Chỉ thị 31/2006/CT-UBND

Chỉ thị 31/2006/CT-UBND về đẩy mạnh vận động các tổ chức, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 31/2006/CT-UBND đẩy mạnh vận động tổ chức tín đồ tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được thay thế bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 31/2006/CT-UBND đẩy mạnh vận động tổ chức tín đồ tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2006/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VẬN ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC, TÍN ĐỒ CÁC TÔN GIÁO THAM GIA PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (1995 - 2005) công tác vận động đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vào cuối tháng 5 năm 2006; theo đó, đã xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác vận động đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và đánh giá cao việc các tổ chức, tín đồ các tôn giáo đã tích cực góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hầu hết đồng bào các tín đồ tôn giáo đều tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước, thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời - đẹp đạo”, tích cực tham gia phòng chống các loại tội phạm và cảnh giác cao trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch và bọn xấu lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng.

Để phát huy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nơi có đông đồng bào các tôn giáo và tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau:

1. Lãnh đạo các sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành chức năng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ về “Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo”. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân xác định rõ hơn, tôn giáo là nhu cầu tinh thần và tình cảm thiêng liêng của đồng bào có đạo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng của nhân dân. Đồng thời, đưa công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo luôn tuân thủ hiến pháp, pháp luật; kết hợp hài hòa giữa việc đạo với việc đời.

2. Các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức cho đồng bào tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình mục tiêu “3 giảm” của thành phố; Chỉ thị số 10/CT-TU của Thành ủy về “Lãnh đạo nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phấn đấu xây dựng ngày càng nhiều phường, xã, thị trấn, khu phố, xóm, ấp không có tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm hoạt động. Trước hết là đẩy mạnh xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả của các mô hình tự quản, nhất là nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự, góp phần tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

3. Công an các cấp cần chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo và các ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn dân cư nói chung và nơi có đông đồng bào các tôn giáo nói riêng. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến công tác tôn giáo, dân tộc; công tác chống âm mưu “Diễn hiến hòa bình” của địch, của các phần tử xấu lợi dụng tôn giáo… Gắn kết chặt chẽ giữa các nội dung công tác phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa bàn dân cư; với cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; công an các cấp nhất là phường, xã, thị trấn phải thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; làm cho phong trào luôn có nội dung phong phú, hình thức đa dạng và mang lại chất lượng, hiệu quả thiết thực.

4. Lãnh đạo sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để phát huy những thành tích đạt được và khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót qua Hội nghị tổng kết 10 năm (1995 - 2005) công tác - Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã nêu trên. Từng cơ quan, đơn vị cần đổi mới phương thức xây dựng, phát động phong trào ở địa bàn có đông đồng bào các tôn giáo; thường xuyên quan tâm củng cố và xây dựng các tổ chức giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 24/CATP của Công an thành phố về “phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc phòng chống tội phạm trên địa bàn phường, xã”; trong việc quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng, giúp đỡ hồi gia sau cai nghiện; vận động đối tượng phạm pháp lẩn trốn ra đầu thú, tự thú; giao nộp hung khí, vũ khí, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đô thị…

5. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Công an các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, các đoàn thể; từng thời gian tổ chức rút kinh nghiệm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền cơ sở ở vùng có đông đồng bào theo các tôn giáo ngày càng vững mạnh. Đặc biệt qua các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, trong đó có phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc làm cho đồng bào có đạo hay không có đạo đều có ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia chống lãng phí, tham ô, tham nhũng, thực hành tiết kiệm; tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện bình đẳng cùng phát triển, cùng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tổ chức tuyên truyền rộng rãi kết quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 10 năm qua ở nơi có đông đồng bào các tôn giáo để kịp thời cổ vũ, động viên nêu gương những tập thể, cá nhân, nhất là những quần chúng tín đồ, chức sắc các tôn giáo có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên chỉ đạo các tổ chức cơ sở của mình chủ động phối hợp với Chính quyền cùng cấp tăng cường công tác vận động các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở theo tinh thần các nội dung đã nêu trên, nhằm làm cho phong trào này ngày càng phát triển sâu, rộng và hiệu quả thiết thực.

8. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm có tổ chức sơ kết và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định chung./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 


 
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu31/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2006
Ngày hiệu lực19/10/2006
Ngày công báo15/10/2006
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 31/2006/CT-UBND đẩy mạnh vận động tổ chức tín đồ tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 31/2006/CT-UBND đẩy mạnh vận động tổ chức tín đồ tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu31/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành09/10/2006
        Ngày hiệu lực19/10/2006
        Ngày công báo15/10/2006
        Số công báoSố 38
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 31/2006/CT-UBND đẩy mạnh vận động tổ chức tín đồ tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 31/2006/CT-UBND đẩy mạnh vận động tổ chức tín đồ tôn giáo tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc