Chỉ thị 34/2007/CT-UBND

Chỉ thị 34/2007/CT-UBND sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Chỉ thị 34/2007/CT-UBND sắp xếp lại, xử lý nhà, đất sở hữu nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban Chủ tịch Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 34/2007/CT-UBND sắp xếp lại, xử lý nhà, đất sở hữu nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/2007/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Thời gian qua nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước được giao cho các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước sử dụng đã phục vụ tích cực quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên công tác quản lý, sử dụng nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước thời gian qua nhìn chung còn buông lỏng, tình trạng sử dụng nhà và đất không đúng mục đích, bỏ trống, cho mượn, cho thuê . . . còn diễn ra một số nơi, gây thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/0l/2007 quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định trên. Để kịp thời triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức kinh tế và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện các nội dung như sau :

1. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương và địa phương quán lý; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Tổng công ty nhà nước, Công ty nhà nước (gọi chung là công ty nhà nước); Tổ chức kinh tế không bao gồm công ty nhà nước (gọi chung là tổ chức kinh tế) phải di dời do ô nhiễm môi trường theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nằm trên địa bàn tỉnh thực hiện :

- Lập báo cáo kê khai từng cơ sở nhà, đất được nhà nước giao quản lý, sử dụng theo đúng hiện trạng do đơn vị mình quản lý, sử dụng; theo Mẫu 01/HC-SN-DN quy định tại Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ hiện trạng việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất, chức năng, nhiệm vụ được giao biên chế được duyệt, ngành nghề kinh doanh, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định và phương thức xử lý quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ để đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý từng cơ sở nhà, đất.

- Gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ quản (đối với các đơn vị có cơ quan chủ quản); UBND cấp huyện (đối với các phòng, ban thuộc huyện, thị xã và Uỷ ban nhân dân cấp xã) Tổng công ty hoặc Công ty nhà nước (đối với các bộ phận, xí nghiệp, Công ty trực thuộc Công ty hoặc Tổng công ty nhà nước. Hồ sơ gồm :

+ Báo cáo kê khai và phương án đề xuất xử lý;

+ Báo cáo tổng hợp đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng theo Mẫu 02/TH quy định tại Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính;

+ Bản sao các giấy tờ có liên quan đến cơ sở nhà, đất.

Riêng đối với Tổ chức kinh tế phải di dời do ô nhiễm môi trường căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và quyết định phải di dời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập phương án di dời theo quy định tại khoản 3.2 mục 3 phần 1 được quy định tại Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính kèm theo kế hoạch tổ chức thực hiện, phương án xử lý gửi Sở Tài chính thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

2- Đối với Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các công ty nhà nước và các tổ chức kinh tế phải di dời do ô nhiễm môi trường theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nằm trên địa bàn tỉnh thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính, thời gian tổng hợp các báo cáo và phương án đề xuất việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các đơn vị chậm nhất là ngày 31/12/2007.

- Xem xét phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các đơn vị sử dụng nhà đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Đối với cơ quan chủ quản, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Tổng công ty nhà nước hoặc công ty nhà nước :

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Mẫu 03/BB quy định tại Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính đối với từng cơ sở nhà, đất của các đơn vị đã kê khai báo cáo.

- Tổng hợp báo cáo các cơ sở nhà, đất theo Mẫu 04/TH quy định tại Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính và phân theo từng địa bàn huyện, thị.

- Các văn bản nêu trên và bản giải trình phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất kèm theo các hồ sơ có liên quan gửi Sở Tài chính.

4. Các đơn vị được Nhà nước giao quản lý nhà, đất là trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện các hành vi sau đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước :

- Bán, chuyển nhượng trái phép;

- Góp vốn liên doanh với các tổ chức cá nhận trong và ngoài nước để sản xuất kinh doanh, dịch vụ khi chưa được cấp có thấm quyền cho phép;

- Phân chia cho cán bộ công nhân viên để làm nhà ở;

- Điều chuyển cho các đơn vị khác trái thẩm quyền;

Không được cho thuê. Trường hợp đang cho thuê toàn bộ hoặc một phần khuôn viên (không phân biệt độc lập hay không) thì đơn vị phải chấm đứt ngay hợp đồng.

5. Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương và địa phương quản lý; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Công ty nhà nước.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Tổ chức kinh tế phải di dời do ô nhiễm môi trường theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị này, kết quả báo cáo kịp thời cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2007/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 34/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/10/2007
Ngày hiệu lực 29/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 34/2007/CT-UBND sắp xếp lại, xử lý nhà, đất sở hữu nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 34/2007/CT-UBND sắp xếp lại, xử lý nhà, đất sở hữu nhà nước
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 34/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành 29/10/2007
Ngày hiệu lực 29/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/05/2017
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 34/2007/CT-UBND sắp xếp lại, xử lý nhà, đất sở hữu nhà nước

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 34/2007/CT-UBND sắp xếp lại, xử lý nhà, đất sở hữu nhà nước