Chỉ thị 01/2013/CT-CA

Chỉ thị 01/2013/CT-CA triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2013/CT-CA thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành Tòa Án


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/CT-CA

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN

Năm 2012, ngành Tòa án nhân dân triển khai công tác trong điều kiện kinh tế nước nhà còn gặp nhiều khó khăn; tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Mặc dù an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước tiếp tục được giữ vững và ổn định, nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân - gia đình, lao động và các vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án có xu hướng gia tăng. Cùng với yêu cầu làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, ngành Toà án nhân dân còn phải tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đặc biệt là việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội; tổ chức tổng kết việc thi hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992; tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật; thực hiện tốt công tác quản lý ngành với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế của ngành Tòa án nhân dân Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế ...

Mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nhưng trên cơ sở quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác Tòa án; Nghị quyết số 01/NQ/BCS ngày 01/01/2012 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Chỉ thị số 01/2012/CT-CA ngày 11/01/2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân, các Tòa án đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Tiến độ và chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án được đẩy mạnh và nâng lên; một số khuyết điểm, thiếu sót trong công tác chuyên môn từng bước được khắc phục; công tác xây dựng ngành tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ; công tác hợp tác quốc tế của ngành được duy trì và đẩy mạnh... Ngành Tòa án nhân dân cũng đã tham gia tích cực vào việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Tòa án trong năm qua vẫn còn những khuyết điểm, tồn tại. Đó là, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chưa giảm mạnh; chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử; mặc dù còn trong thời hạn giải quyết nhưng số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa được xem xét, giải quyết còn nhiều; tranh tụng tại phiên tòa và đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án còn hạn chế; công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác xét xử; chưa khắc phục triệt để tình trạng thiếu cán bộ, Thẩm phán ở một số Tòa án địa phương, nhất là các Tòa án khu vực phía Nam, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, Thẩm phán còn yếu, một số trường hợp tiêu cực, sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, thậm chí có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Năm 2013, tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính còn diễn biến phức tạp với xu hướng gia tăng về số lượng. Đồng thời với vị trí trung tâm trong cải cách tư pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 116-TB/TW ngày 27/12/2012 của Bộ Chính trị về việc đào tạo cán bộ của ngành Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội “Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013” đang đặt ra cho ngành Tòa án nhân dân nhiều nhiệm vụ rất nặng nề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội “Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013”; Nghị quyết số 01 -NQ/BCS ngày 03/ 01/2013 của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân đã được đề ra tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân. Gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức.

2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các đề án phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào các đề án theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, đặc biệt là việc hoàn thiện Đề án thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị và Đề án tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cho ngành Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án nhân dân. Tổng kết đánh giá về tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó xây dựng Đề án nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về việc phát triển án lệ theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW. Tổ chức thực hiện tốt các đề án, kế hoạch khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt một cách quyết liệt, nhưng thận trọng và phải có những bước đi phù hợp mang tính đột phá; đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của các cơ quan dân cử và nhân dân đối với hoạt động của Tòa án.

3. Các Tòa chuyên trách, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa phương và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phải đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, nhất là các vụ án hình sự lớn, trọng điểm, các tranh chấp, yêu cầu về dân sự nổi cộm, các vụ án hành chính có liên quan tới lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về đất đai gây bức xúc trong nhân dân; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, phấn đấu giảm hơn ít nhất 1% so với năm 2012; kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án phải đúng pháp luật, rõ ràng và có tính khả thi để Tòa án thực sự là biểu tượng của công lý, tạo niềm tin cho nhân dân. Khắc phục triệt để tình trạng án quá hạn luật định, nhất là các vụ án dân sự. Tăng cường công tác xét xử lưu động các vụ án hình sự; hạn chế tới mức thấp nhất việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật. Việc cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ phải đúng quy định của pháp luật, nhất là các bị cáo phạm các tội về kinh tế, tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu giải quyết đạt trên 60% các đơn thuộc thẩm quyền; khắc phục tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Làm tốt công tác Thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của ngành Tòa án nhân dân, bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn đối với 100% người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng pháp luật; chấm dứt tình trạng chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan.

Tiếp tục xác định việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án các cấp nhằm công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc liên quan đến Tòa án và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Tòa án là những khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án. Chú trọng làm tốt công tác hoà giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Thực hiện quyết liệt các giải pháp về tổ chức cán bộ để bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho các đơn vị trong toàn ngành, nhất là các Tòa án nhân dân cấp huyện và các đơn vị có số lượng lớn các vụ án phải giải quyết. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Tích cực tham gia việc tổng kết thực tiễn công tác xét xử, đề xuất các vấn đề vướng mắc để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Toà án cấp trên đối với Toà án cấp dưới để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm chung giữa Tòa án các cấp về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án. Thường xuyên phối hợp với Viện Kiểm sát và cơ quan Thi hành án dân sự rà soát các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành để xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế và thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các đơn khiếu nại về tố tụng, đơn tố cáo cán bộ và đặc biệt là các đề nghị xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật tố tụng liên quan tới việc giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng quy định chặt chẽ hơn về thủ tục và trách nhiệm của đương sự.

4. Giao Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện khoa học xét xử, Ban thư ký và Vụ Thống kê - Tổng hợp đề xuất các nội dung tổng kết về tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó xây dựng Đề án nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

5. Giao Ban Thư ký phối hợp với Viện khoa học xét xử và các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật tố tụng liên quan tới công tác giám đốc thẩm, tái thẩm; khẩn trương hoàn thành “Đề án cơ chế giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm ở Tòa án nhân dân tối cao”.

6. Giao Viện khoa học xét xử khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh mà Tòa án nhân dân tối cao được giao chủ trì soạn thảo theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua, đặc biệt là dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi); Pháp lệnh xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án và Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, công chức trong toàn ngành về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung, trên cơ sở đó tổng hợp và tiếp tục nghiên cứu đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án. Nghiên cứu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về việc phát triển án lệ theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị. Đổi mới và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn xét xử; kịp thời tham mưu cho Hội đồng Thẩm phán ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tập trung vào những vấn đề có nhiều vướng mắc trong công tác xét xử và các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua. Chủ động đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao những nội dung cần trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích pháp luật để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động xét xử của Tòa án các cấp.

7. Giao Trường Cán bộ Tòa án phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tập huấn các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật mới được ban hành có liên quan tới công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án cho cán bộ, Thẩm phán trong toàn ngành. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng loại đối tượng như: cán bộ có chức danh tư pháp, cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ nghiên cứu, chuyên gia, công chức hành chính tư pháp và cán bộ, công chức khác. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức kinh tế, xã hội bổ trợ khác cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành, nhất là ở cấp huyện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đào tạo của Trường cán bộ Tòa án, đồng thời sớm nghiên cứu, triển khai phương án thành lập Học viện Tòa án với cơ cấu tổ chức bộ máy khoa học và đội ngũ giảng viên có chất lượng, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo cử nhân chuyên ngành cho ngành Tòa án nhân dân, tiến tới đào tạo trên đại học. Tiến hành xây dựng và đề xuất phương án chọn, cử tuyển đối với con em địa phương, người dân tộc thiểu số, nhằm bổ sung nguồn cán bộ cho Tòa án miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

8. Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và tổ chức cán bộ cho các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án địa phương, nhất là đối với Toà án nhân dân cấp huyện. Sớm hoàn thành việc phân bổ biên chế và hướng dẫn các Toà án địa phương thực hiện. Đẩy mạnh việc rà soát bổ sung quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Tòa án các cấp; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác hành chính tư pháp, tổng hợp, công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng tại các Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Xây dựng Đề án đảm bảo biên chế Thẩm phán và đội ngũ cán bộ công chức ngành Tòa án nhân dân và Kế hoạch đánh giá về tình hình hoạt động và chất lượng của đội ngũ Hội thẩm nhân dân, để từ đó đề ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Chủ trì xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, trong đó chú trọng việc xây dựng các quy chế về đào tạo cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; đánh giá, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, nhằm hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, quản lý, đánh giá và sử dụng cán bộ. Theo đó, cần xây dựng cơ cấu, vị trí việc làm đối với từng đơn vị, từng cấp Tòa án gắn với việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn các chức danh công chức ngành Tòa án nhân dân. Xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút, bồi dưỡng và đãi ngộ đối với công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo Tòa án các cấp. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của ngành phù hợp với đặc thù công tác Tòa án.

Xây dựng các qui định, quy chế về tăng cường kỷ luật công vụ và công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức Tòa án có vi phạm, nhất là các trường hợp kết án oan người không có tội, cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật đối với các bị cáo phạm tội về tham nhũng, những trường hợp có tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa cao hoặc có sai sót do lỗi chủ quan của Thẩm phán gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Chú trọng việc xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao. Tăng cường chế độ trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị. Tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản chỉ đạo toàn ngành về cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc và sử dụng đồ uống có cồn tại công sở theo tinh thần Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, được ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị hoạt động cho các Tòa án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền trong việc đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý kinh phí hoạt động của Tòa án. Chủ trì xây dựng Đề án về xây dựng nhà công vụ cho các Tòa án.

10. Giao Hội đồng thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân và Vụ Thi đua- Khen thưởng tiếp tục tổ chức việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của Hội đồng - Thi đua Khen thưởng Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiêu chí hóa lời huấn dạy của Bác đối với công tác Tòa án; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” trong toàn ngành, gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành. Tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về việc chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tổ chức Hội nghị Thẩm phán tiêu biểu toàn quốc.

11. Giao Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao làm tốt công tác đối ngoại của ngành theo đúng định hướng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa ngành Tòa án nhân dân Việt Nam với Tòa án các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là với các nước bạn Lào và Cămpuchia; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tòa án.

12. Giao Vụ Thống kê - Tổng hợp tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án; chỉ đạo các Tòa án địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học xét xử, Ban thư ký, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án về đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án.

13. Giao Ban thanh tra khẩn trương xây dựng Quy chế về công tác thanh tra; chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án; chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ và các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động của Tòa án các cấp, chú trọng việc kiểm tra về những hạn chế, thiếu sót trong công tác Tòa án năm 2012.

14. Giao Tạp chí Tòa án nhân dân theo dõi, đôn đốc việc triển khai luyện tập và sử dụng ca khúc “Hành khúc Tòa án nhân dân” tại các đơn vị trong toàn ngành.

15. Tòa án các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện việc công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch nước; Để
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; báo
- Văn phòng Chủ tịch nước; cáo
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Các PCA TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC,
 Chánh án TAND và TAQS các cấp (để thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ TKTH.

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2013/CT-CA

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2013/CT-CA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2013
Ngày hiệu lực05/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2013/CT-CA

Lược đồ Chỉ thị 01/2013/CT-CA thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành Tòa Án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2013/CT-CA thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành Tòa Án
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2013/CT-CA
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành05/02/2013
        Ngày hiệu lực05/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 01/2013/CT-CA thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành Tòa Án

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2013/CT-CA thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác ngành Tòa Án

           • 05/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực