Chỉ thị 01/2008/CT-UBND

Chỉ thị 01/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng do tỉnh Bình Dương ban hành

Chỉ thị 01/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định Quy chế giám sát đầu tư Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định Quy chế giám sát đầu tư Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2008/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 80/2005/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG

Kể từ khi có Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính, việc công khai các thông tin liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư đã được cơ quan ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện tốt; đồng thời các tầng lớp nhân dân cũng tích cực tham gia giám sát quá trình thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, nhất là đối với các công trình, dự án có vốn của Nhà nước, các công trình có sự đóng góp của nhân dân, các công trình, dự án có tác động đến đời sống của nhân dân, qua đó góp phần phát hiện, ngăn chặn và giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản Nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Trung ương về giám sát đầu tư của cộng đồng từng lúc, từng nơi còn hạn chế, thiếu sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục của cơ quan chức năng nên chưa động viên được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia công tác giám sát. Một số chương trình, dự án đầu tư chậm công khai hoặc không công khai cho nhân dân biết đã dẫn tới tình trạng người dân không hiểu, không ủng hộ và thực hiện các quyết định về đầu tư, quy hoạch của cơ quan nhà nước.

Để công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách thường xuyên và có hiệu quả thiết thực trong đời sống của các tầng lớp nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục triển khai tuyên truyền để cán bộ công chức, các tầng lớp nhân dân, chủ đầu tư, nhà thầu… hiểu và thực hiện đúng nội dung, ý nghĩa của Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, qua đó phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân kịp thời công khai hóa các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp,… kế hoạch đầu tư có liên quan trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức có liên quan. Giải thích, trả lời và yêu cầu cơ quan, đối tượng có liên quan giải thích, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền theo kiến nghị của cộng đồng trên cơ sở phù hợp với quyền giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và quy định của pháp luật.

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai hóa thông tin về quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật như quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tiến độ và kế hoạch đầu tư, diện tích chiếm đất và diện tích sử dụng đất, phương án kiến trúc; đền bù giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư, phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; nguồn vốn đầu tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình… Trả lời, cung cấp thông tin liên quan đến dự án thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của cộng đồng.

5. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn lập, quản lý và thực hiện kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn; thu thập những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng và yêu cầu cơ quan, tổ chức ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư, các nhà thầu báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin làm rõ những vấn đề mà cộng đồng có ý kiến; thông báo kết quả xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

6. Đề nghị Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện, thị phối hợp với cơ quan Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cùng cấp hướng dẫn Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân thực hiện các nội dung giám sát theo quy định của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng ở các cấp, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, giải quyết và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để kịp thời chỉ đạo thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định Quy chế giám sát đầu tư Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định Quy chế giám sát đầu tư Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Sơn
        Ngày ban hành24/03/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 01/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định Quy chế giám sát đầu tư Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định Quy chế giám sát đầu tư Bình Dương