Quyết định 855/QĐ-UBND

Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 855/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2017ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 373/TTr-STP ngày 12 tháng 01 năm 2017;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Kèm theo Phụ lục I và II)

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB;
-
Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các phòng CV; TTCB;
- HCM City Web;
- Lưu: VT, (NCPC/TrH) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

A. VĂN BN HT HIỆU LỰC TOÀN B

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1977

1

Chỉ thị

07/CT-UB

04/02/1977

Về việc tiết kiệm trong dịp tổng kết công tác cuối năm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

2

Chỉ thị

52/CT-UB

29/09/1977

Về việc sử dụng giấy chứng nhận Đại biểu Hội đồng nhân dân.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 1990

3

Chỉ thị

16/CT-UB

04/04/1990

Về việc tăng cường công tác trực cơ quan và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 1993

4

Chỉ thị

12/CT-UB

02/04/1993

Kê khai xác lập sở hữu Nhà nước đối với các loại nhà đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

5

Chỉ thị

43/CT-UB

06/09/1993

Về việc thi công nền móng công trình đóng cọc bê tông bằng búa máy DIEZEL.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 1994

6

Chỉ thị

20/CT-UB

07/05/1994

Về việc cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe con người và tài sản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

25/4/2016

7

Chỉ thị

49/CT-UB-QLĐT

14/11/1994

Tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan Trung ương và thành phố tự quản lý nay chuyển giao cho ngành nhà đất thành phố để bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 1995

8

Chỉ thị

16/CT-UB-KT

19/04/1995

Về việc thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân ở nông thôn theo mô hình mới

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 1996

9

Chỉ thị

01/CT-UB-QLĐT 17/01/1996

Thực hiện cắm mốc tim đường và lập thủ tục bản đồ quản lý lộ giới theo Quyết định số 6982/QĐ-UB ngày 30/9/1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 1997

10

Chỉ thị

17/CT-UB-NCVX

22/05/1997

Về việc đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Thông tư số 13/BYT.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

11

Chỉ thị

30/CT-UB-QLĐT

25/09/1997

Giải quyết một số tồn tại để đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

12

Chỉ thị

41/CT-UB-TH

03/12/1997

Về việc thực hiện chế độ báo cáo

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

13

Chỉ thị

45/CT-UB-KT

17/12/1997

Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

25/4/2016

NĂM 1998

14

Chỉ thị

03/1998/CT-UB-NC

14/01/1998

Về việc tích cực giải quyết những hành vi tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

15

Chỉ thị

31/1998/CT-UB-NC

09/09/1998

Về việc triển khai thực hiện xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các Doanh nghiệp nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

16

Chỉ thị

34/1998/CT-UB-KT

14/09/1998

Về tăng cưng công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 1999

17

Chỉ thị

02/1999/CT-UB-NC

22/01/1999

Về triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

18

Chỉ thị

17/1999/CT-UB-KT

01/07/1999

Về việc cấm thả diều, bóng bay và các vật bay khác gần khu vực sân bay và đường dây điện trên không.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

19

Chỉ thị

21/1999/CT-UB-TM

15/07/1999

Về thực hiện giá một số loại hàng hóa và dịch vụ, phí và lệ phí đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

20

Chỉ thị

24/1999/CT-UB-QLĐT

21/08/1999

Về việc thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nhà ở để di dời, giải tỏa kênh rạch và đầu tư các công trình công cộng, sử dụng vốn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

21

Chỉ thị

32/1999/CT-UB- KT

20/10/1999

Về việc triển khai chủ trương di dời nhà xưởng của doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư đổi mới công nghệ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2000

22

Chỉ thị

07/2000/CT-UB-VX

09/05/2000

Về việc tổ chức Đại hội Công nhân viên chức trong doanh nghiệp và hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

23

Chỉ thị

08/2000/CT-UB-VX

09/5/2000

Về việc tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo lại nghề cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2001

24

Chỉ thị

13/2001/CT-UB

20/06/2001

Về việc chấn chỉnh chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường khu vực quanh chợ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

25

Chỉ thị

15/2001/CT-UB

22/06/2001

Về quản lý, sử dụng và công khai tài chính các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

26

Chỉ thị

23/2001/CT-UB

12/09/2001

Về thực hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

27

Chỉ thị

30/2001/CT-UB 29/10/2001

Về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiếp nhận nước từ các Dự án cấp nước BOT.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

28

Chỉ thị

34/2001/CT-UB 20/12/2001

Về tăng cường quản lý việc chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

29

Chỉ thị

37/2001/CT-UB 25/12/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2002

30

Chỉ thị

01/2002/CT-UB

16/01/2002

Về tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

31

Chỉ thị

02/2002/CT-UB 22/01/2002

Về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

25/4/2016

32

Chỉ thị

10/2002/CT-UB

15/05/2002

Về tăng cường các biện pháp để khắc phục ngộ độc do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện trên rau muống nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

33

Chỉ thị

14/2002/CT-UB

04/06/2002

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

34

Chỉ thị

22/2002/CT-UB

13/11/2002

Về tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

35

Chỉ thị

26/2002/CT-UB

17/12/2002

Về đẩy mạnh cphần hóa các doanh nghiệp Nhà nước của Thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2003

36

Quyết định

61/2003/QĐ-UB

05/5/2003

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

24/03/2016

37

Chỉ thị

05/2003/CT-UB

11/03/2003

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

38

Chỉ thị

06/2003/CT-UB

21/03/2003

Về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

39

Chỉ thị

07/2003/CT-UB

23/04/2003

Về nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

40

Chỉ thị

09/2003/CT-UB

12/05/2003

Về tăng cường quản lý chất thải rắn y tế.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

41

Chỉ thị

13/2003/CT-UB

11/07/2003

Về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

42

Chỉ thị

17/2003/CT-UB 21/07/2003

Về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

43

Chỉ thị

30/2003/CT-UB

24/12/2003

Về giải quyết một số vấn đề nhà, đất trong khu vực có qui hoạch chi tiết và quản lý thực hiện qui hoạch chi tiết.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

10/03/2016

NĂM 2004

44

Chỉ thị

01/2004/CT-UB

02/01/2004

Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

45

Chỉ thị

18/2004/CT-UB 21/07/2004

Về kiện toàn ban chỉ đạo và bộ phận chuyên trách cải cách hành chính của sở ngành thành phố và quận, huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2005

46

Quyết định

123/2005/QĐ-

UBND

15/07/2005

Về ban hành 76 biểu mẫu trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

17/03/2016

47

Quyết định

141/2005/QĐ-UBND

11/08/2005

Về ban hành Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

04/12/2016

48

Chỉ thị

14/2005/CT-UB

27/05/2005

Về thực hiện Nghị định số 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2006

49

Nghị quyết

73/2006/NQ-HĐND

12/2/2006

Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

50

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND

07/03/2006

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế phối hp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/07/2016

51

Chỉ thị

09/2006/CT-UBND

20/03/2006

Về triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

24/03/2016

52

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND 10/04/2006

Về kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

53

Chỉ thị

31/2006/CT-UBND

09/10/2006

Về việc đẩy mạnh vận động các tổ chức, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

54

Chỉ thị

32/2006/CT-UBND

13/10/2006

Về tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

55

Chỉ thị

34/2006/CT-UBND

27/10/2006

Về tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

56

Chỉ thị

38/2006/CT-UBND

11/12/2006

Về tăng cường kim soát xe chở hàng hóa vượt trọng tải thiết kế của xe và vưt tải trọng cho phép của cầu, đường trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

57

Chỉ thị

41/2006/CT-UBND

22/12/2006

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2007

58

Nghị quyết

08/2007/NQ-HĐND

05/07/2007

Về mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

59

Quyết định

3187/QĐ-UBND

20/07/2007

Về ban hành quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

04/12/2016

60

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

12/02/2007

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

61

Quyết định

96/2007/QĐ-UBND

23/07/2007

Về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

62

Quyết định

103/2007/QĐ-UBND

30/07/2007

Về ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2017

63

Quyết định

112/2007/QĐ-UBND 09/8/2007

Ban hành Quy chế về phân công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

25/04/2016

64

Quyết định

129/2007/QĐ-UBND

30/10/2007

Về ban hành Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố cho một số nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2015.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

10/10/2016

65

Quyết định

138/2007/QĐ-UBND

18/12/2007

Về gii quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

10/03/2016

66

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND

29/06/2007

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

25/04/2016

67

Chỉ thị

21/2007/CT-UBND

27/07/2007

Vtriển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

68

Chỉ thị

30/2007/CT-UBND

24/12/2007

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2008

69

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND

03/07/2008

Về thu lệ phí địa chính, lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo và không thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

70

Quyết định

39/2008/QĐ-UBND

12/05/2008

Về việc miễn thi một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

71

Quyết định

63/2008/QĐ-UBND

18/07/2008

Về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định s 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

72

Quyết định

96/2008/QĐ-UBND

22/12/2008

Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

73

Quyết định

99/2008/QĐ-UBND

31/12/2008

Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

74

Chỉ thị

13/2008/CT-UBND

09/05/2008

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

75

Chỉ thị

19/2008/CT-UBND 04/11/2008

Về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

76

Chỉ thị

22/2008/CT-UBND

20/11/2008

Về triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2009

77

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND

09/07/2009

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

78

Nghị quyết

34/2009/NQ-HĐND

09/12/2009

Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

79

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

19/01/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

07/07/2016

80

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND

12/03/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

24/04/2016

81

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND 18/3/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của S Công thương.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh.

05/11/2016

82

Quyết định

71/2009/QĐ-UBND

28/09/2009

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận.

15/04/2016

83

Quyết định

82/2009/QĐ-UBND

26/10/2009

Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao tbản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

17/03/2016

84

Quyết định

97/2009/QĐ-UBND

22/12/2009

Về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

85

Quyết định

98/2009/QĐ-UBND

22/12/2009

Về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

86

Quyết định

99/2009/QĐ-UBND

22/12/2009

Về thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

87

Quyết định

100/2009/QĐ-UBND

22/12/2009

Về ban hành mức thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

88

Quyết định

101/2009/QĐ-UBND

22/12/2009

Về ban hành mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

89

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND

08/07/2009

Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

90

Chỉ thị

19/2009/CT-UBND 05/11/2009

Về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

25/4/2016

91

Chỉ thị

23/2009/CT-UBND

30/12/2009

Về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2010

92

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND 08/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ- HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

93

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

18/03/2010

Ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

04/12/2016

94

Quyết định

83/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí qua các Bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

95

Quyết định

85/2010/QĐ-UBND 22/12/2010

Về ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

96

Quyết định

90/2010/QĐ-UBND 24/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn.

12/07/2016

97

Quyết định

91/2010/QĐ-UBND 24/12/2010

Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua Bến phà Thủ Thiêm.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

98

Chỉ thị

24/2010/CT-UBND 15/11/2010

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

99

Chỉ thị

27/2010/CT-UBND 15/12/2010

Về triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2011

100

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND 28/01/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

01/10/2016

101

Quyết định

63/2011/QĐ-UBND 11/10/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

19/6/2016

102

Quyết định

72/2011/QĐ-UBND 10/11/2011

Ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

11/02/2016

103

Quyết định

81/2011/QĐ-UBND 18/12/2011

Về ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

104

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND 10/2/2011

Về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

105

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND 02/3/2011

Về triển khai thực hin Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thuận lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2011.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

106

Chỉ thị

20/2011/CT-UBND 31/5/2011

Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

107

Chỉ thị

26/2011/CT-UBND 03/8/2011

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2012

108

Nghị quyết

07/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

109

Nghị quyết

08/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu vận động đóng góp quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 125/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII.

01/01/2017

110

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

111

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

112

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND 12/7/2012

Về sửa đi Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

113

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND 30/7/2012

Về ban hành mức thu, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

114

Quyết định

32/2012/QĐ-UBND 30/7/2012

Về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

115

Quyết định

33/2012/QĐ-UBND 06/8/2012

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

01/01/2017

116

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND 21/8/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

21/07/2016

117

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND 21/9/2012

Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

118

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND 04/10/2012

Về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

17/03/2016

119

Quyết định

57/2012/QĐ-UBND 11/12/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

28/08/2016

120

Quyết định

59/2012/QĐ-UBND 20/12/2012

Về việc sửa đi, bsung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

121

Chỉ thị

12/2012/CT-UBND 19/4/2012

Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

122

Chỉ thị

14/2012/CT-UBND

02/05/2012

Về chn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác kiểm tra, đôn đc hoặc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Trung ương hoặc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

123

Chỉ thị

18/2012/CT-UBND

29/06/2012

Về việc quản lý các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

124

Chỉ thị

22/2012/CT-UBND 02/10/2012

Về nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2013

125

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND

13/07/2013

Về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

126

Nghị quyết

12/2013/NQ-HĐND

13/07/2013

Về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định s 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm hc 2014 - 2015.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

127

Nghị quyết

29/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Về việc đề xuất giảm tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

128

Nghị quyết

33/2013/NQ-HĐND 10/12/2013

Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 123/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

129

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND 30/01/2013

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2016

130

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND 05/8/2013

Về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

131

Quyết định

4036/QĐ-UBND

26/07/2013

Về ban hành khung mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

132

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND 16/9/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh.

05/6/2016

133

Quyết định

42/QĐ-UBND

30/09/2013

Ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

134

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND

27/09/2013

Ban hành Quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

23/8/2016

135

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND 17/10/2013

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

14/02/2016

136

Quyết định

57/2013/QĐ-UBND 10/12/2013

Ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

NĂM 2014

137

Quyết định

70/QĐ-UBND

07/01/2014

Quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

26/5/2016

138

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND 17/01/2014

Ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND Quy chế về xét cho phép sử dụng thđi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

19/10/2016

139

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND 05/3/2014

Về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loi lệ phí trên đa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2017

140

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND 09/5/2014

Về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2017

141

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND 22/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

07/11/2016

142

Quyết định

3857/QĐ-UBND

08/08/2014

Về đính chính Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn thành phố H Chí Minh.

26/5/2016

143

Chỉ thị

19/2014/CT-UBND 25/8/2014

Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

15/12/2016

NĂM 2015

144

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND 21/4/2015

Về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản.

13/8/2016

145

Quyết định

1962/QĐ-UBND

24/04/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

04/12/2016

146

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND 14/7/2015

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

04/4/2016

147

Chỉ thị

08/2015/CT-UBND 25/5/2015

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

Được bãi bỏ bởi Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2016 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

15/12/2016

Tổng số: 147 văn bản

B. VĂN BẢN HT HIU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NĂM 1994

1

Quyết định

414/QĐ-UB-NC

04/02/1994

Về việc ban hành quy chế sử dụng cộng tác viên thanh tra

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

05/6/2015

NĂM 1999

2

Chỉ thị

37/1999/CT-UB-NC

03/12/1999

Về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2000

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2000

NĂM 2000

3

Chỉ thị

61/2000/CT-UB-NC

21/11/2000

Về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2001

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2001

NĂM 2001

4

Quyết định

51/2001/QĐ-UB

15/06/2001

Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở

Đã được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

16/02/2015

5

Chỉ thị

03/2001/CT-UB 03/04/2001

Về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Văn bản hết hiệu lực vào ngày 14/7/2015 do được bãi bỏ bởi Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

14/7/2015

6

Chỉ thị

36/2001/CT-UB-ĐT

24/12/2001

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2002

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2002

NĂM 2002

7

Chỉ thị

24/2002/CT-UB

29/11/2002

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2003

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2003

NĂM 2003

8

Quyết định

17/2003/QĐ-UB 19/02/2003

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 22/06/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

02/07/2007

9

Quyết định

186/2003/QĐ-UB 18/9/2003

Về kiện toàn tổ chức và nhân sự Hội đồng Thi đua và Khen thưởng Thành phố và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 09/04/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

19/04/2007

10

Chỉ thị

26/2003/CT-UB

08/12/2003

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2004

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2004

NĂM 2004

11

Quyết định

320/2004/QĐ-UB 28/12/2004

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định số lượng và bố trí các chức danh cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 31/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định số lượng, bố trí các chức danh cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã, thtrấn

10/09/2010

12

Chỉ thị

30/2004/CT-UB

30/11/2004

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2005

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2005

NĂM 2005

13

Chỉ thị

33/2005/CT-UBND

30/11/2005

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, động viên quân đội năm 2006

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2006

NĂM 2006

14

Quyết định

94/2006/QĐ-UBND

06/7/2006

Về đi tên Trung tâm thu hồi và Khai thác quỹ đầu tư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

12/11/2015

15

Quyết định

133/2006/QĐ-UBND

06/9/2006

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân Thành phố

Đã được thay thế bởi Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 07/03/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân Thành phố.

17/03/2013

16

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND

10/02/2006

Về tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn và gi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2006

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2006

NĂM 2007

17

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND

05/01/2007

Về ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 11/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

11/09/2015

18

Quyết định

86/2007/QĐ-UBND

22/6/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 17/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

27/09/2010

19

Quyết định

93/2007/QĐ-UBND

16/7/2007

Về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 01/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh

11/11/2012

20

Quyết định

95/2007/QĐ-UBND

23/07/2007

Về ban hành Quy trình phối hợp phòng ngừa và xử lý những trường hp khiếu nại, tố cáo đông người, vi phạm trật tự công cộng

Đã được thay thế bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy trình phối hợp xử lý và giải quyết việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

18/06/2015

21

Quyết định

133/2007/QĐ-UBND

23/11/2007

Về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 10/06/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận - huyện và Thanh tra Xây dựng phường - xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh.

20/06/2013

NĂM 2008

22

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND

27/10/2008

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản

12/11/2015

NĂM 2009

23

Quyết định

95/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố

Đã được thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

13/07/2015

NĂM 2010

24

Quyết định

68/2010/QĐ-UBND 14/9/2010

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28/06/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/07/2013

25

Chỉ thị

25/2010/CT-UBND 12/4/2010

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyn chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị đối với động viên năm 2011

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2011

26

Chỉ thị

21/2010/CT-UBND

04/10/2010

Về tăng cường bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2015

NĂM 2011

27

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND 21/01/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10/09/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh.

20/09/2015

28

Quyết định

60/2011/QĐ-UBND 22/9/2011

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

Đã được thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 08/06/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố

18/06/2015

29

Quyết định

71/2011/QĐ-UBND 10/11/2011

Ban hành Quy chế về Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

16/02/2015

NĂM 2012

30

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND 28/8/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Đã được thay thế bởi Quyết định số 33/2015/QĐ- UBND ngày 06/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

16/07/2015

31

Chthị

23/2012/CT-UBND 31/10/2012

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2013

NĂM 2013

32

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND 04/4/2013

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2013

33

Chỉ thị

19/2013/CT-UBND 29/11/2013

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyn sinh quân sự; Đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2014

NĂM 2014

34

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND 03/01/2014

Về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2014

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2014

35

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND 27/01/2014

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2014

36

Chỉ thị

06/2014/CT-UBND 27/3/2014

Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

- Văn bản hết hiệu lực vào ngày 04/6/2015 và được thay thế bằng Chỉ thị số 08/2015/CT-UBND ngày 25/5/2015 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiện nay, Chỉ thị số 08/2015/CT-UBND cũng đã hết hiệu lực vào ngày 07/4/2016 vì bị bãi bỏ bởi Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2016 về tăng cường công tác phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

04/6/2015

37

Chỉ thị

09/2014/CT-UBND

06/5/2014

Về tổ chc các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014-2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

38

Chỉ thị

17/2014/CT-UBND 18/7/2014

Về triển khai các giải pháp chủ yếu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2014

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

39

Chỉ thị

21/2014/CT-UBND

27/8/2014

Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

40

Chỉ thị

27/2014/CT-UBND 26/10/2014

Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp trong hai năm 2014-2015

- Thời gian thực hiện đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

41

Chỉ thị

32/2014/CT-UBND 31/12/2014

Về công tác tuyn chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

NĂM 2015

42

Chỉ thị

05/2015/CT-UBND 02/02/2015

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015

- Thời gian thực hiện Chỉ thị đã kết thúc;

- Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2015

Tng số: 42 văn bản

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực

NĂM 2008

1

Quyết định

36/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế Thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của Thành phố.

• Các quy định đối với viên chức

- Đưc điều chỉnh bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

14/02/2015

 

• Các quy định đối với công chức

- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.

16/5/2016

NĂM 2010

2

Quyết định

66/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bãi bỏ quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

• Các quy định đối với viên chức

- Đưc điều chỉnh bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

14/02/2015

 

• Các quy định đối với công chức

- Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.

16/5/2016

NĂM 2011

3

Quyết định

69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

• Khoản 2 Điều 1

• Khoản 3 Điều 1

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

11/3/2016

4

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

• Hiệu lực văn bản

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

07/10/2016

NĂM 2012

5

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bnhiệm ngạch.

• Khoản 2 Điều 5

• Điều 6

• Khoản 3 Điều 9

• Khoản 9 Điều 9

• Điểm c Khoản 2 Điều 11

• Điều 13

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.

16/5/2016

NĂM 2014

6

Chỉ thị

19/2014/CT-UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Thành phố.

• Điểm e Khoản 1

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 05/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

15/11/2016

7

Chỉ thị

25/2014/CT-UBND ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

• Điểm b Khoản 1, đoạn Đối với các bảng quảng cáo tấm lớn còn lại được xem xét gia hạn với thời hạn không quá 06 tháng cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố”

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

04/12/2016

NĂM 2015

8

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố

• Điều 2

• Khoản 4 Điều 4

• Khoản 5 Điều 4

• Khoản 9 Điều 6

• Điều 7

• Điều 8

• Điều 9

• Điểm b Khoản 1 Điều 10

• Điểm d Khoản 1 Điều 10

• Khoản 8 Điều 10

• Điều 11

• 03 phụ lục mẫu đính kèm theo Quyết định

Đưc điều chỉnh bởi Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Sửa đổi, b sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

31/12/2016

NĂM 2016

9

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

• Khoản 4 Điều 4

Được điều chỉnh bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND.

06/9/2016

Tng s: 09 văn bản

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016: Không có

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 855/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 855/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Ngày công báo 01/04/2017
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 855/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 855/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 855/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hồ Chí Minh 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 855/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành 01/03/2017
Ngày hiệu lực 01/03/2017
Ngày công báo 01/04/2017
Số công báo Số 51
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất