Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND về Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND thu phí qua đò bến sông ngang Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không phù hợp với luật phí và lệ phí thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND thu phí qua đò bến sông ngang Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH KHUNG MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI CÁC BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 3122/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 404/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố được nêu tại Tờ trình số 3122/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể:

a) Đối với các bến có cự ly tuyến từ 1.000m trở xuống:

- Đối với hành khách, tối đa không quá 5.000 đồng/người/lượt.

- Đối với hành khách có đem theo xe đạp, xe máy thì có thể thu thêm nhưng không quá 5.000 đồng/xe/lượt.

- Đối với hàng hóa qua đò, chỉ thu đối với hàng hóa có khối lượng từ 50kg trở lên (hàng hóa dưới 50kg được tính như đối với xe đạp, xe máy đi kèm theo hành khách) và mức thu tùy thuộc vào trọng lượng của hàng hóa qua đò nhưng tối đa không quá 5.000 đồng/50kg/lượt; trường hợp là hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

b) Đối với các bến có cự ly tuyến trên 1.000m:

Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của từng bến để quyết định mức thu theo khung giá sau:

- Đối với hành khách, tối đa không quá 5.000 đồng/km/lượt.

- Đối với hành khách có đem theo xe đạp, xe máy thì có thể thu thêm nhưng không quá 5.000 đồng/xe/lượt.

- Đối với hàng hóa qua đò, chỉ thu đối với hàng hóa có khối lượng từ 50kg trở lên (hàng hóa dưới 50kg được tính như đối với xe đạp, xe máy đi kèm theo hành khách) và mức thu tùy thuộc vào trọng lượng của hàng hóa qua đò nhưng tối đa không quá 5.000 đồng/50kg/km/lượt; trường hợp là hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Điều 2. Khung mức thu này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện của từng địa phương quyết định mức thu cụ thể cho phù hợp, nhưng không vượt quá khung mức thu quy định tại Nghị quyết này.

2. Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí đối với học sinh, sinh viên đi học. Đối với những bến đò có điều kiện, giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện vận động chủ đò miễn thu phí qua đò cho học sinh, sinh viên đi học.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thường trực UB MTTQ VN TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP:
CPVP;
- VP Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện; 
- Chủ tịch HĐND xã, thị trấn;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, (P.CTHĐ-Ng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu11/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2013
Ngày hiệu lực23/07/2013
Ngày công báo15/08/2013
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND thu phí qua đò bến sông ngang Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND thu phí qua đò bến sông ngang Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu11/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành13/07/2013
        Ngày hiệu lực23/07/2013
        Ngày công báo15/08/2013
        Số công báoSố 34
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND thu phí qua đò bến sông ngang Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND thu phí qua đò bến sông ngang Hồ Chí Minh