Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND về mức thu, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND mức thu sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh đã được thay thế bởi Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2012/QĐ-UBND mức thu sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH MỨC THU, SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố, khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp, đổi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Sở Giao thông vận tải như sau:

- Mức thu lệ phí cấp giấy phép lần đầu: 200.000 đồng/giấy phép (Hai trăm ngàn đồng mỗi giấy phép);

- Mức thu lệ phí đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại: 50.000 đồng/lần cấp (Năm mươi ngàn đồng mỗi lần cấp).

Điều 2. Sở Giao thông vận tải được giữ lại 100% (một trăm phần trăm) nguồn thu lệ phí quy định tại Điều 1 để chi phí cho công tác xét cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều 3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức quản lý thu và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (để
- Thủ tướng Chính phủ; báo
- Bộ Tài chính; cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Thg) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo15/08/2012
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2012/QĐ-UBND mức thu sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2012/QĐ-UBND mức thu sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành30/07/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo15/08/2012
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2012/QĐ-UBND mức thu sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2012/QĐ-UBND mức thu sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh