Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014 do Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 01/2014/CT-UBND công dân nhập ngũ có thời hạn lực lượng Công an nhân dân 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 75/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Tân và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 01/2014/CT-UBND công dân nhập ngũ có thời hạn lực lượng Công an nhân dân 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/CT-UBND

Bình Tân, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; TUYẾN SINH QUÂN SỰ; ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN - SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2014

Căn cứ Chỉ thị số 19/2013/CT-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014.

Năm 2013, quận Bình Tân đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Thành phố giao về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế trong công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị; điều động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014. Ủy ban nhân dân quận yêu cầu lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường triển khai thực hiện nghiêm túc một số công việc sau đây:

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Tân:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận ban hành các văn bản triển khai đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận có liên quan và Ban Chỉ huy Quân sự 10 phường tổ chức thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên. Phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thống nhất kế hoạch giao nhận quân nghĩa vụ quân sự và đơn vị nhận nguồn thống nhất thời gian, địa điểm tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu năm 2014.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an quận trong việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; quân nhân dự bị tại địa phương để thực hiện tốt công tác động viên Quân đội và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân theo chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

- Căn cứ chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh Thành phố giao cho quận năm 2014, tham mưu Ủy ban nhân dân quận giao chỉ tiêu pháp lệnh về công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ đối với 10 phường kể cả chỉ tiêu đảng viên trẻ nhập ngũ năm 2014.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban ngành, đoàn thể quận, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 10 phường tổ chức thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ quận, tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận; phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận phụ trách phường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 đạt chỉ tiêu 100% ở 2 cấp.

- Kết thúc giao quân, tổ chức rút kinh nghiệm ở 2 cấp và tham mưu Ủy ban nhân dân quận mở hội nghị tổng kết. Đề nghị biểu dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân và gia đình tiêu biểu có thành tích tốt trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014.

- Căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu gọi Đảng viên trẻ nhập ngũ năm 2014, để tính điểm bình xét thi đua khen thưởng trong năm của từng đơn vị.

2. Công an quận:

Chỉ đạo và hướng dẫn Công an phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường quản lý chặt chẽ số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; quân nhân dự bị tại địa phương theo Hướng dẫn liên ngành 102/HD-LN ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Quân sự - Công an - Giao thông Công chánh Thành phố; ưu tiên lấy nguồn tuyển chọn từ công dân đã đăng ký và quản lý nghĩa vụ quân sự năm 2014; chịu trách nhiệm tổ chức xác minh chặt chẽ về lai lịch chính trị, đạo đức, học vấn, gia đình và bản thân của những công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ để kết luận chính xác theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Lễ giao nhận quân, Hội trại tòng quân và phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm số công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật; phối hợp tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng theo quy định. Góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao quận:

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, Quận đoàn thực hiện tốt việc tổ chức trang trí địa điểm Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân long trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi động của ngày hội thanh niên tòng quân. Đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quận có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, Đảng viên về Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là số công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên, gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời thông suốt về Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

5. Phòng Y tế quận:

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ngày 17 tháng 10 năm 2011 về hướng dẫn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo Bệnh viện Bình Tân, Trung tâm Y tế Dự phòng quận kiện toàn, củng cố đủ thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; có kế hoạch tập huấn hướng dẫn cho Hội đồng, Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận, cán bộ Y tế phường; tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị và sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; thành lập tổ tư vấn, tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện cho 100% số công dân đạt sức khỏe trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật Phòng chống AIDS). Riêng việc khám sức khỏe công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

6. Bệnh viện Bình Tân:

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, BCH Quân sự quận tổ chức khám sức khỏe cho công dân đủ điều kiện, tuyển sinh quân sự và số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện; bảo đảm kết luận chính xác theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ngày 17 tháng 10 năm 2011 về hướng dẫn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và không tuyển công dân có khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị) theo Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng giải thích khi có trường hợp thanh niên và gia đình khiếu nại, thắc mắc về sức khỏe. Thực hiện kiểm tra xét nghiệm HIV và chất gây nghiện cho 100% số thanh niên trúng tuyển, kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm, loại khỏi danh sách trúng tuyển.

