Chỉ thị 04/2007/CT-UBND

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Đắk Lắk đã được thay thế bởi Chỉ thị 04/2011/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH ĐK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Sau ba năm triển khai thực hin Nghị định s 05/2005/NĐ-CP, ngày 18/01/2005 ca Chính phủ v bán đu giá tài sn sau gn một năm thực hiện Ch thị s 18/2006/CT-TTg, ngày 15/5/2006 ca Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thc hiện Nghị định s 05/2005/NĐ-CP; hoạt đng bán đu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến ch cực, hiu quả ca công tác bán đu g tài sản ngày càng đưc nâng cao; quyn lợi ích hp pháp ca t chức, nhân tham gia hot động bán đu giá tài sản được bo đảm tốt hơn.

Tuy nhiên, mt s quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản vn chưa đưc các ngành, các cp triển khai thực hiện hoặc thực hiện ca nghiêm túc, tính thống nhất chưa cao. Hiu lực qun Nhà nước đối với tchức, hot động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh chưa cao, ảnh hưởng không tốt đến vic bảo v li ích của Nhà ớc, quyền, lợi ích của nhân, tổ chức tham gia hoạt động bán đấu giá tài sn.

Để tiếp tc thực hin Nghị định s 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ thị s 18/2006/CT-TTg ca Th tướng Chính ph nghiêm túc, thống nhất, nâng cao hơn nữa hiu qu của hoạt đng bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc S Tư pháp có trách nhim:

a. Ch trì phi hợp cùng các ngành liên quan của tỉnh kin toàn li t chc, bộ máy, cán b ca Trung tâm dch vụ bán đu giá tài sản, để Trung tâm thực hiện tt hơn nữa nhim vụ bán đấu giá tài sn tại địa pơng; xây dựng Đ án tăng cường cơ s vt chất, trang thiết b cho Trung tâm dch vụ bán đấu giá tài sản, trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện.

b. Ch đo Trung tâm dịch v bán đu giá i sn bo đảm việc n đu giá tài sn vi phm hành chính b tịch thu sung qu Nhà nước tài sn thi hành án được thực hin theo đúng quy định ca Pháp lnh xử vi phm hành chính năm 2002, Pháp lnh thi hành án dân s năm 2004 các văn bản ng dẫn thi hành; tăng cường thực hin các hoạt đng bán đu giá tài sn khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

c. Tăng ờng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt đng bán đấu giá tài sn trên địa bàn tỉnh, kịp thi x theo thẩm quyn hoc kiến ngh cấp thẩm quyền xử lý đi với những vi phm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kim tra.

2. Giám đốc S Tài chính trách nhim:

a. Ch đạo cơ quan tài chính các huyn, thành phố thực hin tốt vic tham mưu cho UBND các huyn, thành ph trong việc xử lý tài sn Nhà nước; tài sn tang vt, phương tiện vi phạm hành chính b tịch thu sung quNhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

b. Phối hợp vi Sở Tư pháp tăng ờng công tác thanh tra, kim tra hot đng bán đấu giá tài sn trên địa bàn tnh, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoc kiến ngh cấp thm quyn x lý đối vi nhng vi phm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kim tra.

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành ph có trách nhim:

a. Ch đạo các quan chuyên môn thực hiện việc bán đấu giá tài sn ca Nhà nước thông qua t chức bán đấu giá tài sn theo đúng quy định ti Điu 5, Điều 37 ca Nghị đnh s 05/2005/NĐ-CP, nhằm bo đm việc tuân thủ nghiêm chnh nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá tài sn Nhà nưc để phòng ngừa tiêu cực, làm thất thoát tài sn Nhà nước.

b. Thc hin nghiêm chnh vic chuyn giao và t chc n đu giá tài sn là tang vt, phương tin vi phm hành chính b tch thu sung qu Nhà nước theo quy đnh tại Điu 61 ca Pháp lnh x lý vi phm hành chính năm 2002; Điu 31, 32, 33, 34 ca Nghđnh s134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điều của Pháp lnh xlý vi phm hành chính năm 2002; Điu 5, Nghđnh s 05/2005/NĐ- CP ca Chính phủ.

c. Vic xử tài sn Nhà nước; tài sn tang vật, phương tiện vi phm hành chính b tịch thu sung qu Nhà nước, vic chuyn giao đ bán đấu giá được thực hin như sau:

- Tài sản g tr ới 10 triu đồng, cơ quan tài chính cp huyện có trách nhim thành lập Hội đồng để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp lut.

- Tài sn giá tr từ 10 triệu đng trở lên: Tài sản Nhà nưc thì cơ quan quản tài sn hợp đng ủy quyn cho Trung tâm dịch vụ bán đu giá tài sản để tổ chc bán đấu giá; i sản tang vật, phương tiện vi phm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nưc thì bàn giao cho Trung tâm dch vụ bán đấu giá tỉnh để tổ chức bán đu giá.

Các đơn v không được giữ lại tài sản để tự tổ chc bán đu giá trái vi quy định ca pháp lut.

4. Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính trách nhiệm đôn đc, kim tra vic thực hin Chỉ th này tổng hợp tình hình báo cáo Ch tịch UBND tỉnh.

Giám đc các Sở, Th trưng cơ quan, ban, ngành cp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cc Kiểm tra văn bản (Bộ pháp);
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Website Chính ph;
- TT. Tỉnh y;
- TT. ND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cp tnh;
- UBND các huyện, TP;
- Báo Đăkk; Đài PTTH tỉnh;
- TT. Công báo tỉnh, TT Tin học;
- Lãnh đo VP. UBND tỉnh;
- Các BP: NC, CN, NLN, TH, VX;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH TCH
Lữ Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2007
Ngày hiệu lực21/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Đắk Lắk
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành11/05/2007
        Ngày hiệu lực21/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường công tác bán đấu giá tài sản Đắk Lắk