Quyết định 17/2010/QĐ-UBND

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Quyết định 34/2009/QĐ-UBNĐ về sửa đổi Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi kèm theo Quyết định 15/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2009/QĐ-UBNĐ đã được thay thế bởi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2009/QĐ-UBNĐ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2010/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2009/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/QĐ-UB NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước; Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP; Thông tư 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi 143/2003/NĐ-CP">36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 82/SNNNT-TL ngày 01 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBNĐ ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm được quy định như sau:

a) Tưới chủ động (vùng III) là: 400.565 đồng/ha tưới nghiện thu

b) Tưới tạo nguồn (vùng III) là: 335.916 đồng/ha tưới nghiệm thu

c) Tưới chủ động (vùng IV) là: 361.003 đồng/ha tưới nghiệm thu

d) Tưới tạo nguồn (vùng IV) là: 302.740 đồng/ha tưới nghiện thu”

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Kho bạc Nhà nước, Công ty Khai thác công trình thủy lợi và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ quyết định này thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND (để giám sát);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để giám sát);
- UBMT tổ quốc VN tỉnh(để giám sát);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Cục kiểm tra VB - Bộ tư pháp (để kiểm tra);
- Vụ pháp chế NN&PTNT (để kiểm tra);
- Công báo Website tỉnh (để đăng công báo);
- Sở tư pháp (để kiểm tra);
- Báo Đắk lắk;
- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- VP UBND tỉnh:đ/c Minh Sơn -PCVP,
- Lưu: VT, NNMT, TH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2010
Ngày hiệu lực 09/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2009/QĐ-UBNĐ


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2009/QĐ-UBNĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành 29/06/2010
Ngày hiệu lực 09/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2009/QĐ-UBNĐ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2009/QĐ-UBNĐ