Quyết định 57/2013/QĐ-UBND

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Quyết định này thay thế Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TT UB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (TM/Cg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo15/01/2014
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Hồng
       Ngày ban hành10/12/2013
       Ngày hiệu lực01/01/2014
       Ngày công báo15/01/2014
       Số công báoSố 5
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 57/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2013/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Hồ Chí Minh