Quyết định 18/2010/QĐ-UBND

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 18 /2010/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ XOA BÓP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 2 năm 2003 về Hành nghề y, dược tư nhân;
Căn cứ Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 6 tháng 6 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 32/TTr-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ quy định “phòng xông hơi - xoa bóp” tại Điều 1 và nội dung Điều 3, Quyết định số 247/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Duơng về việc ban hành Quy định tạm thời về phòng, chống các tệ nạn xã hội trong kinh doanh cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Thủ Dầu Một, các tổ chức và cá nhân kinh doanh dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;           
- Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- LĐVP, P, TH;
- TT Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ XOA BÓP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18 /2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Xoa bóp (massage) là một trong những phương pháp vật lý trị liệu nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe con người.

Điều 2. Quy định này được áp dụng cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ xoa bóp sau:

1. Các khách sạn, nhà nghỉ có tổ chức dịch vụ xoa bóp.

2. Cơ sở hoạt động thể dục thể thao, các khu du lịch văn hóa có tổ chức dịch vụ xoa bóp.

3. Hộ cá thể kinh doanh dịch vụ xoa bóp toàn thân.

4. Cơ sở dịch vụ xoa bóp bàn chân và các hình thức dịch vụ xoa bóp khác.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp

1. Thủ trưởng cơ quan, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người quản lý tại cơ sở hoạt động dịch vụ xoa bóp và chủ hộ kinh doanh cá thể phải quản lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động diễn ra tại nơi tổ chức dịch vụ xoa bóp.

2. Tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn địa điểm để tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp nếu có hành vi dung túng, bao che để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp có quyền khiếu nại, tố cáo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những hành vi hoặc quyết định xử lý của người thừa hành công vụ khi thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ xoa bóp. Việc khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quy định về điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

1. Phải có bác sĩ phụ trách hành nghề dịch vụ xoa bóp với các yêu cầu sau:

a) Về chuyên môn, phải là bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng hoặc bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền hoặc bác sĩ đa khoa đã có giấy chứng nhận đào tạo bổ túc kiến thức về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại các trường do Bộ Y tế chỉ định;

b) Nếu bác sĩ là cán bộ đương chức thì được phép làm ngoài giờ với sự cho phép bằng văn bản của lãnh đạo cơ quan;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc (giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên cấp);

d) Chỉ được đăng ký hành nghề tại một cơ sở và chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật; nghiêm cấm việc cho thuê, mượn bằng, giấy chứng nhận đào tạo;

đ) Có hợp đồng lao động giữa bác sĩ và chủ cơ sở kinh doanh.

2. Phải có nhân viên kỹ thuật xoa bóp với các yêu cầu sau:

a) Có chứng chỉ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật về xoa bóp do một trong các trường được Bộ Y tế chỉ định;

b) Nhân viên kỹ thuật xoa bóp phải làm theo đúng quy trình kỹ thuật đã được học. Sau 3 năm, bác sĩ phụ trách phải kiểm tra lại tay nghề đối với nhân viên kỹ thuật xoa bóp, nếu đạt tiêu chuẩn thì được tiếp tục hành nghề xoa bóp, nếu không đạt tiêu chuẩn thì phải đến các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế chỉ định để được đào tạo lại;

c) Khi được nhận vào làm việc, phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên cấp. Trong quá trình làm việc phải khám sức khỏe định kỳ 3 tháng một lần tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên. Những người mắc bệnh tâm thần, viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS, bệnh da liễu, bệnh lao phổi và các bệnh truyền nhiễm khác đang trong thời kỳ phải điều trị không được hành nghề;

d) Có hợp đồng lao động với chủ cơ sở kinh doanh và có sự đồng ý về chuyên môn của bác sĩ phụ trách;

đ) Nhân viên kỹ thuật xoa bóp phải có trang phục gọn gàng, sạch sẽ, kín đáo, đeo thẻ có tên cơ sở, họ tên nhân viên và ảnh 3x4.

3. Bảng hiệu:

Trên bảng hiệu phải ghi đúng từ “Xoa bóp” hoặc “Massage”, không được ghi cụm từ “Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng” hoặc các từ khác. Bảng hiệu treo tại địa điểm tổ chức dịch vụ xoa bóp.

4. Địa điểm kinh doanh dịch vụ xoa bóp:

- Phải cách xa các công sở, trường học, cơ sở tôn giáo từ 100 mét trở lên.

- Đúng với địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Các phòng xoa bóp phải đảm bảo các điều kiện:

a) Phòng tập thể dành cho khách nam và khách nữ phải riêng biệt, có vách ngăn hoặc màn che cho từng giường cá nhân, có khoảng trống cách mặt đất 0,3 mét;

b) Phòng riêng phải có diện tích tối thiểu 4 m2; trần nhà cao từ 2,5m trở lên;

c) Trong các phòng phải đủ ánh sáng, không sử dụng loại đèn có tăng giảm ánh sáng, hệ thống công tắc đèn phải bố trí bên ngoài phòng xoa bóp;

d) Có trang bị tủ, ngăn tủ có khóa để cất giữ quần áo, tài sản của khách;

đ) Không có hệ thống khóa và chốt bên trong phòng;

e) Bên trên cửa ra vào phải có ô kính trong suốt để bên ngoài có thể quan sát được, kích thước ô kính tối thiểu có chiều đứng 0,5m, ngang 0,3m, cạnh trên của ô kính cách mặt đất 1,5m. Bên dưới cửa ra vào phải có khoảng trống cách mặt đất 0,3m hoặc lắp ô kính trong suốt với kích thước tối thiểu chiều đứng 0,3m, ngang 0,5m;

g) Mỗi phòng xoa bóp phải có chuông cấp cứu một chiều tới phòng bác sĩ hoặc nơi tiếp nhận khách;

h) Giường xoa bóp phải có kích thước: cao 0,6m đến 0,8m, rộng 0,7m đến 0,9m, dài 2,0m đến 2,2m; có đệm chắc; có tấm trải giường, gối, khăn tắm sử dụng một lượt và phải xử lý đảm bảo vệ sinh trước khi sử dụng lại;

Giường phải đặt ở vị trí nhỏ hơn hoặc bằng 45o so với hướng nhìn từ ô kính trong suốt của cửa ra vào.

i) Có bảng ghi quy trình kỹ thuật xoa bóp, chữ to được treo trên vách mỗi phòng xoa bóp (in trên giấy khổ A1);

k) Gắn số thứ tự bên ngoài mỗi phòng xoa bóp.

6. Phòng trực của bác sĩ:

Phòng phải có giường khám bệnh, bàn làm việc, dụng cụ y tế kiểm tra sức khỏe và tủ thuốc cấp cứu có đủ cơ số thuốc theo danh mục quy định tại phụ lục 3 của Thông tư 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001 của Bộ Y tế;

Bên ngoài phòng gắn bảng “Phòng Bác sĩ”.

7. Có buồng tắm riêng cho từng người, đảm bảo vệ sinh, đầy đủ hệ thống nước sạch.

8. Phòng xông hơi, thiết bị nồi hơi phải đảm bảo kỹ thuật. Bên ngoài mỗi phòng xông hơi gắn một đồng hồ theo dõi nhiệt độ của phòng xông hơi để nhân viên của cơ sở theo dõi. Bên trong mỗi phòng xông hơi phải có chuông cấp cứu một chiều tới phòng bác sĩ hoặc nơi tiếp nhận khách.

Điều 5. Những quy định cấm đối với cơ sở hành nghề dịch vụ xoa bóp

1. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp khi chưa hoàn thành các thủ tục nêu tại khoản 1 hoặc khoản 2, Điều 6 quy định này.

2. Quảng cáo vượt quá khả năng chuyên môn và phạm vi hành nghề được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Quảng cáo, trưng bày những loại hàng hóa cấm quảng cáo; trang trí, lưu hành tranh ảnh, vật dụng mang tính bạo lực, kinh dị, khiêu dâm.

4. Lợi dụng hành nghề dịch vụ xoa bóp để thực hiện các hành vi kích dâm, kích dục, môi giới mại dâm, hoạt động mại dâm hoặc đánh bạc, sử dụng ma túy.

5. Khách không mặc đồ lót phù hợp trong khi được phục vụ xoa bóp.

6. Tiếp nhận khách say rượu không có khả năng làm chủ hành vi vào nơi hành nghề dịch vụ xoa bóp; bán hoặc để cho khách uống rượu, bia.

7. Tiếp nhận khách dưới 18 tuổi vào nơi kinh doanh dịch vụ xoa bóp.

8. Sử dụng người lao động mà không ký hợp đồng lao động hoặc sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm việc tại nơi hành nghề dịch vụ xoa bóp.

9. Sang nhượng, thuê, mượn hoặc cho thuê, cho mượn bằng, chứng chỉ đào tạo về chuyên môn kỹ thuật xoa bóp.

Điều 6. Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ xoa bóp

1. Trước khi đi vào hoạt động, tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ xoa bóp phải thực hiện thủ tục theo trình tự sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có kinh doanh dịch vụ xoa bóp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Đăng ký với ngành Công an để được hướng dẫn về an toàn phòng cháy, chữa cháy, về an ninh, trật tự; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

c) Đăng ký với Sở Y tế để được hướng dẫn, thẩm định và xác nhận đạt các điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp bao gồm các điều kiện về nhân sự, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc cấp cứu;

d) Đăng ký với ngành Lao động Thương binh và Xã hội về danh sách lao động.

2. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài và cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận từ hạng 1 sao trở lên khi kinh doanh dịch vụ xoa bóp không cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng trước khi đi vào hoạt động phải đăng ký với Sở Y tế để được hướng dẫn, xác nhận về điều kiện hành nghề và phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do công an cấp.

3. Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh hành nghề dịch vụ xoa bóp mà không tiến hành hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động phải tuân thủ nghiêm Điều 57, Điều 61 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

4. Định kỳ sau 5 năm hoạt động hoặc khi có thay đổi nhân sự (bác sĩ, kỹ thuật viên), thay đổi địa điểm hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở hành nghề dịch vụ xoa bóp phải đăng ký với Sở Y tế để xác nhận lại điều kiện hành nghề. Hàng quý có báo cáo danh sách lao động cho cơ quan quản lý lao động.

Điều 7. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ xoa bóp

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực sau: kinh doanh, lao động, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống các tệ nạn xã hội trong quá trình hoạt động của các cơ sở hành nghề dịch vụ xoa bóp; đồng thời phối hợp, trao đổi với Sở Y tế về những biện pháp cụ thể của ngành mình trong quản lý hoạt động dịch vụ xoa bóp.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động dịch vụ xoa bóp ở địa phương, phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn.

Chương III

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Thanh tra Nhà nước về y tế, các sở ngành nêu tại Điều 7 của quy định này và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động dịch vụ xoa bóp, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 9. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài ở Việt Nam khi tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải tuân thủ nghiêm quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Tổ chức, cá nhân nào lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện sai các quy định của pháp luật trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động dịch vụ xoa bóp tại quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ xoa bóp nêu tại Điều 7 quy định này tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này.

Giao cho Sở Y tế làm đầu mối để tổng hợp báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định này cho phù hợp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2010
Ngày hiệu lực25/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Hoàng Sơn
       Ngày ban hành15/06/2010
       Ngày hiệu lực25/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý tổ chức hoạt động dịch vụ xoa bóp