Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND đón khách nước ngoài đến thăm làm việc tại Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2009/QĐ-UBND đón khách nước ngoài đến thăm làm việc tại Đắk Lắk


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 05/2009/QĐ-UBND

Buôn Ma Thut, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND UBND, ngày 26/11/2003;

Căn c Nghị đnh s 82/2001/NĐ-CP, ngày 06/11/2001 của Chính phủ, về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nưc ngoài;

Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg, ngày 01/02/2005 của Thủ tưng Chính phủ, về Quy chế thống nhất quản các hoạt động đối ngoi của các tnh, thành phố trc thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg, ngày 27/01/2000 của Thủ tưng Chính phủ, quy định các đoàn trong nưc và khách nưc ngoài đến Việt Nam xe cảnh sát giao thông dẫn đường.

t đnghca Giám đc SNgoi vti Ttrình s01/TTr-SNgV, ngày 13/01/2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đón tiếp các đoàn khách nưc ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh Đk Lắk”.

Điu 2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm, chủ trì phối hp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan triển khai hưng dẫn thc hiện Quyết định này.

Điu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Th trưng các Sở, ban, ngành các quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiu lực sau 10 ngày, k từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ Ngoi giao (để kim tra);
- Cc Kiểm tra VBQPPL - B pháp (để kim tra);
- TT Tỉnh y, HĐND tnh;
- UB MTTQVN tỉnh,
- CT, các PCT UBND tnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đo các Sở Ban nnh,
- Đoàn Đại biểu Quc hội (để giám sát);
- Công báo tỉnh (để đăng Công báo);
- Báo Đắk Lắk (để đưa tin);
- Lưu: VT, TH

TM.Y BAN NHÂN DÂN
CH TỊCH

L Ngọc Cư

 

QUY CHẾ

ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2009/QĐ-UBND, ngày 19/01/2009 của UBND tnh)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc tổ chức nghi l Nhà nưc trong đón tiếp các Đoàn khách nưc ngoài đến thăm, làm vic tại tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Đoàn khách nưc ngoài qui định trong Quy chế này gồm: các Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nưc hoặc Đn đi biểu cấp cao Đảng, Chính phủ; Đoàn đại biểu cấp Bộ quan ngang Bộ, Đn đi biểu các quan đại diện Ngoại giao nưc ngoài; các đoàn khách nưc ngoài thuộc Quc hội, Nghị viện; các đoàn đại biu Đảng, chính quyền cấp tnh, thành ph trc thuộc Trung ương; các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chc quốc tế liên Chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc, (sau đây gọi tắt các Đn khách nưc ngoài) đến thăm,m việc tại tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành ph, các quan, t chc, đơn vị đưc Đoàn khách c ngoài đến thăm và làm vic.

Điều 3. Việc đón tiếp các Đoàn cấp cao c ngoài, ngoài việc áp dụng các quy định tại Quy chế này, quan ch trì đón tiếp phải phi hợp thực hiện theo hưng dẫn của cơ quan Trung ương.

Chương II:

ĐÓN TIẾP CÁC ĐOÀN KHÁCH NƯỚC NGOÀI THĂM VÀ LÀM VIỆC

Điều 4. Đón tiếp Nguyên thủ Quc gia hoặc Ngưi đứng đầu Chính phủ đng thời Ngưi đng đầu Đảng cm quyền quan hệ chính thức với Đảng Cng sản Việt Nam.

1. Đón tại sân bay hoặc địa gii tỉnh.

Thành phần đón thư Tnh ủy, Chủ tch UBND tỉnh.

Tháp tùng có Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh y, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc S Ngoại vụ đại diện của các cơ quan, đơn vị Đoàn khách c ngoài dự kiến đến thăm.

2. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn phu nhân (phu quân), tng phẩm, trang trí cờ nưc khách c Việt Nam, khẩu hiệu chào mng bằng tiếng Việt và tiếng nưc khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đưng.

3. Hội đàm, tiếp xúc.

a) thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh ch trì m việc với Đoàn tại n phòng Tnh uỷ hoặc Văn phòng UBND tỉnh. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh ơng ứng với các thành viên chính thc trong Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương có s đồng ý ca ngưi chủ trì hội đàm.

4. Chiêu đãi trọng th: Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh m tic chiêu đãi trọng thể. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh gồm các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Vphía khách, mời các thành viên chính thức và các quan chc tháp tùng Đoàn.

5. Tin đoàn.

Thành phần tham gia tin Đn như khi đón.

Điều 5. Đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia, Ngưi đứng đầu Chính phủ, Phó Nguyên thủ quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ.

1. Đón tại sân bay hoặc địa gii hành chính tỉnh.

Thành phần đón Ch tịch UBND tỉnh. Ngưi tháp tùng Lãnh đạo Văn phòng UBND tnh, Giám đc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đại diện của các cơ quan, đơn vị mà Đoàn khách nưc ngoài dự kiến đến thăm.

2. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn phu nhân (phu quân), tng phẩm, trang trí cờ nưc khách c Việt Nam, khẩu hiệu chào mng bằng tiếng Việt và tiếng nưc khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đưng.

3. Hội đàm, tiếp xúc.

a) Ch tịch UBND tỉnh ch trì làm vic với Đoàn tại Văn phòng UBND tỉnh. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng vi các thành viên chính thức trong Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương có s đồng ý ca Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chiêu đãi trọng thể: UBND tnh m tiệc chiêu đãi trng thể. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh gồm các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Vphía khách, mời các thành viên chính thc các quan chức tháp tùng Đoàn.

5. Tin đoàn.

Thành phần tham gia tin Đn như khi đón.

Điều 6. Đón tiếp Đoàn khách nưc ngoài do Ch tịch, Phó Ch tịch Quốc hội; Chủ tịch, Phó Ch tch Tng Ngh viện, H Nghị viện dẫn đầu.

1. Đón tại sân bay hoặc địa gii tỉnh.

Thành phn đón Ch tịch ND tỉnh. Ngưi tháp tùng Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biu Quốc hội và HĐND tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đại diện của các cơ quan, đơn vị mà Đoàn khách c ngoài d kiến đến thăm.

2. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn phu nhân (phu quân), tặng phẩm, trang trí cờ nưc khách c Việt Nam, khẩu hiệu chào mng bằng tiếng Việt và tiếng nưc khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đưng.

3. Hội đàm, tiếp xúc.

a) Ch tịch HĐND tỉnh ch trì làm việc với Đoàn tại Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND tỉnh. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức trong Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương có s đồng ý ca Chủ tịch HĐND tỉnh.

4. Chiêu đãi trng thể:

HĐND tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi trng thể. Thành phn dự tic chiêu đãi phía tỉnh các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức các quan chức tháp tùng Đoàn.

5. Tin đoàn.

Thành phần tham gia tin Đn như khi đón.

Điều 7. Đón tiếp Đoàn khách c ngoài do Ch nhiệm, Phó Ch nhim các Ủy ban thuộc Quc hội hoặc cấp tương đương dẫn đu.

HĐND tỉnh ch trì đón tiếp, làm vic mời cơm thân mật Đoàn. Không tổ chức các nghi thức lễ tân ngoại giao. Trong tng trưng hợp cụ thể, HĐND tỉnh có thể xem xét, b trí đón, tin Đoàn tại địa giới hành chính hoc nơi Đoàn đến.

Điều 8. Đón tiếp Đoàn khách nưc ngoài cp Bộ, do Bộ tng hoặc cấp ơng đương dẫn đầu.

1. Đón tại sân bay hoặc địa gii tỉnh.

Thành phần đón có Ch tịch UBND tỉnh. Tháp tùng có Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc S Ngoi vụ đại din của các cơ quan, đơn vị mà Đoàn khách c ngoài dự kiến đến tm.

2. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho Trưởng đoàn phu nhân (phu quân), tng phẩm, trang trí cờ nưc khách c Việt Nam, khẩu hiệu chào mng bằng tiếng Việt và tiếng nưc khách hoặc tiếng Anh tại nơi đón tiếp; bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đưng.

3. Hội đàm, tiếp xúc.

a) Ch tịch UBND tỉnh ch trì làm vic với Đoàn tại Văn phòng UBND tỉnh. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng vi các thành viên chính thức trong Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương có s đồng ý ca Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chiêu đãi trng thể:

UBND tỉnh tổ chức tiệc chiêu đãi trọng th. Thành phần dự tiệc chiêu đãi phía tỉnh các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức các quan chức tháp tùng Đoàn.

5. Tin đoàn.

Thành phần tham gia tin Đn như khi đón.

Điều 9. Đón tiếp Đoàn khách nưc ngoài cấp Bộ, không do B trưng hoặc cp ơng đương dẫn đầu:

1. Đón tại sân bay hoặc địa gii tỉnh.

Thành phn đón có Giám đc S Ngoại vụ, Phó Chánh Văn phòng UBND tnh.

2. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho phu nhân Trưng đoàn (nếu có), tặng phẩm; trang trí cờ c khách c Việt Nam tại nơi đón tiếp; không b trí xe cảnh t giao thông dẫn đưng.

3. Hội đàm, tiếp xúc.

a) Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với Đoàn ti Văn phòng UBND tỉnh. Thành phn dự hội đàm phía tỉnh tương ứng với các thành viên chính thức trong Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương có s đồng ý ca ngưi chủ trì hội đàm.

4. Mời cơm thân mt: UBND tỉnh mời cơm thân mật. Thành phần dự cơm thân mật phía tnh gồm các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức ca Đoàn.

5. Tin đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tnh tiễn đoàn tại cửa trụ sở Văn phòng UBND tnh, nơi xe dng để đón khách.

Thành phần tham gia tin đoàn tại sân bay và địa gii tnh như khi đón.

Điều 10. Đón tiếp Đoàn khách Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Việt Nam do Đại sứ hoặc Tổng Lãnh sự dẫn đầu:

1. Đón tại sân bay hoặc địa gii tỉnh.

Thành phn đón có Giám đc S Ngoại vụ, Phó Chánh Văn phòng UBND tnh.

2. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho phu nhân Trưng đoàn (nếu có), tặng phẩm; trang trí cờ c khách c Việt Nam tại nơi đón tiếp; không b trí xe cảnh t giao thông dẫn đưng.

3. Hội đàm, tiếp xúc.

a) Ch tịch UBND tỉnh ch trì làm vic với Đoàn tại Văn phòng UBND tỉnh. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh tương ứng vi các thành viên chính thức trong Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương có s đồng ý ca ngưi chủ trì hội đàm.

4. Mời cơm thân mt: UBND tỉnh mời cơm thân mật. Thành phn dự cơm thân mật phía tnh gồm các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức ca Đoàn.

5. Tin đoàn.

Ch tịch UBND tỉnh tiễn đoàn ti cửa trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, nơi xe dừng để đón khách.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tiễn đoàn tại sân bay hoặc địa giới hành chính tỉnh.

Điều 11. Đón tiếp Đoàn khách Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Việt Nam không do Đại s hoc Tng Lãnh sự dẫn đầu:

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm vic tại tr sở Sở Ngoại vụ; Tổ chc các cuc tiếp xúc hoặc tham quan tùy theo nội dung làm việc nguyện vng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ th của địa phương và có s đồng ý của Chủ tch UBND tỉnh.

Điều 12. Đón tiếp ngưi đng đầu Đảng, Chính quyn cp tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương: Bí thư, Tnh trưng, Thống đốc Bang, Trưng Đặc Khu hoặc ơng đương.

1. Đón tại sân bay hoặc địa gii tỉnh.

Thành phần đón có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Ch tịch UBND tỉnh, Giám đốc hoc Phó Giám đốc SNgoi vụ, Phó Chánh Văn phòng Tnh uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tnh.

2. Nghi thức đón tiếp: Tặng hoa cho phu nhân Trưng đoàn (nếu có), tặng phẩm; trang trí cờ c khách c Việt Nam tại nơi đón tiếp; không b trí xe cảnh t giao thông dẫn đưng.

3. Hội đàm, tiếp xúc.

a) Bí thư Tỉnh y hoc Ch tịch UBND tnh ch trì m vic với Đoàn. Thành phn d hội đàm phía tnh tương ứng với c thành viên chính thc trong Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương có s đồng ý ca ngưi chủ trì hội đàm.

4. Mời cơm thân mt: Tnh ủy hoặc UBND tỉnh mời cơm thân mật. Thành phần dự cơm thân mt phía tỉnh gm các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. V phía khách, mời các thành viên chính thc ca Đoàn.

5. Tin đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh tiễn đoàn tại cửa trụ sở làm việc, nơi xe dng để đón khách.

Thành phần tham gia tin đoàn tại sân bay và địa gii tnh như khi đón.

Điều 13. Đón tiếp Tng Thư Liên hp quốc, các tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, các T chc Quốc tế liên Chính ph do ngưi đứng đu Tổ chức dẫn đầu:

1. Đón tại sân bay hoặc địa gii tỉnh.

Thành phần đón P Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc hoặc P Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh.

2. Nghi thức đón tiếp: Tng hoa cho phu nhân Trưởng đn (nếu có), tng phẩm; trang trí c c khách và c Vit Nam ti nơi m vic; không bố trí xe cnh t giao thông dn đưng (trừ trưng hợp đón Tổng Thư ký Liên hợp quc).

3. Hội đàm, tiếp xúc.

a) Ch tịch UBND tỉnh ch trì làm vic với Đoàn. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh ơng ứng vi các tnh viên chính thức trong Đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải da trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương có s đồng ý ca ngưi chủ trì hội đàm.

4. Mời cơm thân mt: UBND tỉnh mời cơm thân mật. Thành phần dự cơm thân mật phía tnh gồm các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức ca Đoàn.

5. Tin đoàn.

Ch tch UBND tnh tin đoàn ti ca tr s làm việc nơi xe dng đ đón khách. Thành phần tham gia tin đoàn tại sân bay và địa gii tnh như khi đón.

Điều 14. Đón tiếp các t chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc, các Tổ chức Quc tế liên Chính phủ không phải ngưi đứng đầu Tổ chức dẫn đầu:

Sở Ngoại vụ chủ trì đón tiếp, làm việc; tng hoa, quà lưu nim mời cơm thân mật Đoàn. Tùy theo nội dung làm việc trong từng tng hợp cụ th, Sở Ngoại vụ xem xét, kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì tiếp, làm việc.

Chương III:

CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ NGOẠI VỤ VỚI VĂN PHÒNG TỈNH ỦY, VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH, VĂN PHÒNG UBND TỈNH VÀ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH

Điều 15.

1. S Ngoại vụ cơ quan đầu mối tổ chc thc hiện, ng dẫn quản lý công tác lễ tân ngoại giao trong hoạt động đón tiếp, làm vic với các Đoàn khách nưc ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Ngoại v chủ động liên h với Bộ Ngoại giao để m hiu và c minh thông tin về c Đoàn khách nưc ngoài; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tnh thng nhất về thành phần, thời gian, địa đim, nội dung mục tiêu cần đạt đưc trưc khi lãnh đạo tỉnh đón tiếp, làm vic với các Đoàn khách nước ngoài.

Chương IV:

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điu 16. c Đn khách nưc ngoài đến thăm và m vic theo lời mi ca Sở, ban, ngành, đa pơng nào, thì S, Ban ngành, đa phương đó ch trì đón tiếp và có trách nhiệm phối hợp với S Ngoi v trong công c lễ n, và qun lý khách nước ngoài theo quy định. Nếu khách có nguyn vọng gp, tiếp kiến vi nh đo UBND tnh thì cơ quan chtrì đón tiếp có t trình đngh lãnh đo UBND tỉnh btrí thi gian tiếp, m vic vi Đn thông qua S Ngoi vụ.

Điều 17. Khi đón tiếp các Đoàn khách nưc ngoài đến thăm làm việc, các sở, ban ngành, đa phương cần bo đảm tinh thần trọng thị, chu đáo, tiết kiệm; thc hiện đúng theo chương trình, nội dung, kế hoạch đã đưc UBND tnh đồng ý và theo sự thống nhất với các bên có liên quan; báo cáo kết quả làm vic về UBND tỉnh.

Điều 18. Đi với các Đoàn khách nưc ngoài không thuộc diện quy định tại Quy chế này, Sở Ngoi vụ chủ trì đón tiếp khi ý kiến chỉ đạo của UBND tnh báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản kết qu làm việc các đề xuất nếu có. Trường hợp khách nguyện vọng, Sở Ngoại v xem xét và đề ngh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tùy theo tng trưng hợp cụ th.

Điều 19. Kinh phí

1. Kinh phí phục v cho công tác đón tiếp, làm việc với khách nưc ngoài do UBND tỉnh chủ trì theo quy định ti Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND, ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh, về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách ớc ngoài; chi tiêu tổ chc các hội nghị, hội tho quốc tế; chế độ chi tiêu tiếp khách trong nưc đến m vic tại các cơ quan, đơn vị, tổ chc trên địa bàn tỉnh.

2. Đi với khách c ngoài do Sở, ban, ngành, UBND các huyn, thành phố chủ trì đón tiếp, làm việc thì các đơn vị t cân đối kinh phí từ ngun ngân sách hoạt động của đơn vị theo quy định hin hành.

3. Việc đài thọ cho c Đoàn khách nưc ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh phải đưc s đồng ý của UBND tnh theo ng dn của Bộ Tài chính B Ngoi giao; đồng thời, áp dụng theo quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND.

Chương V:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan hưng dẫn, kim tra việc tổ chức trin khai thc hiện Quy chế này và Ngh định số 82/2001/NĐ-CP, ngày 06/11/2001 của Chính phủ, v nghi lễ Nhà nưc đón tiếp khách nưc ngoài.

Trong quá trình thực hiện nếu ng mc, phát sinh, các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan, cần phản ánh kịp thi về S Ngoại vụ để tng hợp trình UBND tỉnh xem xét sa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2009
Ngày hiệu lực29/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2009/QĐ-UBND đón khách nước ngoài đến thăm làm việc tại Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2009/QĐ-UBND đón khách nước ngoài đến thăm làm việc tại Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành19/01/2009
        Ngày hiệu lực29/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 05/2009/QĐ-UBND đón khách nước ngoài đến thăm làm việc tại Đắk Lắk

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2009/QĐ-UBND đón khách nước ngoài đến thăm làm việc tại Đắk Lắk