Quyết định 49/2012/QĐ-UBND

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học đã được thay thế bởi Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và được áp dụng kể từ ngày 14/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 49/2012/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1, ĐIỀU 11 QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tại Công văn số 453/SKHCN-CS ngày 05/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 11 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Đối với các đề tài có tổng mức kinh phí từ 200 triệu đồng trở xuống: Do Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Đối với các đề tài có tổng mức kinh phí từ 200 triệu đồng trở lên: Do UBND tỉnh phê duyệt.

Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thì xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ pháp chế (Bộ KH&CN);
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T-100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 49/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu49/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýY Dhăm Ênuôl
       Ngày ban hành18/12/2012
       Ngày hiệu lực28/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/02/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 49/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học