Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 494/TTr-STP ngày 25 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 93 văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: 66 Chỉ thị và 27 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội;
- UBMTTQ t
nh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh, website t
nh;
- LĐVP, CV, TH, HCTC;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Chỉ thị số 02/1998/CT-UB ngày 19/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Chỉ thị số 03/1998/CT-UB ngày 19/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm sử dụng chất n, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

3. Chỉ thị số 13/2001/CT.CT ngày 05/6/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

4. Chỉ thị số 23/2001/CT.CT ngày 13/11/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học.

5. Chỉ thị số 03/2002/CT.UB ngày 15/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh một số công tác liên quan đến quản lý đầu tư và xây dựng.

6. Chỉ thị số 04/2002/CT.CT ngày 15/03/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.

7. Chỉ thị số 23/2003/CT.UB ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đy mnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

8. Chỉ thị số 29/2003/CT.CT ngày 26/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Pháp lệnh thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện.

9. Chỉ thị số 13/2004/CT-CT ngày 16/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân số.

10. Chỉ thị số 17/2004/CT-CT ngày 22/4/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Thống kê và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

11. Chỉ thị số 34/2004/CT-CT ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn toàn tỉnh.

12. Chỉ thị số 38/2004/CT-UB ngày 17/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

13. Chỉ thị số 12/2005/CT-UB ngày 22/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn.

14. Chỉ thị số 28/2005/CT-CT ngày 01/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và cột mốc địa giới hành chính các cấp.

15. Chỉ thị số 35/2005/CT-UBND ngày 19/07/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thức ăn đường phố.

16. Chỉ thị số 38/2005/CT-UBND ngày 08/08/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và báo tin mộ liệt sĩ.

17. Chỉ thị số 42/2005/CT-UBND ngày 12/09/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

18. Chỉ thị số 47/2005/CT-UBND ngày 04/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới.

19. Chỉ thị số 50/2005/CT-UBND ngày 05/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

20. Chỉ thị số 56/2005/CT-UBND ngày 26/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất trong hành lang bảo vệ công trình công cộng.

21. Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 31/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo về chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp và giải quyết tình hình khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

22. Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND ngày 07/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

23. Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND ngày 27/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất, công sở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

24. Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND ngày 08/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác phòng cháy và chữa cháy.

25. Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 18/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

26. Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND ngày 21/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

27. Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND ngày 16/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giảm văn bản, giấy tờ và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

28. Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND ngày 21/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

29. Chỉ thị số 45/2006/CT-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2007 và triển khai thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

30. Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 09/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

31. Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND ngày 14/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

32. Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND ngày 04/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với các phần mềm máy tính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

33. Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư.

34. Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND ngày 06/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

35. Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND ngày 29/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại thị xã, các thị trấn, thị tứ và khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

36. Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND ngày 29/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

37. Chỉ thị số 37/2007/CT-UBND ngày 06/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý.

38. Chthị số 01/2008/CT-UBND ngày 24/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

39. Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 24/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

40. Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND ngày 09/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

41. Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 05/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan Bình Dương giai đoạn 2008-2010 định hướng đến năm 2020.

42. Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 03/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc.

43. Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính.

44. Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 23/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

45. Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

46. Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND ngày 07/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

47. Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND ngày 15/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

48. Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND ngày 05/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

49. Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 26/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong công tác phòng, chống tham nhũng.

50. Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND ngày 21/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

51. Chỉ thị số 11/CT-UBND tiết kiệm điện trong sử dụng điện tỉnh Bình Dương">02/2011/CT-UBND ngày 14/03/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

52. Chỉ thị số 11/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu đơn vị phòng chống tham nhũng">04/2011/CT-UBND ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

53. Chỉ thị số 11/CT-UBND thực hiện hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở Bình Dương">05/2011/CT-UBND ngày 09/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 26/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh.

54. Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

55. Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

56. Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với quán ăn và thức ăn đường phtrên địa bàn tỉnh Bình Dương.

57. Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.

58. Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND ngày 31/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

59. Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/06/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

60. Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND ngày 02/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Dương.

61. Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 08/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

62. Chỉ thị số 04/2013/CT-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

63. Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND ngày 29/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

64. Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 03/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

65. Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 04/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

66. Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND ngày 20/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Quyết định số 139/2002/QĐ.UB ngày 27/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn cho Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Chi cục quản lý nước phòng chống lụt bão - nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Dương.

2. Quyết định số 112/2003/QĐ-UBND ngày 09/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương.

3. Quyết định số 18/2004/QĐ-UB ngày 17/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bình Dương.

4. Quyết định số 83/2005/QĐ-CT ngày 27/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tỉnh Bình Dương.

5. Quyết định số 183/2005/QĐ-UBND ngày 01/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình Dương.

6. Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND ngày 03/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế trình tự thủ tục, chế độ đối với người tự nguyện xin vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm giáo dục lao động-Tạo việc làm tỉnh Bình Dương.

7. Quyết định số 242/2006/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế và sử dụng Quỹ việc làm cho người tàn tật.

8. Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

9. Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

10. Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

11. Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

12. Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

13. Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

14. Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

15. Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

16. Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

17. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

18. Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thực hiện việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

19. Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh.

20. Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cấp thẻ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

21. Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

22. Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

23. Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đất trồng lúa và hỗ trợ kinh phí để phát triển các vùng sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

24. Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

25. Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

26. Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tài sản tính lệ phí trước btheo Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh.

27. Quyết định số 3415/QĐ-UBND 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ phiên dịch trong hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/05/2017
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành 05/05/2017
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương

  • 05/05/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/05/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực