Quyết định 56/2006/QĐ-UBND

Quyết định 56/2006/QĐ-UBND về cho phép thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 56/2006/QĐ-UBND thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại phường-xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường xã thị trấn TP Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2006/QĐ-UBND thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại phường-xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TỔ CÁN SỰ XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo Thông tư Liên tịch số 27/2003/TTLT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn, tổ chức, hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã - phường, thị trấn;
Thực hiện Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 5485/LĐTBXH ngày 14 tháng 12 năm 2005 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 769/TTr-SNV ngày 19 tháng 12 năm 2005 và Tờ trình số 31/TTr-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2006;

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay cho phép thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại các phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn là tổ chức xã hội gồm những người sinh sống trên địa bàn phường - xã, thị trấn tình nguyện tham gia công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các công tác xã hội khác.

Mỗi phường - xã, thị trấn chỉ thành lập một Tổ Cán sự xã hội tình nguyện.

Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn do Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường - xã, thị trấn trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn về mục đích, nội dung và kết quả hoạt động của Tổ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xem xét trên cơ sở đề nghị của Hội Cưu chiến binh phường - xã, thị trấn và sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, trình Ủy ban nhân dân quận - huyện ra Quyết định công nhận việc thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn và thông qua Quy chế hoạt động của Tổ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội :

1. Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở - ngành thành phố liên quan xây dựng và hướng dẫn về Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên của Tổ.

3. Định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động của các Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Giao Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện phường - xã, thị trấn theo định mức được duyệt ; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí được chi cho hoạt động và chính sách, chế độ đối với Tổ đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bộ Tài chính
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Dân vận Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Hội Cựu chiến binh thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ VX, TM, NC
- Lưu (VX-Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2006
Ngày hiệu lực23/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2006/QĐ-UBND thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại phường-xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 56/2006/QĐ-UBND thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại phường-xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu56/2006/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýLê Thanh Hải
     Ngày ban hành13/04/2006
     Ngày hiệu lực23/04/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 56/2006/QĐ-UBND thành lập Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại phường-xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh