Quyết định 2286/QĐ-UBND

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2009 về định mức chi phí loài cây Tếch hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn 2009-2010) thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 2286/QĐ-UBND định mức hỗ trợ cho người dân Đắk Lắk trồng cây Tếch đã được thay thế bởi Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2286/QĐ-UBND định mức hỗ trợ cho người dân Đắk Lắk trồng cây Tếch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2286/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LOÀI CÂY TẾCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT (GIAI ĐOẠN 2009-2010) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; Công văn số 153/CV-ĐTCBLN ngày 15/02/2006 của Cục Lâm nghiệp về việc hướng dẫn dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất; Công văn số 194/CV-NN-LN ngày 28/12/2006 của Cục Lâm nghiệp về việc hướng dẫn xây dựng dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo chương trình 5 triệu ha rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 139/TTr-SNNNT ngày 05 tháng 8 năm 2009 về việc đề nghị bổ sung định mức chi phí loài cây Tếch hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn năm 2009-2010) thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 26/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh định mức chi phí loài cây Tếch hỗ trợ cho dân trồng rừng sản xuất (giai đoạn năm 2009-2010 thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng. (Có biểu định mức chi phí cho loài cây trồng Tếch kèm theo);

Nguyên tắc áp dụng mức hỗ trợ: thực hiện theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 26/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành định mức chi phí hỗ trợ cho dân trồng rừng sản xuất giai đoạn 2006-2010 thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT,PCT UBND tỉnh (Đ/c Y DHăm);
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Đ/c M.Sơn);
- Lưu VT, TH, NL (T - 30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl

 

ĐỊNH MỨC

CHI PHÍ CHO LOÀI CÂY TRỒNG TẾCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 5 TRIỆU HA RỪNG
(Kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

STT

Khoản Mục Chi Phí

 

Mật độ cây/ha

1.250

1

Chi Phí Vật Tư

3.500.000 đồng

1.1

Cây giống/ha

2.812.500 đồng

1.2

Vận chuyển cây giống

62.500 đồng

1.3

Phân bón

625.000 đồng

2

Chi Phí Gián tiếp

120.000 đồng

2.1

Thiết kế

65.000 đồng

2.2

Lập hồ sơ và hướng dẫn

10.000 đồng

2.3

Thẩm định phí

5.000 đồng

2.4

Phụ cấp cán bộ thôn Tham gia

10.000 đồng

2.5

Chi phí quản lý

30.000 đồng

-

Kiểm tra

10.000 đồng

-

Nghiệm thu

20.000 đồng

 

Tổng

3.620.000 đồng

(Chi tiết cây giống đã tính 10% cây trồng dặm).

Ghi chú: đối với loài cây Tếch chỉ hỗ trợ tối đa 2.000.000 đồng/ha.

(Căn cứ Công văn số 153/LN-ĐTCBLN ngày 15/2/2006 của Cục Lâm nghiệp về việc hướng dẫn Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất; Công văn số 07/CV-NN-LN ngày 3/1/2006 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Xây dựng dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất cho các hộ đồng bào trên địa bàn).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2286/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2286/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2009
Ngày hiệu lực28/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2286/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2286/QĐ-UBND định mức hỗ trợ cho người dân Đắk Lắk trồng cây Tếch


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2286/QĐ-UBND định mức hỗ trợ cho người dân Đắk Lắk trồng cây Tếch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2286/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýY Dhăm Ênuôl
       Ngày ban hành28/08/2009
       Ngày hiệu lực28/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2286/QĐ-UBND định mức hỗ trợ cho người dân Đắk Lắk trồng cây Tếch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2286/QĐ-UBND định mức hỗ trợ cho người dân Đắk Lắk trồng cây Tếch