Chỉ thị 02/2014/CT-UBND

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 75/QĐ-UBND 2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực quận Bình Tân và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2014/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Bình Tân, ngày 07 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND-M ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2013. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân triển khai chỉ thị thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014, như sau:

1. Giao Ban Chỉ huy Quân sự quận:

Tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quốc phòng địa phương năm 2014 và các văn bản của cấp trên chỉ đạo về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, với các nội dung cụ thể sau:

a) Công tác sẵn sàng chiến đấu:

- Thường xuyên duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 98/2008/CT-UBND-M ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; Nghị định số 32/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. Triển khai lực lượng bảo vệ an toàn thời gian tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày Lễ, Tết trong năm.

- Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và xây dựng mới Quyết tâm tác chiến phòng thủ và hệ thống văn kiện nhóm “A”; Hướng dẫn các ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và hệ thống văn kiện nhóm “B” theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 78/2011/TT-BQP ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện khảo sát động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật số 39/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI về quốc phòng; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đề xuất Ủy ban nhân dân quận bảo đảm kinh phí phù hợp cho hoạt động của lực lượng vũ trang quận. Củng cố các công trình phòng thủ, mua sắm bổ sung các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật mới, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND-M ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thực hiện quy chế kết hợp kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng trên địa bàn quận Bình Tân.

- Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết thế trận quân sự khu vực phòng thủ cấp quận; xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch được phê duyệt.

- Tham mưu và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 20 - 30% phường, có 01 phường tổ chức diễn tập điểm về chiến đấu trị an ở địa hình đô thị theo sự chỉ đạo của cấp trên; diễn tập phòng, chống thảm họa thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn quận.

- Tổ chức lực lượng dân quân phối hợp cùng Cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm tại những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trên địa bàn.

b) Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ:

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu ở 2 cấp năm 2014, đúng quy định của pháp luật (chú trọng chất lượng chính trị và gọi đảng viên trẻ nhập ngũ có thời gian kết nạp trên 6 tháng, đạt 5% trở lên).

c) Công tác huấn luyện, đào tạo:

- Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Thành phố về ổn định tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Triển khai xây dựng thao trường huấn luyện theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thành phố.Làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Tổ chức tốt hội thi, hội thao năm 2014, luyện tập và tham gia hội thao cấp cụm và hội thao do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao.

- Phối hợp với các ban, ngành thực hiện Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự phường trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

d) Công tác xây dựng lực lượng:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 01/HD ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và kết luận số 41-KL/TW ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

- Tiếp tục thực hiện đề án đã được phê duyệt về “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011 - 2015”,nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng “Quân báo - Trinh sát” trên địa bàn.

đ) Công tác giáo dục quốc phòng an ninh:

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh trong năm 2014; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

e) Công tác chính sách hậu phương quân đội:

- Thực hiện tốt các chính sách đối với quân nhân, gia đình quân nhân, các đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 3 năm 1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 532-CT/QUTW ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với hậu phương quân đội giai đoạn 2011 - 2015; Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Tham mưu giúp Đảng ủy tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội cấp tá nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

g) Công tác hậu cần, kỹ thuật:

- Bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội; chú trọng củng cố đơn vị chính quy, có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Thực hiện dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 382/NQ-DUQSTW ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

h) Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật:

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 235-CT/ĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; Chỉ thị 333/CT-BTL ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Tư lệnh Quân khu về tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện. Tập trung thực hiện Đề án “Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015”, chú trọng củng cố doanh trại sáng - xanh - sạch - đẹp.

i) Công tác kiểm tra, giám sát:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

2. Giao trách nhiệm cho lãnh đạo các đơn vị Công an quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận:

a) Công an quận chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các lực lượng chức năng thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng. Thường xuyên luyện tập, diễn tập kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng và trong phòng, chống khủng bố, xử trí các tình huống khắc phục hậu quả thiên tai... góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn quận.

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân năm 2014.

b) Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận: phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, Công an quận và các lực lượng liên quan thường xuyên luyện tập, diễn tập kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn và các tình huống có liên quan đến quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ.

3. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận: khi xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận phải phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận để gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và điều chỉnh kịp thời kế hoạch, bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (Kế hoạch B) của ngành phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2014.

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp với các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014. Tập trung kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận giải quyết tốt các trường hợp tồn đọng chính sách đối với quân nhân phục viên, quân nhân xuất ngũ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ quân đội nghỉ hưu đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp quận: phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quốc phòng an ninh, nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, dân quân tự vệ trong các ban ngành, đoàn thể và nhân dân; đồng thời phản ánh các hoạt động quốc phòng - quân sự địa phương trên các phương tiện thông tin để tăng cường công tác giáo dục ý thức quốc phòng trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nâng cấp hệ thống phương tiện liên lạc phục vụ lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch: phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, trình Ủy ban nhân dân quận bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong năm 2014.

d) Phòng Kinh tế phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai khảo sát xây dựng (Kế hoạch B) theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với Ban Chỉ huy Quân sự quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng; Kế hoạch số 32/KH-UBND-M ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thực hiện quy chế kết hợp kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng trên địa bàn quận Bình Tân.

đ) Phòng Y tế, Bệnh viện quận Bình Tân phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ngành liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tổ chức kiểm tra sức khỏe lần đầu cho thanh niên tuổi 17 và khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 18-25 phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và tuyển sinh thiếu sinh quân năm 2014 đúng quy định pháp luật.

e) Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận lập dự án quy hoạch và xây dựng các công trình quốc phòng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

g) Phòng Nội vụ: Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ban, ngành cử cán bộ đi đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; tập huấn bồi dưỡng cán bộ quân sự phường; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

4. Ủy ban nhân dân 10 phường:

a) Căn cứ Chỉ thị này, tổ chức triển khai thực hiện những nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự quận về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2014 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

b) Chỉ đạo xây dựng huấn luyện, hoạt động của của lực lượng quân sự phường. Tăng cường các hoạt động, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham gia diễn tập chiến đấu trị an theo ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập quận.

c) Tổ chức thống kê, nắm chắc số lượng từng đối tượng để điều động tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ ở cơ sở (đối tượng 4, 5), đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đúng, đủ thành phần theo kế hoạch chiêu sinh của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố và đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự quận, hoàn thành 100% theo chỉ tiêu kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện luật Giáo dục quốc phòng, an ninh tại địa phương.

d) Chỉ đạo, triển khai thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân quận giao cho phường năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu cấp trên giao.

đ) Tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc của cơ quan quân sự phường, tập trung chỉ đạo xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện. Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong việc chọn nguồn đưa đi đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở

e) Tập trung giải quyết chính sách cho các đối tượng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ, đúng thời gian quy định, chặt chẽ, công bằng, không để sai sót; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc các đối tượng chính sách, hậu phương quân đội.

g) Chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2014); 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944-22/12/2014) Tăng cường vận động thu và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh, góp phần bảo đảm nhu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương, đặc biệt là bảo đảm cho hoạt động của lực lượng dân quân trinh sát khu phố.

Ban Chỉ huy Quân sự quận theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương của các đơn vị quận và 10 phường, thường xuyên báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo01/04/2014
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2014/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Chính
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo01/04/2014
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2014/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2014/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2014 Bình Tân Hồ Chí Minh