Chỉ thị 02/2014/CT-UBND

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương 2014 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 701/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương 2014 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Năm 2013, các ngành, các cấp đã thực hiện hoàn thành công tác quốc phòng địa phương; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quán triệt đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang; Công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ quân sự phường, xã, thị trấn còn bất cập.

Để thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Giao Bộ Tư lệnh Thành phố:

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch công tác quốc phòng địa phương năm 2014:

a) Công tác xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật số 39/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI về quốc phòng; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

- Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, xây dựng mới Quyết tâm tác chiến phòng thủ và hệ thống văn kiện nhóm “A”. Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và hệ thống văn kiện nhóm “B” theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26 tháng năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 78/2011/TT-BQP ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện khảo sát động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện Kế hoạch số 821/KH-UBND-M ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện quy chế về kết hợp kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng trong khu vực phòng thủ trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp Công an Thành phố, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Bộ đội biên phòng Thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 98/2008/CT-UBND-M của Ủy ban nhân dân Thành phố về phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; Nghị định số 32/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm để bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, các hội nghị quốc tế được tổ chức tại Thành phố.

- Tham mưu và tổ chức diễn tập kiểm tra xử lý phương án gây rối, biểu tình bạo loạn; diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng chống thảm họa, thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Sẵn sàng tham gia diễn tập do Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức.

- Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết thế trận quân sự khu vực phòng thủ cấp Thành phố, quận - huyện; xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch được phê duyệt.

b) Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh:

- Tham mưu và tổ chức triển khai tuyên truyền Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2013. Phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu và tổ chức khảo sát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Trung ương và Quân khu triệu tập; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường giai đoạn 2010 - 2016 theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng dạy và học của Trường Thiếu sinh quân Thành phố.

c) Công tác xây dựng lực lượng:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 01/HD ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Kết luận số 41-KL/TW ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Đề án: “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015”, “Xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015”, “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quân báo, trinh sát”.

- Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ Quốc phòng; tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong lực lượng vũ trang theo Chỉ thị số 333/CT-BTL ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Quân khu 7.

d) Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ:

Tham mưu, tổ chức thực hiện đúng pháp luật về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân ở 3 cấp, chất lượng giao quân cao hơn năm 2013.

đ) Công tác huấn luyện và đào tạo:

- Triển khai xây dựng thao trường huấn luyện theo chỉ đạo của Quân khu; làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật; nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang. Tổ chức hội thi, hội thao an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

- Phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án số 332/QĐ- UBND-M ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Phối hợp Trường Đại học Nguyễn Huệ liên kết đào tạo liên thông cao đẳng vừa làm vừa học ngành Quân sự cơ sở theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tổ chức đào tạo Đại học Luật Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố.

e) Công tác chính sách hậu phương quân đội:

Phối hợp các sở, ngành thực hiện tốt chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 532-CT/QUTW ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với hậu phương quân đội giai đoạn 2011 - 2015; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

g) Công tác bảo đảm hậu cần, sản xuất và tài chính:

- Bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội. Phối hợp các ngành chức năng tổ chức diễn tập, kiểm tra quân, dân y kết hợp trong hoạt động phòng thủ.

- Triển khai xây dựng các dự án đã được phê duyệt, chú trọng hoàn chỉnh phê chuẩn quy hoạch trung tâm giáo dục quốc phòng để triển khai thực hiện đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời đưa vào sử dụng theo kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất các dự án liên quan đến công tác quốc phòng địa phương theo chỉ đạo của Quân khu, Bộ Quốc phòng; chú trọng củng cố doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Công ty Minh Thành và Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật; quản lý, trùng tu chiến khu Rừng Sác và khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định, kết hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thực hiện dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

h) Công tác bảo đảm kỹ thuật:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn, vật liệu nổ. Phối hợp công an Thành phố thu hồi, quản lý, xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn đúng quy định.

i) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát:

Phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện thu hồi đất quốc phòng bị chiếm dụng trái phép. Tiến hành thanh tra theo quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thanh tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

2. Đối với các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Công an Thành phố:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng; luyện tập, diễn tập kiểm tra phương án A2; trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

b) Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, các lực lượng có liên quan tổ chức luyện tập, diễn tập kiểm tra các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các tình huống về quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố:

Chủ trì phối hợp với ngành lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29 thánh 3 năm 2010 của Chính phủ.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và các sở, ngành có liên quan thực hiện Kế hoạch số 821/KH-UBND-M ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết hợp kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng trong khu vực phòng thủ Thành phố.

đ) Sở Nội vụ:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, các sở, ngành bảo đảm đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự phường, xã, thị trấn; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

e) Sở Tài chính:

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bảo đảm kinh phí theo chế độ và hỗ trợ khác cho hoạt động công tác quốc phòng địa phương.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bảo đảm kinh phí đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đại học ngành quân sự cơ sở; đào tạo Đại học Luật cho cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố.

g) Sở Công Thương:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố hướng dẫn và thực hiện khảo sát động viên công nghiệp theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7; tham mưu quy hoạch bố trí cụm công nhiệp gắn thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

h) Sở Ngoại vụ:

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện công tác đối ngoại quân sự theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

i) Sở Y tế:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức huy động, huấn luyện, diễn tập quân, dân y kết hợp theo Quyết định số 137/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn quận, huyện thực hiện tốt công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ tham gia các lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở, kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị tập trung huấn luyện.

k) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố:

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, phản ánh công tác quốc phòng địa phương.

l) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hệ thống các trường Trung học phổ thông, cao đẳng và dạy nghề thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên các trường theo quy định của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh. Tập trung tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định của Đảng, Nhà nước; có biện pháp hiệu quả giới thiệu, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ.

m) Sở Tư pháp:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quốc phòng địa phương.

n) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và các sở, ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa-nô, áp phích về lực lượng vũ trang Thành phố nhân các ngày lễ hội quốc phòng toàn dân; Phối hợp, giúp Bộ Tư lệnh Thành phố định hướng chỉ đạo câu lạc bộ võ thuật, bơi lặn của lực lượng vũ trang hoạt động nề nếp và hiệu quả; tuyển chọn lực lượng, phân công cán bộ huấn luyện đội tuyển vận động viên Thành phố tham gia hội thao thể dục thể thao toàn quân đạt thành tích cao.

o) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, các cơ quan liên quan và địa phương thực hiện tốt công tác trồng và bảo vệ rừng, gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nắm chắc lực lượng, phương tiện hoạt động trên biển và sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ;

- Phát huy vai trò Phó ban Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão, tìm, kiếm cứu nạn, cứu hộ Thành phố; đẩy mạnh các hoạt động cảnh báo, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu. Phối hợp tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ biển; diễn tập kiểm tra trình độ chỉ đạo điều hành và khả năng huy động lực lượng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về thực hiện phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất những thiệt hại.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Chỉ đạo xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Các quận, huyện diễn tập điểm trong năm 2014 (gồm Quận 1, 3, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh) làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ; các quận, huyện còn lại tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 30% phường, xã, thị trấn.

b) Tuyên truyền thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; cử cán bộ tham dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo chỉ tiêu được giao.

c) Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2 cấp, bảo đảm chất lượng theo quy định.

d) Tiếp tục thực hiện 03 Đề án số 277, 331 và 332 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác dân quân tự vệ. Chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng dân quân; quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn; thực hiện quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ quân sự phường, xã, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

đ) Bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động quốc phòng địa phương theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Công văn số 2797/CVLTBQP-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc tăng cường hỗ trợ cho nhiệm vụ quốc phòng từ ngân sách địa phương. Chỉ đạo triển khai thực hiện thu, chi quỹ quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

e) Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách.

g) Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng địa phương và các Hội nghị sơ, tổng kết chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thành phố.

Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Công an;
- Bộ Tư lệnh QK7;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn đại biểu Quốc hội/TP Hồ Chí Minh;
- VP Thành ủy, các ban Thành ủy;
- UBMTTQ Việt Nam TP;
- Các sở, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng PCNC, THKH; TTCB;
- Lưu:VT, (PCNC-Di ) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực06/02/2014
Ngày công báo01/03/2014
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương 2014 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương 2014 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực06/02/2014
        Ngày công báo01/03/2014
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương 2014 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2014/CT-UBND tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương 2014 Hồ Chí Minh