Quyết định 23/2011/QĐ-UBND

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy định giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới đã được thay thế bởi Quyết định 40/2012/QĐ-UBND Quy định giá nhà xây dựng mới và được áp dụng kể từ ngày 09/11/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2011/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 85/TTr-SXD ngày 28 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giá nhà xây dựng mới tại thành phố Buôn Ma Thuột được áp dụng theo quy định này, giá nhà xây dựng mới trên địa bàn của các huyện, thị xã còn lại tính bằng giá nhà tại thành phố Buôn Ma Thuột nhân với hệ số điều chỉnh của mỗi huyện, thị xã.

Điều 2. Giá nhà xây dựng mới trên đây áp dụng cho các trường hợp sau:

- Làm căn cứ để bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Làm căn cứ để tính bồi thường thiệt hại về nhà ở, nhà làm việc, nhà kho.

- Làm căn cứ để tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở và công trình xây dựng.

- Làm căn cứ để xác định giá trị nhà ở, nhà làm việc, nhà kho của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước khi đánh giá, bàn giao và cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước.

- Làm căn cứ để định giá nhà trong việc phục vụ công tác thi hành án, xét xử của Tòa án.

Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này về UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, TT Công báo;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; Các P, TT;
- Lưu: VT, CN. (VT.100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Chương 1.

GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Điều 1.

1. Quy định giá nhà xây dựng mới trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột bao gồm các loại nhà ở, nhà kho, nhà làm việc và khách sạn, nhà nghỉ như sau:

TT

KẾT CẤU CHÍNH CỦA NHÀ

ĐƠN GIÁ

I

NHÀ Ở

 

1

NHÀ Ở 1 TẦNG (xây bằng gạch thủ công)

Đồng/m2 sàn

a

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.004.277

 

+ Tôn Fibrôximăng

1.928.300

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.128.850

b

Móng xây đá hộc, tường chung xây gạch, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

1.603.421

 

+ Tôn Fibrôximăng

1.542.640

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.703.080

c

Móng xây đá hộc, vách đóng ván, khung cột gỗ, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

1.879.524

 

+ Tôn Fibrôximăng

1.812.489

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.013.835

d

Móng xây đá hộc, tường xây gạch + gỗ kết hợp, nền láng Xi măng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

1.568.835

 

+ Tôn Fibrôximăng

1.492.613

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.649.727

e

Nhà sàn dân tộc, sàn ván dày 3cm, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

1.228.588

 

+ Tôn Fibrôximăng

1.168.509

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.269.671

f

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.355.288

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.285.878

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.373.081

g

Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng gỗ (gác lửng không đóng trần), mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.121.391

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.033.358

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.243.348

h

Móng xây đá hộc, móng bằng BTCT, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng BTCT (gác lửng), mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.698.065

 

+ Ngói 10 viên/m2

2.866.608

i

Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột bêtông chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch

3.164.724

2

NHÀ Ở 2 TẦNG TRỞ LÊN (xây bằng gạch thủ công)

Đồng/m2 sàn

a

Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng Ximăng, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp:

 

 

+ Mái bằng (Mái bêtông cốt thép)

2.795.244

 

+ Tôn thiếc

2.253.199

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.205.550

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.295.294

b

Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Cêramíc, tường bả matít sơn nước.

3.989.431

c

Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền lát gạch Cêramíc, tường không bả matít sơn nước.

3.796.387

d

Trường hợp đối với nhà xây 2 tầng trở lên có sử dụng phần mái bằng tầng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang.

866.487

3

NHÀ Ở 1 TẦNG (xây bằng gạch tuynel)

Đồng/m2 sàn

a

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.032.421

 

+ Tôn Fibrôximăng

1.956.444

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.156.994

b

Móng xây đá hộc, tường xây gạch, nền láng Ximăng, trần ván, có sênô mặt đứng, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.407.555

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.338.146

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.425.349

c

Móng xây đá hộc, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng gỗ (gác lửng không đóng trần), mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.184.152

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.096.118

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.306.109

d

Móng xây đá hộc, móng bằng BTCT, tường xây gạch chịu lực, nền láng Ximăng, sàn lầu bằng BTCT, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

2.981.540

 

+ Ngói 10 viên/m2

3.119.482

e

Nhà ở 1 tầng: Mái bằng, kết cấu khung cột bêtông chịu lực, nền láng xi măng, tường xây gạch.

3.209.397

4

NHÀ Ở 2 TẦNG TRỞ LÊN (xây bằng gạch tuynel)

Đồng/m2 sàn

a

Móng xây đá hộc, hệ khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây gạch, nền láng Ximăng, sàn lầu bê tông cốt thép, mái lợp:

 

 

+ Mái bằng (Mái bêtông cốt thép)

2.834.659

 

+ Tôn thiếc

2.303.343

 

+ Tôn Fibrôximăng

2.255.694

 

+ Ngói 22 viên/m2

2.378.770

b

Nhà mái bằng, khung bêtông cốt thép chịu lực, tường bao che xây gạch, nền lát gạch Ceramíc, tường bả matít sơn nước.

4.038.639

c

Trường hợp đối với nhà xây 2 tầng trở lên có sử dụng phần mái bằng tầng trên cùng xây thêm làm phòng riêng và dùng để che phần cầu thang

907.180

5

PHẦN ĐƯỢC CỘNG THÊM HOẶC TRỪ ĐI CHO CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

Đồng/m2

a

Cộng thêm:

 

 

+ Lát gạch hoa 200x200 cho mỗi m2 là:

67.064

 

+ Lát gạch Cêramíc 300x300 cho mỗi m2 là:

178.673

 

+ Lát gạch Cêramíc 400x400 cho mỗi m2 là:

183.442

 

+ Lát gạch Cêramíc 500x500 cho mỗi m2 là:

179.324

 

+ Lát gạch Cêramíc 600x600 cho mỗi m2 là:

203.743

 

+ Lát đá Granit cho mỗi m2 là:

180.358

 

+ Đóng trần ván nhóm III:

163.038

 

+ Sơn tường (không bả matít)

32.192

 

+ Sơn tường có bả matít

64.197

b

Trừ đi:

 

 

+ Không đóng trần ván nhóm IV

419.887

 

+ Đóng trần nhựa Lambris

293.184

 

+ Đóng trần tôn lạnh

244.194

 

+ Đóng trần tấm thạch cao

196.493

6

NHÀ Ở 02 TẦNG TRỞ LÊN CÓ TẦNG HẦM

Đồng/m2 sàn

a

Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hầm. Nhà hệ khung BTCT đá 1x2 mác 200 chịu lực; Xây tường bằng gạch thủ công VXM mác 50. Cửa đi, sổ kính khung sắt kết hợp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400 VXM mác 75; Lát gạch chống trượt 200x200 VXM mác 75. Mái bằng BTCT. Toàn nhà bả matít, sơn nước.

6.706.683

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 7,26%)

 

556.190

 

+ Phần điện = (Gxl sau thuế x 3,71%)

469.792

 

+ Phần nước = (Gxl sau thuế x 3,43%)

280.795

b

Nhà cấp III, 04 tầng: 03 tầng và 01 tầng hầm. Nhà hệ khung BTCT đá 1x2 mác 200 chịu lực; Xây tường bằng gạch tuynel VXM mác 50. Cửa đi, sổ kính khung sắt kết hợp với cửa đi gỗ nhóm II. Lát nền gạch Cêramíc 400x400 VXM mác 75; Lát gạch chống trượt 200x200 VXM mác 75. Mái bằng BTCT. Toàn nhà bả matít, sơn nước.

6.773.495

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 7,26%)

556.190

 

+ Phần điện = (Gxl sau thuế x 3,71%)

469.792

 

+ Phần nước = (Gxl sau thuế x 3,43%)

283.592

7

NHÀ Ở BẰNG GỖ

Đồng/m2 sàn

a

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm IV. Trần ván nhóm IV. Nền láng vữa XM mác 50. Móng bó hè xây gạch ống, mái lợp tôn thiếc.

1.189.534

b

Nhà kết cấu gỗ chịu lực 2 tầng nhóm IV, vách ván, sàn gỗ nhóm V. Trần ván nhóm V. Nền láng vữa XM mác 50. Móng bó hè xây gạch ống, mái lợp tôn thiếc.

1.155.220

8

NHÀ Ở TẠM

Đồng/m2 sàn

a

Móng xây đá hộc bó nền xung quanh, nhà khung gỗ chịu lực, vách ván bao che nhóm IV, nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

1.000.741

 

+ Tôn Fibrôximăng

932.650

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.092.828

 

+ Giấy dầu

740.108

 

+ Mái tranh

686.985

b

Xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ xẻ chịu lực nhóm IV, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

930.884

 

+ Tôn Fibrôximăng

839.275

 

+ Ngói 22 viên/m2

1.000.709

 

+ Giấy dầu

644.317

 

+ Mái tranh

593.237

c

Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ xẻ chịu lực nhóm IV, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

863.002

 

+ Tôn Fibrôximăng

771.394

 

+ Ngói 22 viên/m2

932.828

 

+ Giấy dầu

576.436

 

+ Mái tranh

525.830

d

Xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

782.862

 

+ Tôn Fibrôximăng

702.640

 

+ Ngói 22 viên/m2

852.688

 

+ Giấy dầu

553.227

 

+ Mái tranh

503.849

e

Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VI. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

714.981

 

+ Tôn Fibrôximăng

634.759

 

+ Ngói 22 viên/m2

784.806

 

+ Giấy dầu

485.345

 

+ Mái tranh

436.443

f

Xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VIII. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

767.247

 

+ Tôn Fibrôximăng

687.024

 

+ Ngói 22 viên/m2

837.072

 

+ Giấy dầu

537.611

 

+ Mái tranh

488.526

g

Không xếp đá hộc xung quanh móng, nhà khung gỗ tròn chịu lực nhóm V, vách ván bao che nhóm VIII. Nền đất, không đóng trần, mái lợp:

 

 

+ Tôn thiếc

699.365

 

+ Tôn Fibrôximăng

619.143

 

+ Ngói 22 viên/m2

769.191

 

+ Giấy dầu

469.730

 

+ Mái tranh

421.119

h

Đối với nhà tạm, trường hợp có láng nền nhà bằng vữa ximăng mác 50 đánh màu (không có lớp đá 4x6) thì được cộng thêm:

32.127

II

NHÀ KHO

Đồng/m2 xây dựng

1

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép, hệ khung mái tiền chế giả Tiệp. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống VXM mác 75. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ bêtông cốt thép mác 200 lưới thép D12. Toàn bộ nhà quét vôi.

2.593.388

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 3,72%)

 

82.160

2

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Vì kèo thép chịu lực, xà gồ thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung cố định. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ BTCT mác 150. Toàn bộ nhà quét vôi.

2.127.131

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 4,54%)

92.378

3

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung cột BTCT; Móng xây đá hộc VXM mác 50. Vì kèo gỗ nhóm III. Mái lợp tôn sóng tròn. Cửa đi, sổ panô nhóm IV Xà gồ, dầm trần bằng gỗ nhóm IV. Tường xây gạch ống VXM mác 50. Nền láng vữa XM mác 75 dày 20 đánh màu bằng XM nguyên chất. Hành lang đóng trần ván Lambri nhóm III. Toàn bộ nhà quét vôi.

2.076.713

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 6,4%)

 

124.915

4

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung chịu lực chính bằng khung thép tiền chế. Móng bằng bê tông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt kính cố định. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà đổ bêtông cốt thép mác 200. Toàn bộ nhà quét vôi.

2.063.547

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 4,7%)

 

77.819

5

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Hệ khung kèo chịu lực bằng thép, xà gồ thép hình. Móng bằng bêtông cốt thép. Mái lợp tôn sóng vuông. Cửa đi sắt xếp. Cửa sổ bằng khung sắt cố định. Tường xây gạch ống VXM mác 50. Cấu kiện bằng thép sơn chống rĩ. Nền nhà láng VXM mác 75 dày 20 đánh màu. Toàn bộ nhà quét vôi.

2.744.590

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 4,08%)

 

107.590

III

NHÀ LÀM VIỆC

 

1

Nhà làm việc cấp IV - 1 tầng

Đồng/m2 sàn

a

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống thủ công VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi.

3.128.727

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 5,5%)

 

155.153

 

+ Phần điện = (Gxl sau thuế x 2,83%)

84.224

 

+ Phần nước = (Gxl sau thuế x 2,58%)

76.784

b

Trường hợp được cộng thêm, (trừ) đi:

Đồng/m2 sàn

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

-19.492

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni

297.380

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 VXM Mác 50

72.055

 

- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50

84.699

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50

185.192

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50

186.583

 

- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50

182.065

 

- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50

239.377

 

- Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm

37.856

 

- Mái lợp bằng ngói 22 viên/m2

-25.171

 

- Mái lợp bằng ngói Đồng Tâm 10 viên/m2

25.621

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

73.167

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

81.269

 

- Bả tường Ma tít và Sơn nước

329.227

2

Nhà làm việc cấp IV - 02 tầng

Đồng/m2 sàn

a

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 02 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi.

3.930.108

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 5,88%)

 

215.084

 

+ Phần điện = (Gxl sau thuế x 3,19%)

118.509

 

+ Phần nước = (Gxl sau thuế x 2,94%)

109.222

b

Trường hợp được cộng thêm:

Đồng/m2 sàn

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

-9.586

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni

171.723

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50

77.731

 

- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50

90.356

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50

191.211

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50

192.607

 

- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50

188.073

 

- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50

240.175

 

- Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm

26.241

 

- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10 v/m2

59.000

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

104.789

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

115.550

 

- Bả tường Ma tít và Sơn nước

210.214

3

Nhà làm việc cấp IV - 03 tầng

Đồng/m2 sàn

a

Nhà tiêu chuẩn cấp IV, 03 tầng. Móng, khung cột bêtông cốt thép. Móng tường xây đá hộc. Tường xây gạch ống tuynel VXM mác 50. Xà gồ, dầm trần gỗ nhóm IV. Mái lợp tôn thiếc sóng tròn. Cửa đi, cửa sổ Panô kính nhóm III. Trần đóng ván ép sơn nước. Mặt trước có sênô. Nền láng VXM mác 50 dày 20 đánh màu bằng ximăng nguyên chất. Toàn bộ nhà quét vôi.

