Quyết định 701/QĐ-UBND

Quyết định 701/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 701/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 701/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được quy định chi tiết tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Theo ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1031/TTr-STP-KTrVB ngày 27 tháng 02 năm 2019 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 499 văn bản, bao gồm 08 văn bản hết hiệu lực toàn bộ công bố hết hiệu lực bổ sung.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 60 văn bản, bao gồm 01 văn bản ngưng hiệu lực một phần.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng Hệ thống hóa kỳ 2014-2018 theo ngành, lĩnh vực cụ thể: 770 văn bản;

4. Danh mục văn bản còn hiệu lực ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 công bố bổ sung cần đề xuất hình thức xử lý: 39 văn bản.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 242 văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2019.

Các nội dung liên quan đến hình thức xử lý văn bản tại các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này khác với Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành (trong kỳ hệ thống hóa 31 tháng 12 năm 2013) thì thực hiện theo nội dung về hình thức xử lý ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thi hành:

1. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố theo Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kèm theo quyết định này theo đúng trình tự luật định.

2. Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố theo đúng quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. (Đính kèm các Danh mục)

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Mu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LC, NGƯNG HIU LC TOÀN B THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HCHÍ MINH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong Kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018)

Tổng số văn bản Hết hiệu lực toàn bộ (bị bãi bỏ, thay thế hoặc ngưng hiệu lực toàn bộ từ 01/01/2014 đến 31/12/2018): 499 văn bản, trong đó:

- Số văn bản ban hành trước 31/12/2013 hết hiệu lực toàn bộ: 450 văn bản (trong đó 38 văn bản chưa được công bHệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 31/12/2013);

- Số văn bản ban hành từ 01/01/2014 đến 31/12/2018 hết hiệu lực toàn bộ: 49 văn bản;

- Svăn bản Hết hiệu lực chưa được Công bhết hiệu lực theo Quyết định hàng năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: 08 văn bản;

- Văn bản bị ngưng hiệu lực toàn bộ: không có.

Tng số: 499 văn bn

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1977

1.

Chỉ thị

07/CT-UB 04/02/1977

Về việc tiết kiệm trong dịp tổng kết công tác cuối năm

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

2.

Chỉ thị

52/CT-UB 29/09/1977

Về việc sử dụng giấy chứng nhận Đại biểu Hội đồng nhân dân

Được bãi bbởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 1987

3.

Quyết định

48/QĐ-UB 16/3/1987

Về ban hành quy chế về công tác công văn, giấy tờ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

NĂM 1989

4.

Chỉ thị

25/CT-UB 21/08/1989

Về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên Đài Truyền hình và Đài Phát thanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bvăn bản

23/4/2015

5.

Chỉ thị

31/CT-UB 13/09/1989

Về việc thực hiện dán tem thuế vào thuốc lá rượu, bia nhập khẩu vào Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1990

6.

Chỉ thị

16/CT-UB 04/04/1990

Về việc tăng cường công tác trực cơ quan và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

7.

Chỉ thị

22/CT-UB 23/04/1990

Về việc giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1991

NĂM 1992

8.

Chỉ thị

11/CT-UB 03/04/1992

Về việc giải quyết tình hình nghèo đói ở nông thôn ngoại thành.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

9.

Chỉ thị

26/CT-UB 10/06/1992

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1993

10.

Quyết định

1412/QĐ-UB-NC 29/9/1993

Quy định nơi đậu xe của các loại xe và quản lý bến bãi đậu xe trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

11.

Chỉ thị

12/CT-UB 02/04/1993

Kê khai xác lập sở hữu nhà nước đối với các loại nhà đất trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

15/12/2016

12.

Chỉ thị

14/CT-UB 08/04/1993

Thực hiện giá cho thuê nhà và đưa tiền nhà vào tiền lương, chuyển việc quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước sang kinh doanh.

Được bãi bbởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

13.

Chỉ thị

43/CT-UB 06/09/1993

Về việc thi công nền móng công trình đóng cọc bê tông bằng búa máy DIEZEL

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 1994

14.

Quyết định

414/QĐ-UB-NC 04/02/1994

Về việc ban hành quy chế sử dụng cộng tác viên thanh tra.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

05/6/2015

15.

Quyết định

4246/QĐ-UB-QLĐT 15/12/1994

Về việc quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

16.

Chỉ thị

20/CT-UB 07/5/1994

Vviệc cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người và tài sản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

17.

Chỉ thị

33/CT-UB-KT 15/08/1994

Về việc cấm nuôi ốc bưu vàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

18.

Chỉ thị

49/CT-UB- QLĐT 14/11/1994

Tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan Trung ương và thành phố tự quản lý nay chuyển giao cho ngành nhà đất thành phố để bán theo Nghị định 61/CP của Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 1995

19.

Quyết định

32/QĐ-UB-QLĐT 06/01/1995

Về việc công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho người được cấp tặng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

20.

Quyết định

2099/QĐ-UB-QLĐT 18/03/1995

Ban hành bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

21.

Quyết định

4555/QĐ-UB-QLĐT 22/06/1995

Quy định về cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà vắng đồng sở hữu chủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

22.

Quyết định

5700/QĐ-UB-KTNN 04/08/1995

Về việc ban hành bản quy định về khoán - bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

23.

Quyết định

5787/QĐ-UB- QLĐT 08/8/1995

Quy định về chế độ quản lý và sử dụng đối với các chung cư phục vụ cho việc di dời các hộ dân cư sống trên và ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

24.

Quyết định

6985/QĐ-UB-QLĐT 02/10/1995

Vviệc điều chỉnh lưu thông trên tuyến đường ô tô có xây ngăn cách tuyến đường dành riêng cho xe 2 bánh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

25.

Chỉ thị

10/CT-UB-QLĐT 01/03/1995

Về việc bán nhà, xưởng thuộc sở hữu nhà nước cho các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

15/12/2016 Chưa công bHHL

26.

Chỉ thị

16/CT-UB-KT 19/04/1995

Về việc thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân ở nông thôn theo mô hình mới

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

27.

Chỉ thị

21/CT-UB 10/05/1995

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kho bãi thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan đơn vị thành phố quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1996

28.

Quyết định

286/QĐ-UB-NC 27/01/1996

Về việc ban hành quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Thành phố H Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

29.

Quyết định

4758/QĐ-UB-QLĐT 15/10/1996

Về việc định mức đất ở thực hiện theo Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/01/2014

30.

Quyết định

6093/QĐ-UB-KT 26/12/1996

Về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

31.

Chỉ thị

01/CT-UB-QLĐT 17/01/1996

Thực hiện cắm mốc tim đường và lập thủ tục bản đồ quản lý lộ giới theo Quyết định 6982/QĐ-UB ngày 30/9/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

32.

Chỉ thị

04/CT-UB-KT 05/02/1996

Về việc tăng cường thực hiện Quyết định số 379/TTg ngày 07/7/1995 của Chính phủ về chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

33.

Chỉ thị

06/CT-UB-NCVX 21/03/1996

Về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

34.

Chỉ thị

15/CT-UB-NCVX 03/05/1996

Về việc mở Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

35.

Chỉ thị

23/CT-UB-NCVX 17/06/1996

Về việc thực hiện thu tiền của học sinh theo quy định của Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

36.

Chỉ thị

38/CT-UB-NC 28/11/1996

Về việc chấn chỉnh lại nội dung được thể hiện trên bảng hiệu và trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1997

37.

Quyết định

682/QĐ-UB-QLĐT 13/02/1997

Về việc cấm các loại xe có động cơ và xe thô sơ buôn bán hàng hóa lưu động trên các tuyến đường thuộc quận 1, 3 và 51 tuyến đường giao thông chính có lưu lượng xe lưu thông lớn trong Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

38.

Quyết định

1208/QĐ-UB-NC 18/03/1997

Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

39.

Quyết  định

2399/QĐ-UB-KT 14/05/1997

Về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

40.

Quyết định

4506/QĐ-UB-KT 26/08/1997

Về việc ban hành “Khung lãi suất cho vay và thẩm quyền quyết định hạn mức cho vay” trong chức năng đầu tư gián tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

41.

Quyết định

7066/QĐ-UB-NCVX 09/12/1997

Về việc tiêu hủy văn hóa phm độc hại cấm tàng trlưu hành, phổ biến.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

42.

Quyết định

7500/QĐ-UB-KT 30/12/1997

Ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

43.

Chỉ thị

17/CT-UB-NCVX 22/05/1997

Về việc đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư 13/BYT

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

44.

Chỉ thị

30/CT-UB-QLĐT 25/09/1997

Giải quyết một số tồn tại để đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

45.

Chỉ thị

39/CT-UB-NC 02/12/1997

Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện và các chất có độc tố để khai thác thủy sản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

46.

Chỉ thị

41/CT-UB-TH 03/12/1997

Về việc thực hiện chế độ báo cáo

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

47.

Chỉ thị

45/CT-UB-KT 17/12/1997

Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

NĂM 1998

48.

Quyết định

750/QĐ-UB-NCVX 16/02/1998

Về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục-Đào tạo Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

49.

Quyết định

3345/QĐ-UB-QLĐT 27/06/1998

Về việc thực hiện Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

50.

Quyết định

6095/QĐ-UB-QLĐT 14/11/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 10.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

51.

Quyết định

6380/QĐ-UB-QLĐT 26/11/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

52.

Quyết định

6585/QĐ-UB-QLĐT 08/12/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

53.

Quyết định

6681/QĐ-UB-QLĐT 12/12/1998

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

54.

Chỉ thị

02/1998/CT-UB-KT 12/01/1998

Về việc đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

55.

Chỉ thị

03/1998/CT-UB-NC 14/01/1998

Về việc tích cực giải quyết những hành vi tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

56.

Chỉ thị

04/1998/CT-UB-NC 16/01/1998

Về việc triển khai thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân theo Nghị định số 89-CP ngày 07/8/1997.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

57.

Chỉ thị

19/CT-UB-TM 18/05/1998

Về việc đăng ký thuế và cấp mã quốc gia cho các đối tượng nộp thuế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

58.

Chỉ thị

31/1998/CT-UB-NC 09/09/1998

Về việc triển khai thực hiện xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các Doanh nghiệp nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

59.

Chỉ thị

34/1998/CT-UB-KT 14/09/1998

Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

60.

Chỉ thị

37/1998/CT-UB-KT 16/10/1998

Về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

61.

Chỉ thị

43/1998/CT-UB-VX 01/12/1998

Về công tác thu hồi nợ quá hạn của quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

62.

Chỉ thị

48/1998/CT-UB-KT 28/12/1998

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 1999

63.

Quyết định

51/QĐ-UB- QLĐT 05/01/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 11.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

64.

Quyết định

4202/QĐ-UB- QLĐT 26/7/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 6.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

65.

Quyết định

4204/QĐ-UB-QLĐT 26/07/1999

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 3.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

66.

Chỉ thị

02/1999/CT-UB-NC 22/01/1999

Về triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

67.

Chỉ thị

17/1999/CT-UB-KT 01/07/1999

Về việc cấm thả diều, bóng bay và các vật bay khác gần khu vực sân bay và đường dây điện trên không.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

68.

Chỉ thị

20/1999/CT-UB-KT 12/07/1999

Về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

69.

Chỉ thị

21/1999/CT-UB-TM 15/07/1999

Về thực hiện giá một số loại hàng hóa và dịch vụ, phí và lệ phí đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

70.

Chỉ thị

24/1999/CT-UB-QLĐT 21/08/1999

Về việc thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà ở để di dời, giải tỏa kênh rạch và đầu tư các công trình công cộng, sử dụng vốn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

71.

Chỉ thị

28/1999/CT-UB-NC 26/8/1999

Về việc triển khai Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

72.

Chỉ thị

32/1999/CT-UB-KT 20/10/1999

Về việc triển khai chủ trương di dời nhà xưởng của doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư đổi mới công nghệ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

73.

Chỉ thị

33/1999/CT-UB-VX 21/10/1999

Về đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

74.

Chỉ thị

35/1999/CT-UB-QLDA 01/11/1999

Về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2000

75.

Quyết định

02/2000/QĐ-UB-VX 20/01/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các đối tượng tự nguyện hoặc do gia đình gởi vào các Trung tâm xã hội và cơ sở chữa bệnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

76.

Quyết định

1828/QĐ-UB-ĐT 22/03/2000

Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3 các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

77.

Quyết định

35/2000/QĐ-UB-ĐT 25/05/2000

Về việc ban hành quy định khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố

Được thay thế bởi Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND Thành phố về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Sở Giao thông Vận tải quản lý

27/3/2014 Chưa công bHHL

78.

Quyết định

63/2000/QĐ-UB-VX 17/11/2000

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

79.

Chỉ thị

07/2000/CT-UB-VX 09/05/2000

Về việc tổ chức Đại hội Công nhân viên chức trong doanh nghiệp và hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

80.

Chỉ thị

08/2000/CT-UB-VX 09/5/2000

Về việc tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo lại nghề cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

81.

Chỉ thị

16/2000/CT-UB-TM 26/05/2000

Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất-kinh doanh công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

82.

Chỉ thị

60/2000/CT-UB-VX 30/10/2000

Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

NĂM 2001

83.

Quyết định

01/2001/QĐ-UB 04/01/2001

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tạm thời hàng quý đối với các đơn vị trong khu công nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

84.

Quyết định

3840/QĐ-UB 26/06/2001

Về quy định nội dung thông tin các sở, ngành cơ quan kết nối với mạng thông tin Thành phố (HCM CITYWEB) năm 2001.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

85.

Quyết định

51/2001/QĐ-UB 15/6/2001

Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của y ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

16/02/2015

86.

Quyết định

64/2001/QĐ-UB 30/07/2001

Về quy định hạn mức đất ở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

17/01/2014

87.

Quyết định

71/2001/QĐ-UB 10/11/2001

Ban hành Quy chế về báo cáo viên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

16/02/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

88.

Quyết định

117/2001/QĐ- UB 03/12/2001

Về quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

89.

Chỉ thị

03/2001/CT-UB 03/04/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3420/QĐ-UBND .

14/7/2015

90.

Chỉ thị

06/2001/CT-UB 14/05/2001

Về việc thực hiện đăng ký và cập nhật biến động nhà, đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

91.

Chỉ thị

13/2001/CT-UB 20/06/2001

Về việc chấn chỉnh chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường khu vực quanh chợ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

92.

Chỉ thị

15/2001/CT-UB 22/06/2001

Về quản lý, sử dụng và công khai tài chính các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

93.

Chỉ thị

23/2001/CT-UB 12/09/2001

Về thực hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản.

15/12/2016

94.

Chỉ thị

25/2001/CT-UB 18/09/2001

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND .

23/4/2015

95.

Chỉ thị

30/2001/CT-UB 29/10/2001

Về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiếp nhận nước từ các Dự án cấp nước BOT.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

15/12/2016

96.

Chỉ thị

34/2001/CT-UB 20/12/2001

Về tăng cường quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

97.

Chỉ thị

37/2001/CT-UB 25/12/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 2002

98.

Quyết định

36/2002/QĐ-UB 15/4/2002

Về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

99.

Quyết định

43/2002/QĐ-UB 26/04/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ do Sở Giao thông công chánh quản lý trên địa bàn thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 35/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25/5/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

Được thay thế bởi Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND Thành phố về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Sở Giao thông Vận tải quản lý

27/3/2014 Chưa công bố HHL

100.

Quyết định

76/2002/QĐ-UB 02/07/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

101.

Quyết định

89/2002/QĐ-UB 07/08/2002

Vy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

102.

Quyết định

105/2002/QĐ-UB 24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

103.

Quyết định

106/2002/QĐ-UB 24/09/2002

Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

104.

Quyết định

145/2002/QĐ-UB 09/12/2002

Về việc ban hành Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

02/03/2014

105.

Chỉ thị

01/2002/CT-UB 16/01/2002

Về tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

106.

Chỉ thị

02/2002/CT-UB 22/01/2002

Về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

107.

Chỉ thị

05/2002/CT-UB 13/03/2002

Chấm dứt thí điểm việc sử dụng đất xây dựng nhà ở lẻ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

108.

Chỉ thị

06/2002/CT-UB 02/04/2002

Đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

109.

Chỉ thị

08/2002/CT-UB 22/04/2002

Về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

110.

Chỉ thị

10/2002/CT-UB 15/05/2002

Về tăng cường các biện pháp để khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện trên rau muống nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

111.

Chỉ thị

14/2002/CT-UB 04/06/2002

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08/NQ- TW của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

112.

Chỉ thị

15/2002/CT-UB 12/06/2002

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

113.

Chỉ thị

22/2002/CT-UB 13/11/2002

Về tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

114.

Chỉ thị

26/2002/CT-UB 17/12/2002

Về đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 2003

115.

Quyết định

03/2003/QĐ-UB 03/01/2003

Quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

116.

Quyết định

12/2003/QĐ-UB 23/01/2003

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp Giấy phép hoạt động cho điện lực.

Được thay thế bằng Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền ký giấy phép hoạt động điện lực

07/03/2014

117.

Quyết định

19/2003/QĐ-UB 24/02/2003

Về ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

118.

Quyết định

54/2003/QĐ-UB 17/04/2003

Về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

119.

Quyết định

61/2003/QĐ-UB 05/5/2003

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1379/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

24/03/2016

120.

Quyết định

96/2003/QĐ-UB 12/06/2003

Về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

121.

Quyết định

104/2003/QĐ-UB 27/6/2003

Về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh

28/12/2014

122.

Quyết định

109/2003/QĐ-UB 30/06/2003

Quy định về việc sử dụng phần mềm tin học “Quản lý hồ sơ khiếu nại-tố cáo” tại Thanh tra Thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

123.

Quyết định

132/2003/QĐ-UB 30/07/2003

Về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

124.

Quyết định

150/2003/QĐ-UB 25/08/2003

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

125.

Quyết định

226/2003/QĐ-UB 16/10/2003

Về việc điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Phần I quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố) quản lý trên đa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

126.

Quyết định

228/2003/QĐ-UB 16/10/2003

Về việc điều chỉnh Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 2 Phần I quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17/4/2003).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

127.

Quyết định

246/2003/QĐ-UB 06/11/2003

Về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

128.

Quyết định

303/2003/QĐ-UB 23/12/2003

Về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

129.

Chỉ thị

03/2003/CT-UB 13/01/2003

Về việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc đo đạc trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

130.

Chỉ thị

05/2003/CT-UB 11/03/2003

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

131.

Chỉ thị

06/2003/CT-UB 21/03/2003

Về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

132.

Chỉ thị

07/2003/CT-UB 23/04/2003

Về nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

133.

Chỉ thị

09/2003/CT-UB 12/05/2003

Về tăng cường quản lý chất thải rắn y tế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

134.

Chỉ thị

13/2003/CT-UB 11/07/2003

Về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

135.

Chỉ thị

17/2003/CT-UB 21/07/2003

Về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

15/12/2016

136.

Chỉ thị

18/2003/CT-UB 23/07/2003

Về tăng cường các biện pháp giải tỏa các tụ đim xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

137.

Chỉ thị

20/2003/CT-UB 13/08/2003

Về xử lý việc sử dụng đất các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

138.

Chỉ thị

28/2003/CT-UB 23/12/2003

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

139.

Chỉ thị

30/2003/CT-UB 24/12/2003

Về giải quyết một số vấn đề nhà, đất trong khu vực có quy hoạch chi tiết và qun lý thực hiện quy hoạch chi tiết.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1021/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

10/3/2016

NĂM 2004

140.

Quyết định

12/2004/QĐ-UB 03/02/2004

Về tổ chức bộ máy và chính sách, chế độ đối với Công an xã.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

141.

Quyết định

60/2004/QĐ-UB 17/03/2004

Về điều chỉnh bổ sung “Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

02/3/2014

142.

Quyết định

67/2004/QĐ-UB 25/03/2004

Về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

143.

Quyết định

68/2004/QĐ-UB 25/03/2004

Về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

144.

Quyết định

76/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004

Về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND 15/03/2018 về việc bãi bỏ văn bản.

25/03/2018 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

145.

Quyết định

113/2004/QĐ- UB 23/4/2004

Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

146.

Quyết định

149/2004/QĐ- UB 07/6/2004

Về việc điều chỉnh, sửa đổi Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21/7/2003 và Quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ cập giáo dục bậc Trung học.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

147.

Quyết định

150/2004/QĐ- UB 09/6/2004

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 về Ban hành về Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

28/4/2017

148.

Quyết định

190/2004/QĐ- UB 30/07/2004

Về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

149.

Quyết định

200/2004/QĐ-UB 18/08/2004

Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

10/02/2015

150.

Quyết định

228/2004/QĐ-UB 06/10/2004

Về việc Ban hành mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

151.

Quyết định

236/2004/QĐ-UB 14/10/2004

Về ban hành Quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

152.

Quyết định

242/2004/QĐ- UB 22/10/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

27/02/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

153.

Quyết định

336/2004/QĐ-UB 30/12/2004

Về mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường Tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục- Đào tạo Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

154.

Chỉ thị

01/2004/CT-UB 02/01/2004

Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

155.

Chỉ thị

18/2004/CT-UB 21/07/2004

Về kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở ngành thành phố và quận, huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

156.

Chỉ thị

20/2004/CT-UB 06/08/2004

Về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết trung ương 9 (Khóa IX).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

157.

Chỉ thị

24/2004/CT-UB 31/08/2004

Về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

158.

Chỉ thị

26/2004/CT-UBND 15/9/2004

Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2005

159.

Quyết định

13/2005/QĐ-UB 24/01/2005

Về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

160.

Quyết định

17/2005/QĐ-UB 31/01/2005

Về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

161.

Quyết định

38/2005/QĐ-UB 28/02/2005

Về ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

162.

Quyết định

47/2005/QĐ-UB 24/03/2005

Về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

02/3/2014

163.

Quyết định

52/2005/QĐ-UB 30/03/2005

Về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

164.

Quyết định

69/2005/QĐ-UB 05/05/2005

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

165.

Quyết định

113/2005/QĐ-UBND 01/07/2005

Về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời - tái lập các hệ thống công trình thông tin liên lạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

166.

Quyết định

123/2005/QĐ-UBND 15/7/2005

Về ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

17/3/2016

167.

Quyết định

141/2005/QĐ-UBND 11/8/2005

Về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

04/12/2016

168.

Quyết định

142/2005/QĐ-UBND 11/08/2005

Về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ôtô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Thành phố và quận-huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

169.

Quyết định

201/2005/QĐ-UBND 10/11/2005

Về ban hành Quy chế quản lý khu lưu trú công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

170.

Quyết định

203/2005/QĐ-UBND 18/11/2005

Về ban hành Quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

171.

Quyết định

204/2005/QĐ-UBND 18/11/2005

Ban hành Quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

172.

Quyết định

208/2005/QĐ-UB 02/12/2005

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển cá sấu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

173.

Quyết định

225/2005/QĐ-UB 23/12/2005

Về quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở theo Luật Đất đai 2003.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

17/01/2014

174.

Quyết định

242/2005/QĐ-UB 29/12/2005

Về việc ban hành quy định về hỗ trợ, khuyến khích các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm để di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

175.

Quyết định

245/2005/QĐ-UBND 30/12/2005

Về ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

176.

Chỉ thị

05/2005/CT-UB 04/02/2005

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

177.

Chỉ thị

09/2005/CT-UB 07/04/2005

Về triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

178.

Chỉ thị

14/2005/CT-UB 27/05/2005

Về thực hiện Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

179.

Chỉ thị

26/2005/CT-UBND 22/09/2005

Về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

180.

Chỉ thị

29/2005/CT-UBND 12/10/2005

Về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

NĂM 2006

181.

Nghị quyết

73/2006/NQ-HĐND ngày 12/2/2006

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

182.

Quyết định

17/2006/QĐ-UBND 09/02/2006

Về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định qun lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

20/12/2015

183.

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND 07/3/2006

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/7/2016

184.

Quyết định

38/2006/QĐ-UBND 10/03/2006

Về thành lập Ban Thi đua khen thưởng Thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

185.

Quyết định

46/2006/QĐ-UBND 29/03/2006

Về ban hành Quy định xử lý học viên và người sau cai nghiện ma túy vi phạm kỷ luật tại cơ sở quản lý.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

186.

Quyết định

56/2006/QĐ-UBND 13/4/2006

Về cho phép thành lập Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

26/7/2014

187.

Quyết định

72/2006/QĐ-UBND 16/05/2006

Ban hành Quy chế phối hợp trong định giá tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

188.

Quyết định

74/2006/QĐ-UBND 17/05/2006

Về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

25/5/2015

189.

Quyết định

75/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006

Ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 về bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

17/11/2018

190.

Quyết định

94/2006/QĐ-UBND 06/7/2006

Về đổi tên Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đầu tư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND Thanh phố

12/11/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

191.

Quyết định

126/2006/QĐ-UBND 22/08/2006

Về điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

192.

Quyết định

137/2006/QĐ-UB 14/09/2006

Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

193.

Quyết định

138/2006/QĐ-UBND 18/9/2006

Về bổ sung, sửa đổi Điều 1 và Điều 2 của Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND .

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/7/2014

194.

Quyết định

139/2006/QĐ-UBND 18/9/2006

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/7/2014

195.

Quyết định

147/2006/QĐ-UB 12/10/2006

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 12 xã, phường.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

196.

Quyết định

156/2006/QĐ-UBND 27/10/2006

Về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 Về tổ chức lại “Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố” thành “Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố”.

12/8/2017

Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

197.

Quyết định

157/2006/QĐ-UBND 27/10/2006

Về điều chỉnh mức phụ cấp đối với khu phố, ấp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân ph, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp

14/12/2014 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

198.

Quyết định

162/2006/QĐ-UB 10/11/2006

Về việc điều chỉnh Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

199.

Quyết định

168/2006/QĐ-UBND 20/11/2006

Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các Đề án thí điểm áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

200.

Quyết định

183/2006/QĐ-UBND 26/12/2006

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh

28/12/2014

201.

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND 16/01/2006

Về một số biện pháp tăng cường triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

202.

Chỉ thị

07/2006/CT-UBND 13/03/2006

Về công tác phòng cháy-chữa cháy năm 2006 và tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

203.

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND 14/03/2006

Về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 24/02/2006 và Công điện số 373/TTg-NC ngày 05/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

204.

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND 20/03/2006

Về triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1379/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

24/03/2016

205.

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND 10/04/2006

Về kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

206.

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND 14/04/2006

Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường được phép xử lý ô nhiễm tại chỗ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

207.

Chỉ thị

20/2006/CT-UBND 05/6/2006

Về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

13/9/2014

208.

Chỉ thị

26/2006/CT-UBND 03/08/2006

Về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

11/9/2015

209.

Chỉ thị

31/2006/CT-UBND 09/10/2006

Về việc đẩy mạnh vận động các tổ chức, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

210.

Chỉ thị

32/2006/CT-UBND 13/10/2006

Chỉ thị về tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

211.

Chỉ thị

34/2006/CT-UBND 27/10/2006

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

212.

Chỉ thị

35/2006/CT-UBND 06/11/2006

Về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

213.

Chỉ thị

38/2006/CT-UBND 11/12/2006

Về tăng cường kiểm soát xe chở hàng hóa vượt trọng tải thiết kế của xe và vượt tải trọng cho phép của cầu, đường trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

214.

Chỉ thị

41/2006/CT-UBND 22/12/2006

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

15/12/2016

215.

Công văn

3005/UBND-VX 12/05/2006

Về chi kinh phí hoạt động cho Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2015

Chưa được Hệ thống hóa k31/12/2013

NĂM 2007

216.

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND 05/7/2007

Về mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

217.

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND 05/7/2007

Về việc ban hành mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

218.

Nghị quyết

19/2007/NQ-HĐND 07/12/2007

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

219.

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND 05/01/2007

Về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 11/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

11/09/2015

220.

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND 10/01/2007

Về ban hành đơn giá chi phí công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị GEORADAR.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

221.

Quyết định

05/2007/CT-UBND ngày 05/02/2007

Về quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/4/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

222.

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND 12/2/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

223.

Quyết định

39/2007/QĐ-UBND ngày 06/3/2007

Về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 về việc bãi bỏ văn bản.

30/11/2018 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

224.

Quyết định

56/2007/QĐ-UBND 09/04/2007

Về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua về Khen thưởng Thành phố và Hội đồng thi đua - Khen thưởng các cấp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố

01/8/2014

225.

Quyết định

71/2007/QĐ-UBND 10/05/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

226.

Quyết định

72/2007/QĐ-UBND 10/05/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

227.

Quyết định

76/2007/QĐ-UBND 16/05/2007

Về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2017

228.

Quyết định

77/2007/QĐ-UBND 22/05/2007

Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/11/2017

229.

Quyết định

95/2007/QĐ-UBND 23/07/2007

Về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng

Đã được thay thế bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

18/06/2015

230.

Quyết định

96/2007/QĐ-UBND 23/7/2007

Về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

231.

Quyết định

103/2007/QĐ-UBND 30/7/2007

Về ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

232.

Quyết định

112/2007/QĐ-UBND 09/8/2007

Ban hành Quy chế về phân công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

233.

Quyết định

115/2007/QĐ-UBND 16/08/2007

Về ban hành Quy chế trang bị, quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ trong hoạt động của lực lượng Trật tự viên bảo vệ du lịch Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

234.

Quyết định

118/2007/QĐ-UBND 10/09/2007

Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5465/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND Thành phố

12/11/2015

235.

Quyết định

121/2007/QĐ-UBND 19/9/2007

Về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

236.

Quyết định

126/2007/QĐ-UBND 20/10/2007

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dán sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.

04/6/2018

237.

Quyết định

129/2007/QĐ-UBND 30/10/2007

Về ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2015.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

10/10/2016

238.

Quyết định

138/2007/QĐ-UBND 18/12/2007

Về giải quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1021/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

10/3/2016

239.

Quyết định

139/2007/QĐ-UBND 20/12/2007

Về điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

240.

Quyết định

3187/QĐ-UBND 20/7/2007

Về ban hành quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dán nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

04/12/2016

Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

241.

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND 28/06/2007

Về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

242.

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND 29/6/2007

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

243.

Chỉ thị

17/2007/CT-UBND 16/7/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

244.

Chỉ thị

20/2007/CT-UBND 25/07/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

245.

Chỉ thị

21/2007/CT-UBND 27/07/2007

Về triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

246.

Chỉ thị

23/2007/CT-UBND 22/8/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc bãi bỏ văn bản.

18/8/2017

247.

Chỉ thị

25/2007/CT-UBND 20/09/2007

Về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

24/8/2015

248.

Chỉ thị

27/2007/CT-UBND 16/11/2007

Về tổ chức thực hiện tổng thầu xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

249.

Chỉ thị

28/2007/CT-UBND 04/12/2007

Về triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

250.

Chỉ thị

30/2007/CT-UBND 24/12/2007

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 2008

251.

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND 03/7/2008

Về thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

252.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND 05/12/2008

Về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bvăn bản

01/01/2018

253.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND 12/03/2008

Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 về Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

04/5/2017

254.

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND 14/3/2008

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

08/06/2018

255.

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND 11/4/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

256.

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND 12/5/2008

Về việc miễn thi một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

257.

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND 02/6/2008

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

258.

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND 09/6/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

259.

Quyết định

54/2008/QĐ-UBND 21/6/2008

Về việc ban hành bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá gỗ tròn, gỗ xẻ, động vật hoang dã và thủy hải sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2014

260.

Quyết định

60/2008/QĐ-UBND 05/7/2008

Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

261.

Quyết định

62/2008/QĐ-UBND 18/7/2008

Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/3/2014

262.

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND 18/7/2008

Về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

263.

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND 27/10/2008

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

264.

Quyết định

86/2008/QĐ-UBND 18/12/2008

Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

265.

Quyết định

87/2008/QĐ-UBND 19/12/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

28/8/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

266.

Quyết định

88/2008/QĐ-UBND 20/12/2008

Về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

267.

Quyết định

96/2008/QĐ-UBND 22/12/2008

Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

268.

Quyết định

99/2008/QĐ-UBND 31/12/2008

Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

269.

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND  27/3/2008

Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/4/2017

270.

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND 27/03/2008

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

271.

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND 23/04/2008

Về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) trên đàn heo.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

272.

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND 09/5/2008

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

273.

Chỉ thị

19/2008/CT-UBND 04/11/2008

Về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

274.

Chỉ thị

20/2008/CT- UBND 12/11/2008

Về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

275.

Chỉ thị

21/2008/CT- UBND 13/11/2008

Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Chỉ thị số 08/2014/CT-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/5/2014

276.

Chỉ thị

22/2008/CT- UBND 20/11/2008

Về triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

277.

Công văn

5344/UBND-VX

22/8/2008

Về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 về bãi bỏ Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh

03/11/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

NĂM 2009

278.

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

279.

Nghị quyết

08/2009/NQ-HĐND 09/7/2009

Về việc thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn Thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

280.

Nghị quyết

27/2009/NQ-HĐND 11/12/2009

Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

281.

Nghị quyết

33/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

282.

Nghị quyết

34/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

283.

Nghị quyết

35/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về việc thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

284.

Nghị quyết

37/2009/NQ-HĐND 09/12/2009

Về việc thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

285.

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND 19/01/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

07/7/2016

286.

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND 20/01/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

15/12/2017

287.

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND 22/01/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018 Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

10/08/2018

288.

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND 30/01/2009

Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

27/01/2014

289.

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND 03/02/2009

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh.

10/8/2017

290.

Quyết định

14/2009/QĐ- UBND 03/02/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 05/03/2018 Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

15/03/2018

291.

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND 25/02/2009

Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa và Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

25/10/2014

292.

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND 12/3/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

24/04/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

293.

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND 18/3/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 43/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.

05/11/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

294.

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND 27/3/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế.

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế.

01/01/2018 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

295.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND 13/4/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

27/02/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

296.

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND 21/4/2009

Đổi tên Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện thành Văn phòng UBND quận, huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

09/01/2017 Chưa công bố HHL

297.

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND 06/5/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

17/03/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

298.

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND 05/6/2009

Ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

299.

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND 23/6/2009

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

300.

Quyết định

47/2009/QĐ-UBND 07/7/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

301.

Quyết định

52/2009/QĐ-UBND 10/7/2009

Về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

25/10/2017

302.

Quyết định

55/2009/QĐ-UBND 22/7/2009

Về ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

303.

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND 28/9/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận.

15/4/2016

304.

Quyết định

72/2009/QĐ-UBND 28/9/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/3/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện.

21/3/2017

305.

Quyết định

73/2009/QĐ-UBND 30/09/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

15/9/2017

306.

Quyết định

75/2009/QĐ-UBND 13/10/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

307.

Quyết định

82/2009/QĐ-UBND 26/10/2009

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

17/3/2016

308.

Quyết định

88/2009/QĐ-UBND 06/11/2009

Về thời gian nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh

28/12/2014

309.

Quyết định

89/2009/QĐ-UBND 10/11/2009

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về Ban hành Quy chế Đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

10/7/2017

310.

Quyết định

95/2009/QĐ-UBND 21/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

13/7/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

311.

Quyết định

97/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

312.

Quyết định

98/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

313.

Quyết định

99/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

314.

Quyết định

100/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về ban hành mức thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

315.

Quyết định

101/2009/QĐ-UBND 22/12/2009

Về ban hành mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

316.

Quyết định

2980/QĐ-UBND 16/6/2009

Về ban hành bộ Đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2009 khu vực Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/4/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

317.

Chỉ thị

07/2009/CT-UBND 06/5/2009

Về đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A(H1N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

318.

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND 18/5/2009

Tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

319.

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND 08/7/2009

Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

320.

Chỉ thị

19/2009/CT- UBND 05/11/2009

Về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

25/4/2016

321.

Chỉ thị

23/2009/CT-UBND 30/12/2009

Về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

NĂM 2010

322.

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

323.

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

324.

Nghị quyết

20/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND Thành phố

20/12/2013

325.

Nghị quyết

21/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bbởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

326.

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND 08/01/2010

Ban hành Quy định về quản lý, thu-nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão Thành phố và quận-huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của y ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố

03/8/2015

327.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND 23/01/2010

Về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh.

10/8/2017

328.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND 03/02/2010

Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

12/07/2018

329.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND 04/02/2010

Về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10/08/2018

330.

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND 17/3/2010

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện

Được thay thế bởi Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

09/01/2017 Chưa công bố HHL

331.

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND 18/3/2010

Ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

04/12/2016

332.

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND 19/3/2010

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/7/2014

333.

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND 29/03/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

334.

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND 29/03/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/04/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố

05/5/2017

335.

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND 29/3/2010

Về việc ban hành chuẩn nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 3 (2009 - 2015)

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

24/01/2014

336.

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND 29/4/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.

09/06/2018 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

337.

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND 28/5/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

25/5/2015

338.

Quyết định

37/2010/QĐ-UBND 11/6/2010

Về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

339.

Quyết định

66/2010/QĐ-UBND 08/9/2010

Về sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

01/11/2017 Chưa công bHHL

340.

Quyết định

69/2010/QĐ-UBND 22/05/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

30/11/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

341.

Quyết định

73/2010/QĐ-UBND 05/10/2010

Sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

15/9/2017

342.

Quyết định

74/2010/QĐ-UBND 07/10/2010

Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở

25/5/2015

343.

Quyết định

76/2010/QĐ-UBND 08/10/2010

Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 về việc bãi bỏ văn bản

16/01/2017

344.

Quyết định

81/2010/QĐ-UBND 08/12/2010

Về ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

09/7/2015

345.

Quyết định

83/2010/QĐ-UBND 21/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

346.

Quyết định

84/2010/QĐ-UBND 21/12/2010

Về ban hành mức thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/3/2014

347.

Quyết định

85/2010/QĐ-UBND 22/12/2010

Về ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

348.

Quyết định

90/2010/QĐ-UBND 24/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn

12/7/2016

349.

Quyết định

91/2010/QĐ-UBND 24/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua Bến phà Thủ Thiêm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

350.

Quyết định

93/2010/QĐ-UBND 31/12/2010

Ban hành quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 6185/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010

17/12/2014

351.

Chỉ thị

03/2010/CT- UBND 21/01/2010

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

352.

Chỉ thị

06/2010/CT- UBND 26/02/2010

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 5965/QĐ-UBND

12/11/2015

353.

Chỉ thị

12/2010/CT- UBND 7/5/2010

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND

23/4/2015

354.

Chỉ thị

19/2010/CT- UBND 24/9/2010

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc bãi bvăn bản.

18/8/2017

355.

Chỉ thị

21/2010/CT-UBND 04/10/2010

Về tăng cường bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2015

356.

Chỉ thị

24/2010/CT- UBND 15/11/2010

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

357.

Chỉ thị

27/2010/CT- UBND 15/12/2010

Về triển khai thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

358.

Công văn

2064/UBND-VX 10/05/2010

Về việc bổ sung thêm cơ cấu tổ chức và chi kinh phí hoạt động cho Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động và chính sách hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

NĂM 2011

359.

Nghị quyết

03/2011/NQ-HĐND 28/4/2011

Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 2

Được thay thế bằng Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013

01/01/2014

360.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND 07/12/2011

Về thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

361.

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND 21/01/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh.

20/9/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

362.

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND 28/01/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 38/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

01/10/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

363.

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND 16/02/2011

Về thay thế bảng III và bảng IV bảng giá tính mức giá xử phạt vi phạm hành chính và làm cơ sở tính giá khởi điểm bán đấu giá động vật hoang dã và lâm sản khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Bảng giá các loại lâm sản và động vật rừng thông thường còn sống sau khi xử lý tịch thu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2014

364.

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND 18/02/2011

Về sửa đổi Điều 9 Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/7/2014

365.

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND 15/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/01/2017

366.

