Quyết định 35/2008/QĐ-UBND

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND quy định mức khen thưởng cho vận động, huấn luyện viên và chế độ bồi dưỡng cho lực lượng phục vụ thi đấu thể thao do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND quy định mức khen thưởng cho vận động huấn luyện viên đã được thay thế bởi Quyết định 32/2012/QĐ-UBND quy định chế độ cho vận động huấn luyện viên thể thao và được áp dụng kể từ ngày 14/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2008/QĐ-UBND quy định mức khen thưởng cho vận động huấn luyện viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2008/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO LỰC LƯỢNG PHỤC VỤ THI ĐẤU THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg ngày 26/04/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT, ngày 02/04/2007 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội- Ủy ban Thể dục Thể thao, hưng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên th thao;

Căn c Thông tư số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Th thao về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu th thao;

Theo đề nghị của Liên sở: Sở Tài chính - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình s 355/TTrLS-TC-VHTTDL, ngày 15 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên và chế độ bồi dưỡng cho lực lượng phục vụ thi đấu thể thao với các nội dung sau:

A. Chế độ khen thưởng các giải thi đấu thể dục thể thao.

I. Giải thưởng giải vô địch toàn quốc trong hệ thng thành tích cao.

1. Giải toàn đoàn:                                                          2. Giải đồng đội:

- Nhất:  5.000.000 đồng                                                  - Nhất:  3.000.000 đồng

- Nhì:    4.000.000 đồng                                                  - Nhì:    2.000.000 đồng

- Ba:     3.000.000 đồng                                                  - Ba:     1.000.000 đồng

3. Môn cá nhân:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên giải

Thành tích

Vàng

Bạc

Đng

Phá kỷ lục

1

Giải vô địch quc gia

5

3

2

5


2

Giải vô địch trẻ quc gia

 

 

 

 

 

Giải vô địch trẻ Quc gia dưới 12 tui

1

0,6

0,4

1

 

Giải vô địch trẻ Quc gia 12 đến dưới 16 tui

1,5

0,9

0,6

1,5

 

Giải vô địch trẻ Quc gia 16 đến dưới 18 tuổi

2

1,2

0,8

2

 

Giải vô địch trẻ Quc gia 18 đến dưới 21 tuổi

2,5

1,5

1,0

2,5

- Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo hoặc huấn luyện thi đấu VĐV lập thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính bng mức thưởng đối với VĐV. Trong đó huấn luyện viên trực tiếp đào tạo được hưởng 40%, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển thi đấu được hưởng 60%;

- Những VĐV có thành tích tại các giải thi đấu khu vực Đông Nam Á, châu lục, Quốc tế, thì mức tiền thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Môn tập thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

Môn

Thng vòng loại

Hòa sân nhà

Hòa sân khách

Thng vòng CK

Huy chương vàng (Nhất)

Huy chương bạc (Nhì)

Huy chương đồng (Ba)

Thăng hạng

I

Bóng đá

1

Đội tuyn tỉnh

20

8

10

 

5 x Số lượng

3 x Slượng

2 x Số lượng

150

2

18 đến dưới 21 tuổi

 

 

 

 

2,5 x Số lượng

1,5 x Số lượng

1,0 x Số lượng

 

3

16 đến dưới 18 tuổi

 

 

 

 

2 x Số lượng

1,2 x Số lượng

0,8 x Số lượng

 

4

12 đến dưới 16 tuổi

 

 

 

 

1,5 x Số lượng

0,9 x Số lượng

0,6 x Số lượng

 

5

Dưới 12

 

 

 

 

1,0 x Số lượng

0,6 x Số lượng

0,4 x Số lượng

 

II

Bóng Chuyn

1

Bóng chuyền A1

5

 

 

10

4 x Slượng

3 x Số lượng

2 x Số lượng

50

2

18 đến dưới 21 tuổi

 

 

 

 

2,5 x Số lượng

1,5 x Số lượng

1,0 x Số lượng

 

3

16 đến dưới 18 tuổi

 

 

 

 

2 x Số lượng

1,2 x Số lượng

0,8 x Số lượng

 

4

12 đến dưới 16 tuổi

 

 

 

 

1,5 x Số lượng

0,9 x Số lượng

0,6 x Số lượng

 

III

Đi với các môn có nội dung thi đu đôi, đng đội.

1

Giải vô địch toàn quốc

 

 

 

 

5 x Số lượng

3 x Số lượng

2 x Số lượng

 

2

Giải trẻ toàn quốc

 

 

 

 

2,5 x Số lượng

1,5 x Số lượng

1,0 x Số lượng

 

3

Hội thi ththao toàn quốc

 

 

 

 

2,5 x Số lượng

1,5 x Số lượng

1,0 x Số lượng

 

- Số lượng nêu trên là số lượng vận động viên tham gia thi đấu theo đội hình đăng ký chính thức (ví dụ: Đội tuyển bóng đá 18 VĐV...);

- Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo hoặc huấn luyện thi đu các đội lập thành tích trong thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng đối với VĐV. Trong đó huấn luyện viên trực tiếp đào tạo được hưởng 40%, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyn thi đấu được hưởng 60%;

- Số lượng huấn luyện viên của các đội và đồng đội được tính như sau:

Đi với các đội thuộc những môn có quy định từ 2 đến 5 VĐV tham gia thi đấu mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên;

Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 6 đến 12 VĐV tham gia thi đu mức thưởng chung tính cho 02 hun luyện viên;

Đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 13 VĐV trở lên tham gia thi đấu mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên;

- Các giải Cúp quốc gia, Quốc tế mở rộng, giải khu vực, mức khen thưởng cá nhân hoặc tập thể bng 50% mức thưởng trên;

II. Giải thưởng thi đấu toàn quốc trong hệ thống phong trào, do Bộ Văn hoá – Th thao và Du lịch tổ chức hoặc các Bộ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hoá – Th thao và Du lịch đồng tổ chức.

1. Giải toàn đoàn:                                                          2. Giải đồng đội:

- Nhất:  5.000.000 đồng                                                  - Nhất:  3.000.000 đồng

- Nhì:    3.000.000 đồng                                                  - Nhì:    2.000.000 đồng

- Ba:     2.000.000 đồng                                                  - Ba:     1.000.000 đồng

3. Giải cá nhân:                        Đơn                                          Đôi

- Huy chương vàng:       2.000.000 đồng                          4.000.000 đồng

- Huy chương bạc:         1.500.000 đng                          3.000.000 đồng

- Huy chương đồng:       1.000.000 đồng                          2.000.000 đồng

III. Giải thưởng cho các giải thể thao do tỉnh tổ chức (Sở Văn hoá – Th thao và Du lịch tổ chức).

1. Giải đồng đội:

a. Bóng đá:

- Nhất:  5.000.000 đồng

- Nhì:    4.000.000 đồng

- Ba:     3.000.000 đồng

- Giải phong cách: 3.000.000 đồng

b. Bóng chuyền, bóng đá mi ni, bóng r, bóng ném:

- Nhất:  4.000.000 đồng

- Nhì:    3.000.000 đồng

- Ba:     2.000.000 đồng

- Giải phong cách: 2.000.000 đồng

c. Bóng bàn, cu lông, đá cầu, bi sắt, thể thao dân tộc, quần vợt...:

- Nhất:  3.000.000 đồng

- Nhì:    2.000.000 đồng

- Ba:     1.000.000 đồng

2. Giải cá nhân và đôi:

Đôi                                           Đơn

- Nhất:              2.000.000 đồng                          1.200.000 đồng

- Nhì:                1.500.000 đồng                          800.000 đồng

- Ba:                 1.000.000 đồng                          600.000 đồng

3. Các môn điền kinh, việt dã, đua xe đạp, quyền anh, võ ctruyền, wushu, Taekwondo, karatedo...:

Toàn đoàn                       Đồng đi                          Cá nhân

- Nhất           2.000.000 đồng                2.000.000 đồng                1.200.000 đồng

- Nhì             1.500.000 đồng                1.500.000 đồng                   800.000 đồng

- Ba              1.000.000 đồng                1.000.000 đồng                   600.000 đồng

- Giải khuyến khích: 500.000 đồng

* Riêng đua xe đạp giải cá nhân:

- Nhất: 1.500.000 đồng

- Nhì: 1.000.000 đồng

- Ba: 700.000 đồng

- Giải khuyến khích: 500.000 đồng

B. Chế độ bồi dưỡng phục vụ các giải thi đấu thể dục thể thao.

I. Đối với các giải thi đấu quốc gia, khu vực do địa phương đăng cai tổ chức.

1. Chế độ bồi dưng cho ban tổ chức và các thành viên khác chi theo chế độ do điều lệ giải của Ban tổ chức giải Quốc gia quy định. Trưng hợp điều lệ không quy dịnh cho toàn bộ các thành viên hoặc một bộ phận thành viên thì mức chi cụ th như sau:

a. Bồi dưỡng các thành viên Ban tổ chức:

- Trong nhà: 60.000 đồng/buổi

- Ngoài trời: 70.000 đồng/buổi

b. Bồi dưỡng cho người phc vụ: công an, quân đội, y tế, phục vụ khác:

- Trong nhà: 40.000 đồng/buổi

- Ngoài trời: 50.000 đồng/buổi

2. Bồi dưỡng trọng tài:

a. Bóng đá:

- Giám sát: 100.000 đồng/trận

- Trọng tài chính: 100.000 đồng/trận

- Trọng tài biên: 70.000 đồng/trận

- Các trọng tài khác: 50.000 đồng/trận

b. Môn bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng đá mi ni:

- Trọng tài chính: 55.000 đồng/trận

- Giám sát: 55.000 đồng/trận

- Trọng tài hai: 40.000 đồng/trận

- Các trọng tài khác: 50.000 đồng/buổi

c. Môn điền kinh, bơi lội, đua xe, quần vợt, bi sắt, bóng bàn, đá cầu, cầu mây, cầu lông, đẩy cây, bn nỏ, kéo co, võ thuật ...:

- Trọng tải: 70.000 đồng/bui

3. Tiền ăn, ở cho giám sát và trọng tài:

- Tiền ở theo chế độ quy định hiện hành

- Tiền ăn: 70.000 đồng/ngày/người

- Tiền đi lại thanh toán theo thực tế

II. Đối với giải phong trào do tỉnh tổ chức.

1. Bồi dưỡng các thành viên ban tổ chức:

- Trong nhà: 60.000 đồng/buổi

- Ngoài trời: 70.000 đồng/buổi

2. Bồi dưỡng cho người phục vụ: công an, quân đội, y tế, phục vụ khác:

- Trong nhà: 40.000 đồng/buổi

- Ngoài trời: 50.000 đồng/buổi

3. Tiền bồi dưỡng trọng tài:

a. Bóng đá:

- Trọng tài chính: 80.000 đồng/trận

- Giám sát: 80.000 đồng/trận

- Trọng tài biên: 60.000 đồng/trận

- Các trọng tài khác: 50.000 đồng/trận

b. Các môn bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng đá mi ni:

- Trọng tài chính: 50.000 đồng/trận

- Giám sát: 50.000 đồng/trận

- Trọng tài hai: 40.000 đồng/trận

- Các trng tài khác: 35.000 đồng/trận

c. Các môn bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cầu mây, võ thuật, quần vợt, bi sắt, điền kinh, bơi lội, đua xe, thể thao dân tộc…:

- Trọng tài chính: 60.000 đồng/buổi

- Các trọng tài khác: 50.000 đồng/buổi

d. Các giải tổ chức vào ngày lễ, tết được tăng thêm 50%; ban đêm được tăng thêm 20% so với quy định.

III. Hợp đồng huấn luyện viên và vận động viên.

1. Căn cứ vào các nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp thdục thể thao hàng năm, nguồn vận động, tài trợ ...), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ký hợp đồng với mức lương từ 20.000.000 đồng/tháng trở xuống đối với huấn luyện viên, mức lương từ 10.000.000 đồng/tháng trở xuống đối với vận động viên. Tùy theo khả năng chuyên môn của từng huấn luyện viên, vận động viên; thng nhất với cơ quan tài chính đký mức lương cho phù hợp.

2. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thống nhất với cơ quan tài chính, dành một phần kinh phí sự nghiệp hàng năm để hỗ trợ các ngành, các địa phương trong tỉnh có phong trào thể dục thể thao tốt. Mức hỗ trợ không vượt quá 30.000.000 đ/ln.

3. Nguồn kinh phí: Sử dụng trong dự toán sự nghiệp thdục thể thao hàng năm và các nguồn vận động, tài trợ, quảng cáo....

4. Đối với các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột, tùy theo tình hình kinh phí đáp dụng mức chi phục vụ và tiền thưởng nhưng không vượt quá mức chi theo quy định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đc các Sở: Tài chính, Sở Văn hoá – Ththao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phcó trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh; Báo ĐắkLắk;
Đài PTTH tỉnh;
-
PCVPUBND tỉnh;
- TTLT, TTTH, TM, TH;
- Lưu VT, TH, TM, VX. (T.45)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2008
Ngày hiệu lực18/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2008/QĐ-UBND quy định mức khen thưởng cho vận động huấn luyện viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2008/QĐ-UBND quy định mức khen thưởng cho vận động huấn luyện viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành08/09/2008
        Ngày hiệu lực18/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2008/QĐ-UBND quy định mức khen thưởng cho vận động huấn luyện viên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2008/QĐ-UBND quy định mức khen thưởng cho vận động huấn luyện viên