- Riêng việc khám sức khỏe phục vụ cho công tác tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

7. Phòng Tư pháp quận:

Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận, Công an quận rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, đề xuất Ủy ban nhân dân quận chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết nếu không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và công tác động viên Quân đội đúng pháp luật. Đồng thời cùng với ban ngành đoàn thể quận tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên... sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (từ đủ 18 đến hết 25 tuổi).

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

Phối hợp với các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung học nghề, Trung học phổ thông trên địa bàn quận cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25) đang học ở các trường, đã tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học về Ban Chỉ huy Quân sự quận đúng thời gian theo Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ; tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm phục vụ công tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2014.

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận:

Phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành liên quan giải quyết tốt các chế độ đối với thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị động viên; có kế hoạch chăm lo tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

10. Đề nghị Quận đoàn:

Phối hợp với Đoàn cơ sở 10 phường tuyển chọn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kết nạp đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú và đề nghị xem xét kết nạp đảng, tạo nguồn cử tuyển đảng viên trẻ nhập ngũ năm 2014; chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các Ban ngành, đoàn thể quận xây dựng thống nhất nội dung, chương trình Hội trại tòng quân và triển khai thực hiện đúng theo quy định của Quân khu và Thành phố.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Trung tâm Y tế dự phòng quận:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận (cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận), Công an quận, lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Đồng thời phối hợp với thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và 10 phường tổ chức tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện nghiêm chỉnh Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; kịp thời động viên lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có lệnh điều động tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt chăm lo chính sách hậu phương Quân đội; giáo dục công nhân viên, hội viên ngành mình gương mẫu chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường:

- Tổ chức xét duyệt chặt chẽ, công bằng đúng luật định và quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng gọi nhập ngũ; trên cơ sở chỉ tiêu pháp lệnh được quận giao, dự kiến tỉ lệ phát lệnh dự phòng cấp mình và giao chỉ tiêu cho các khu phố quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2014.

- Phối hợp Ban ngành, đoàn thể phường tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức chu đáo việc “công khai bình nghị”, thực hiện tốt kế hoạch bình cử, công khai tại địa phương và tổ chức sơ tuyển sức khỏe số thanh niên đủ kiều kiện gọi nhập ngũ; làm cơ sở cho việc phát lệnh gọi nhập ngũ chính xác, công bằng; đồng thời chỉ đạo thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường thực hiện tốt “Hội trại tòng quân”.

- Phân công cụ thể từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường kết hợp cùng Ban ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị, nguồn công dân đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu về kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, tập trung huấn luyện và tuyển quân năm 2014.

- Trên cơ sở nguồn công dân trong độ tuổi được quản lý, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo tuyên truyền vận động và tạo điều kiện tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân theo chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân Thành phố giao năm 2014.

- Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm ngay sau giao quân, đánh giá nguyên nhân mặt mạnh - yếu và tổng kết khen thưởng, biểu dương những gương điển hình tiêu biểu nhằm động viên tinh thần thi đua trong nhân dân về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận đề xuất xử lý đối với những trường hợp cố tình trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể phường thực hiện tốt việc xác định nguồn đảng viên trẻ nhập ngũ (lưu ý về sức khỏe), bồi dưỡng và tổ chức kết nạp đảng viên mới theo quy định, đảm bảo năm 2014 từng phường hoàn thành chỉ tiêu gọi nhập ngũ đảng viên có thời gian kết nạp từ 6 tháng trở lên. Giao quân có tỷ lệ thanh niên có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 40% trở lên, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học từ 15% trở lên.

Ủy ban nhân dân quận đề nghị thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận (cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận), Công an quận, lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2014
Ngày hiệu lực15/01/2014
Ngày công báo15/02/2014
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND công dân nhập ngũ có thời hạn lực lượng Công an nhân dân 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 01/2014/CT-UBND công dân nhập ngũ có thời hạn lực lượng Công an nhân dân 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chính
        Ngày ban hành08/01/2014
        Ngày hiệu lực15/01/2014
        Ngày công báo15/02/2014
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Chỉ thị 01/2014/CT-UBND công dân nhập ngũ có thời hạn lực lượng Công an nhân dân 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 01/2014/CT-UBND công dân nhập ngũ có thời hạn lực lượng Công an nhân dân 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh