Chỉ thị 05/2003/CT-UB

Chỉ thị 05/2003/CT-UB tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa ở Đắk Lắk

Chỉ thị 05/2003/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa Đắk Lắk đã được thay thế bởi Chỉ thị 06/2012/CT-UBND phát huy di sản văn hóa dân tộc ở Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2003/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2003/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 04 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA Ở ĐẮK LẮK

Di sản văn hóa (bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể) là sản phẩm tinh thần vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Đắk Lắk, là một bộ phận của di sản văn hóa Việt Nam, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Trong những năm qua, Ngành Văn hóa Thông tin đã phối hợp với các ngành ở Trung ương và địa phương để sưu tầm, khai thác phát huy các di sản này thông qua các công trình nghiên cứu văn hóa dân gian, luật tục, sử thi, truyện cổ, lời nói vần, tổ chức các lễ hội, liên hoan cồng chiêng, thi dệt thổ cẩm; đồng thời đã sưu tầm trên 12.000 hiện vật trưng bày tại Bảo tàng, kiểm kê và lên danh mục 71 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 9 di tích đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích quốc gia.

Tuy nhiên, di sản văn hóa ở Đắk Lắk vẫn chưa được sưu tầm, khai thác, phát huy và quản lý một cách khoa học và thống nhất, nhiều di sản phi vật thể có nguy cơ biến mất khỏi đời sống sinh hoạt của cộng đồng, một số di tích trong đó có nguy cơ xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích.

Để thực hiện Luật Di sản Văn hóa đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001, nhằm chấn chỉnh tình hình trên và tăng cường công tác quản lý đối với di sản văn hóa ở địa phương, UBND tỉnh Đắk Lắk Chỉ thị:

1- Mọi công dân, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ di sản văn hóa. Các cấp chính quyền, các ngành có liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng (đài, báo) có biện pháp tăng cường tuyên truyền phổ biến quán triệt và vận động mọi tầng lớp nhân dân chấp hành Luật Di sản Văn hóa đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001. Nghiêm cấm việc sử dụng các di sản văn hóa sai mục đích và các hoạt động phản văn hóa, mê tín dị đoan, trục lợi cá nhân.

2- Những cơ quan đơn vị hiện đang được giao quản lý di sản văn hóa cần có trách nhiệm bảo quản và sử dụng tốt di sản không được làm hư hại, biến dạng và sai mục đích; có biện pháp tăng cường đầu tư khai thác phát huy hiệu quả của di sản văn hóa. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác, xây dựng trái phép trong các khu vực hành lang bảo vệ của di tích; nghiêm cấm việc khai quật đào bới cổ vật hoặc phá hoại khu vực di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; tất cả hiện vật khảo cổ khai quật hoặc được tìm thấy trong khu vực các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đều thuộc quyền sở hữu Nhà nước. Việc tu bổ hoặc khai thác các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trong kinh doanh, thương mại, du lịch đều phải có kế hoạch, dự án và phải được thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

3- UBND các huyện, thành phố tổ chức thống kê lên danh mục di sản văn hóa, kiểm tra thường xuyên việc quản lý và sử dụng các di tích; có các phương án và biện pháp thiết thực để bảo vệ từng di tích cụ thể; tổ chức ngăn chặn, bảo vệ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

4- Sở Văn hóa Thông tin khẩn trương có kế hoạch tổng kiểm kê di sản văn hóa, lập hồ sơ khoa học về các di sản đã được xác định; xúc tiến nhanh các thủ tục trình Nhà nước để được công nhận các di tích; hướng dẫn các đơn vị, tập thể quản lý tốt các di tích được giao; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng các quy định về công nhận, quản lý, bảo vệ các di tích; sớm triển khai hình thành Ban Quản lý các di tích của tỉnh.

5- Sở Tài chính Vật giá hàng năm dành một phần ngân sách cần thiết cho các hoạt động sưu tầm sử thi, truyện cổ, luật tục, lời nói vần, nghi lễ, lễ hội, các ngành nghề truyền thống, các hiện vật lịch sử và cách mạng; đảm bảo kinh phí cho việc xuất bản kho tàng văn hóa dân gian để phổ biến sâu rộng trong đồng bào các dân tộc và lập hồ sơ các di tích đã được xác định; cấp kinh phí hoạt động của các Ban bảo vệ di tích.

6- Các ngành Văn hóa Thông tin, Công an, Hải quan, Thương mại Du lịch, Quản lý thị trường tăng cường phối hợp chặt chẽ và có biện pháp tích cực trong công tác quản lý di sản văn hóa.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột, các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực HĐND (b/c),
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể,
- Các lực lượng vũ trang của tỉnh,
- UBND các huyện, Tp BMT,
- Chánh VP, Phó VP HĐND, UBND tỉnh,
- Lưu VT, VX, TH (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2003/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2003
Ngày hiệu lực24/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2003/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 05/2003/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2003/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa Đắk Lắk
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2003/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Văn Lạng
        Ngày ban hành24/04/2003
        Ngày hiệu lực24/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 05/2003/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2003/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ di sản văn hóa Đắk Lắk