Quyết định 51/2016/QĐ-UBND

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2016/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 15 văn bản (Danh mục đính kèm) của y ban nhân dân thành phố có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành Thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch y ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- 3 Ban HĐND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH;
- VPUB: các PVP;
- Trung tâm Công
báo;
- Các phòng CV, Phòng KT;
- L
ưu: VT, (KT/Cg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

DANH MỤC

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
(Kèm Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND ngày 12/2/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố H Chí Minh

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước đnh giá

2

Quyết định

96/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007

Về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

3

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008

Về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

4

Quyết định

99/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

5

Quyết định

83/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

6

Quyết định

91/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua Bến phà Thủ Thiêm

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

7

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

Về ban hành mức thu, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Không còn thuộc thm quyền ban hành của Thành phố

8

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

9

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012

Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thm quyền ban hành của Thành phố

10

Quyết định

59/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của y ban nhân dân thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

11

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013

Về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

12

Quyết định

4036/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

Về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

13

Quyết định

42/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

14

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

15

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo01/02/2017
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Vĩnh Tuyến
       Ngày ban hành10/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo01/02/2017
       Số công báoTừ số 7 đến số 8
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh

           • 10/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2017

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực