Quyết định 75/QĐ-UBND

Quyết định 75/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 75/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Tân


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 04/TTr-TP ngày 08 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ và 01 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực một phần (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND ban hành ngày 08/01/2014

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự, đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014

Được minh thị tại trích yếu văn bản

01/01/2015

2

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 23/01/2014

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2014

Được minh thị tại trích yếu văn bản

01/01/2015

 

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND ban hành ngày 07/3/2014

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014

Được minh thị tại trích yếu văn bản

01/01/2015

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC một PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 16/4/2009

Về việc ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân

- Điều 27, Điều 28 (Chương VII) của Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;

- Từ Điều 21 đến Điều 24 (Chương V) của Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đã bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân;

- Từ Điều 14 đến Điều 20 (Chương IV) của Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đã bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND quận Bình Tân về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn quận Bình Tân.

- Chương VII của Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân hết hiệu lực từ ngày 26/6/2014 ;

- Chương IV, Chương V của Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân hết hiệu lực từ ngày 20/10/2014.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 75/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/01/2015
Ngày hiệu lực 14/01/2015
Ngày công báo 15/02/2015
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 75/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Tân
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 75/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành 14/01/2015
Ngày hiệu lực 14/01/2015
Ngày công báo 15/02/2015
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 75/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Tân

Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Tân

 • 14/01/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/02/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/01/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực