Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không phù hợp với luật phí và lệ phí thành phố Hồ Chí Minh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2016/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 6618/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản; Báo cáo thẩm tra số 885/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bãi bỏ 14 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố có nội dung không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tchức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Ban Thường trực UB MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ 24 quận, huyện;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, (P.TH - C).

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thị Quyết Tâm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

1

Nghị quyết

73/2006/NQ-HĐND ngày 12/2/2006

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

2

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND ngày 05/7/2007

Về mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

3

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

Về thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

4

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 9/7/2009

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

5

Nghị quyết

34/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009

Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thm quyền ban hành của Thành phố

6

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

7

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

8

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

V ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Không còn thuộc thm quyền ban hành của Thành phố

9

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sdụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

10

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết s04/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

11

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013

Về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá

12

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013

Về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ “quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015”.

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

13

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc đề xuất giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

14

Nghị quyết

33/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố HCMinh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Không còn thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu123/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo01/02/2017
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không phù hợp với luật phí và lệ phí thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không phù hợp với luật phí và lệ phí thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu123/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
       Ngày ban hành09/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo01/02/2017
       Số công báoTừ số 7 đến số 8
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không phù hợp với luật phí và lệ phí thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không phù hợp với luật phí và lệ phí thành phố Hồ Chí Minh

           • 09/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2017

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực