Quyết định 10/2013/QĐ-UBND

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được thay thế bởi Quyết định 41/2015/QĐ-UBND quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 09/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 11 QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tại Công văn số 43/SKHCN ngày 01/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 11 Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn, tuyển chọn, xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổ thẩm định dự toán kinh phí, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định, phê duyệt hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt cho phép thực hiện từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Đối với các đề tài có tổng mức kinh phí đến 200 triệu đồng: Do Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

- Đối với các đề tài có tổng mức kinh phí trên 200 triệu đồng: Do UBND tỉnh phê duyệt.

Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 về việc điều chỉnh khoản 1, Điều 11 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế (Bộ KH&CN);
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;
- Báo Đắk Lắk Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T-100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2013
Ngày hiệu lực14/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu10/2013/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
      Người kýY Dhăm Ênuôl
      Ngày ban hành04/02/2013
      Ngày hiệu lực14/02/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2015
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