4.367.620

 

Trong đó đã bao gồm:

+ Chi phí khác = (Gxl sau thuế x 7,26%)

 

272.594

 

+ Phần điện = (Gxl sau thuế x 3,71%)

151.925

 

+ Phần nước = (Gxl sau thuế x 3,43%)

140.459

b

Trường hợp được cộng thêm, (trừ) đi:

Đồng/m2 sàn

 

- Đóng trần tấm nhựa Lambris

-9.711

 

- Đóng trần ván Lambri gỗ nhóm III đánh vẹcni

173.961

 

- Lát nền gạch hoa 20x20 VXM mác 50

78.744

 

- Lát nền gạch Trung Quốc 30x30 VXM mác 50

91.533

 

- Lát nền gạch Cêramíc 30x30 VXM mác 50

193.703

 

- Lát nền gạch Cêramíc 40x40 VXM mác 50

195.118

 

- Lát nền gạch Cêramíc 50x50 VXM mác 50

190.524

 

- Lát nền gạch Cêramíc 60x60 VXM mác 50

243.305

 

- Mái lợp bằng tôn sóng vuông dày 0,4mm

26.583

 

- Mái lợp ngói Đồng Tâm 10 v/m2

59.769

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung sắt Việt Nam, kính Trung Quốc

104.789

 

- Cửa đi, cửa sổ kính khung nhôm Đài Loan, kính Trung Quốc

115.550

 

- Bả tường Ma tít và Sơn nước

212.954

IV

KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ

Đồng/m2 sàn

1

Khách sạn loại 4 sao

6.776.600

2

Khách sạn loại 3 sao

4.946.417

3

Khách sạn loại 2 sao

4.507.480

4

Khách sạn loại 1 sao

3.644.650

5

Khách sạn chưa xếp hạng; Nhà nghỉ

2.915.720

(Mức giá nhà trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

2. Trong giá nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này không bao gồm giá thiết bị vệ sinh (ngoại trừ nhà ở có tầng hầm từ 02 tầng trở lên).

Chương 2.

GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

Điều 2. Giá nhà xây dựng mới tại các huyện, thị xã được tính bằng giá nhà tại thành phố Buôn Ma Thuột nhân với hệ số điều chỉnh của mỗi huyện, thị xã.

Điều 3. Bảng quy định hệ số điều chỉnh giá nhà ở, nhà tạm, các loại nhà khác; nhà kho, nhà làm việc so với giá nhà xây dựng mới tại Thành phố Buôn Ma Thuột:

1. Nhà ở, nhà tạm, các loại nhà khác

- Huyện Krông Păk

0,930

- Huyện Cư Kuin, huyện Ea Kar:

0,937

- Huyện Buôn Đôn, Krông Ana:

0,938

- Thị xã Buôn Hồ; Huyện Cư M'gar:

0,940

- Huyện Krông Bông:

0,943

- Huyện Ea H'leo

0,946

- Huyện Lắk:

0,947

- Huyện M'Đrắk:

0,951

- Huyện Krông Năng:

0,956

- Huyện Krông Búk:

0,958

- Huyện Ea Súp:

0,964

2. Nhà kho

 

- Huyện Krông Pắk

0,960

- Huyện M'Đrăk:

0,962

- Huyện Cư Kuin:

0,964

- Thị xã Buôn Hồ; Huyện Krông Ana, Ea Kar:

0,965

- Huyện Krông Bông, CưM'gar, Buôn Đôn:

0,967

- Huyện Ea H'leo:

0,970

- Huyện Lắk:

0,971

- Huyện KrôngBuk, Krông Năng:

0,974

- Huyện Ea Súp:

0,979

3. Nhà làm việc, Khách sạn, nhà nghỉ:

 

- Huyện Krông Păk

0,949

- Huyện Buôn Đôn:

0,954

- Huyện Cư Kuin:

0,955

- Thị xã Buôn Hồ; Huyện Krông Ana, Ea Kar, CưM'gar:

0,956

- Huyện Ea H'leo:

0,959

- Huyện Krông Bông

0,961

- Huyện Lắk:

0,963

- Huyện M'Đrăk:

0,964

- Huyện KrôngBuk:

0,967

- Huyện Krông Năng:

0,968

- Huyện Ea Súp:

0,979

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2011
Ngày hiệu lực17/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2011/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2011/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành07/09/2011
       Ngày hiệu lực17/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2011/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2011/QĐ-UBND giá nhà xây dựng mới