Quyết định 1475/QĐ-UBND

Quyết định 1475/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh Quy chế về tổ chức và hoạt động nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định 15/2009/QĐ-UBND

Quyết định 1475/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động nhà tang lễ Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 18/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động nhà tang lễ Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1475/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động nhà tang lễ Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1475/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐIỀU 9 CỦA QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NHÀ TANG LỄ TỈNH ĐẮK LẮK BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2009/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà Tang lễ tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý đô thị và Môi trường Đắk Lắk tại Tờ trình số 261/TTr-Cty ngày 27/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung điều 9 của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà Tang lễ tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1) Điều chỉnh nội dung khoản c, điều 9:

- Nội dung khoản c, điều 9 (cũ): "Trách nhiệm cụ thể của Nhà Tang lễ trong việc tổ chức lễ tang: Trang trí lễ đài; phục vụ nhạc lễ; chuẩn bị bàn thờ, lư hương, vòng hoa cho các cơ quan đơn vị viếng theo quy định; bố trí nơi quàn linh cữu, bát hương, bàn ghi sổ tang;…".

- Nội dung khoản c, điều 9 điều chỉnh: "Trách nhiệm cụ thể của Nhà Tang lễ trong việc tổ chức lễ tang: Trang trí lễ đài; phục vụ nhạc lễ; chuẩn bị bàn thờ, lư hương; bố trí nơi quàn linh cữu, bát hương, bàn ghi sổ tang;…".

2) Bổ sung điểm 5, điều 9 về Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban lễ tang, Ban tổ chức lễ tang, Nhà tang lễ, gia đình người từ trần trong việc tổ chức lễ tang, như sau:

"Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban lễ tang, Ban tổ chức lễ tang, Nhà tang lễ, gia đình người từ trần và các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức lễ tang:

5. Các cơ quan, đơn vị viếng tự chuẩn bị vòng hoa thăm viếng theo quy định".

Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện như quy định tại Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà Tang lễ tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU; TTHĐND tỉnh (B/C);
- TTUBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh (B/C);
- CT; các PCT UBND tỉnh;
- Sở: Tư pháp (Để biết); LĐTBXH (Th/hiện);
- Cty TNHH MTV QLĐT&MT ĐL (Tổ chức th/hiện);
- Trung tâm Lưu trữ (SNV);
- VP UBND tỉnh;
Các PVP;
∙ TT Tin học&Công báo;
∙ Phòng TCHC; QT;
∙ Các b/phận ngh/cứu;
∙ Lưu: VT, VX

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1475/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1475/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2009
Ngày hiệu lực10/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1475/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1475/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động nhà tang lễ Đắk Lắk


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1475/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động nhà tang lễ Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1475/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành10/06/2009
       Ngày hiệu lực10/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1475/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động nhà tang lễ Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1475/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động nhà tang lễ Đắk Lắk