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND 28/5/2011

Ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

09/11/2015

367.

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND 13/6/2011

Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 2

Được thay thế bằng Quyết định số 7118/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính

01/01/2014

368.

Quyết định

44/2011/QĐ-UBND 11/7/2011

Về ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/9/2015

369.

Quyết định

58/2011/QĐ-UBND 07/9/2011

Về ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưng tại Thành phố Hồ Chí Minh

22/12/2014

370.

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND 22/9/2011

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

18/6/2015

371.

Quyết định

63/2011/QĐ-UBND 11/10/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

19/6/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

372.

Quyết định

66/2011/QĐ-UBND 22/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ôtô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

373.

Quyết định

67/2011/QĐ-UBND 24/10/2011

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1/4/2017

374.

Quyết định

68/2011/QĐ-UBND 02/11/2011

Điều chỉnh làm rõ một số điều của Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22/10/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

375.

Quyết định

71/2011/QĐ-UBND 10/11/2011

Ban hành Quy chế về Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

16/02/2015

376.

Quyết định

72/2011/QĐ-UBND 10/11/2011

Ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

11/02/2016

377.

Quyết định

75/2011/QĐ-UBND 21/11/2011

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 về Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/01/2017

378.

Quyết định

79/2011/QĐ-UBND 13/12/2011

Ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/9/2015

379.

Quyết định

80/2011/QĐ-UBND 16/12/2011

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

11/8/2014

380.

Quyết định

81/2011/QĐ-UBND 18/12/2011

Về ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

381.

Quyết định

85/2011/QĐ-UBND 22/12/2011

Bổ sung một số hành lang, tuyến đường cho phép xe ô tô vận tải nặng lưu thông theo quy định tại Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22/10/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

01/08/2018

382.

Quyết định

1914/QĐ-UBND 15/4/2011

Về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án đấu thầu, đặt hàng thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa hệ thống hạ tầng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/10/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

383.

Chỉ thị

03/2011/CT- UBND 10/2/2011

Về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

384.

Chỉ thị

08/2011/CT- UBND 02/3/2011

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thuận lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

385.

Chỉ thị

18/2011/CT- UBND 20/5/2011

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

386.

Chỉ thị

20/2011/CT- UBND 31/5/2011

Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

387.

Chỉ thị

26/2011/CT- UBND 03/8/2011

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

388.

Chỉ thị

27/2011/CT- UBND 23/8/2011

Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

23/4/2015

389.

Chỉ thị

32/2011/CT- UBND 21/10/2011

Về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Chỉ thị số 30/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014 của UBND Thành phố về giải pháp chấn chỉnh, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/01/2015

NĂM 2012

390.

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND 01/03/2012

Về việc tăng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố

Được bãi bbởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

391.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định một số mức chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố

21/12/2014

392.

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

393.

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu vận động đóng góp quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 125/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII

01/01/2017

394.

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

395.

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

396.

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

397.

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND 05/12/2012

Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2013

Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2014

01/01/2014

398.

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND 06/3/2012

Về tăng mức phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

399.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND 16/4/2012

Về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND Thành phố

03/01/2015

Chưa công bố HHL

400.

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND 18/4/2012

ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 Về việc bãi bỏ văn bản

15/10/2017

401.

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND 14/7/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Dân tộc thành phố.

26/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

402.

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND 30/7/2012

Về ban hành mức thu, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

403.

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND 30/7/2012

Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

Công báo ghi chưa chính xác (HHL một phần)

404.

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND 06/8/2012

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

01/01/2017

405.

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND 16/8/2012

Về ban hành một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2012-2015

Nội dung đã được thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn 2014-2015

24/01/2014

406.

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND 16/8/2012

Về việc ban hành chuẩn hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2012-2015

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

24/01/2014

407.

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND 21/8/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

21/7/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

408.

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND 28/08/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

16/7/2015 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

409.

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND 12/9/2012

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở.

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

16/02/2015

410.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND 21/9/2012

Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

411.

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND 04/10/2012

Về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

17/3/2016

412.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND 04/10/2012

Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2015

413.

Quyết định

54/2012/QĐ-UBND 03/12/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa

25/10/2014

414.

Quyết định

57/2012/QĐ-UBND 11/12/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

28/08/2016 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

415.

Quyết định

59/2012/QĐ-UBND 20/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

416.

Quyết định

61/2012/QĐ-UBND 22/12/2012

Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2014

417.

Chỉ thị

05/2012/CT- UBND 22/02/2012

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về bãi bỏ văn bản.

20/9/2018

418.

Chỉ thị

12/2012/CT- UBND 19/4/2012

Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

419.

Chỉ thị

14/2012/CT-UBND 02/5/2012

Về chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác kiểm tra, đôn đốc hoặc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Trung ương hoặc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

420.

Chỉ thị

18/2012/CT- UBND 29/6/2012

Về việc quản lý các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

15/12/2016

421.

Chthị

22/2012/CT- UBND 02/10/2012

Về nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dàn Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2013

422.

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND 13/07/2013

Về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

423.

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

Về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bvăn bản

01/01/2017

424.

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND 13/7/2013

Về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ “quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015”.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017

425.

Nghị quyết

13/2013/NQ-HĐND 13/07/2013

Về ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

01/01/2018

426.

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí, lệ phí về giao dịch bảo đảm thuộc ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

427.

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Về việc đề xuất giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

428.

Nghị quyết

33/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản

01/01/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

429.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND Thành phố Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

07/05/2018

430.

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

431.

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND 30/01/2013

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

07/11/2016

432.

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

Ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 12/02/2018 về ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020.

22/02/2018

433.

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và đào tạo.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

04/3/2017 Chưa được Hệ thống hóa kỳ 31/12/2013

434.

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND 30/5/2013

Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

24/7/2015

435.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND 28/6/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

14/8/2014

436.

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

Về ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của UBND Thành phố Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.