMT tổ quốc VN tỉnh (để giám sát);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm tra VB-Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Vụ Pháp chế Bộ NN&PTNT (để kiểm tra);
- Công báo Website tỉnh (để đăng Công báo);
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Báo Đắk Lắk;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT, TT tin học.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2011
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/10/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2011/QĐ-UBND đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Đinh Văn Khiết
Ngày ban hành 21/12/2011
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/10/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 43/2011/QĐ-UBND đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2011/QĐ-UBND đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu