Quyết định 138/2007/QĐ-UBND

Quyết định 138/2007/QĐ-UBND về việc giải quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 138/2007/QĐ-UBND giải quyết trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư hộ dân diện giải tỏa thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 138/2007/QĐ-UBND giải quyết trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư hộ dân diện giải tỏa thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 138/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP THANH TOÁN CHẬM TIỀN MUA NHÀ, ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI CÁC HỘ DÂN THUỘC DIỆN GIẢI TỎA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 12439/STC-BVG ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc giải quyết các trường hợp thanh toán chậm nộp tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3239/STP-VB ngày 02 tháng 11 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối với những hợp đồng mua bán trả góp nhà, đất tái định cư đã ký kết thì việc giải quyết thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa thực hiện như sau:

1. Trường hợp hợp đồng ký kết có điều khoản về phạt do chậm thanh toán, thì thời hạn thanh toán và hình thức phạt do chậm thanh toán được thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

2. Trường hợp hợp đồng đã ký kết không có điều khoản quy định về phạt do chậm thanh toán thì sau khi hết thời hạn trả góp quy định trong hợp đồng mà người mua nhà, đất tái định cư vẫn chưa thanh toán hết, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% tính trên số tiền chưa thanh toán.

Điều 2. Đối với những hợp đồng mua bán trả góp nhà, đất tái định cư được ký kết kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thì phải ghi vào điều khoản của hợp đồng các nội dung sau:

1. Trường hợp còn trong thời hạn trả góp theo hợp đồng, nếu người mua nhà, đất tái định cư chậm thanh toán các khoản tiền đến hạn thanh toán, thì các khoản nợ được tính theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Ngân hàng Nhà nước trên số dư nợ; nhưng số tiền lần đầu nộp phải bằng tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về nhà đất đã nhận nếu bố trí tái định cư bằng căn hộ hoặc bằng tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nếu bố trí tái định cư bằng nền đất.

2. Hết thời hạn thanh toán theo hợp đồng mà người mua nhà, đất tái định cư chưa thanh toán hết, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% tính trên số tiền chưa thanh toán.

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Công ty Dịch vụ công ích quận, huyện hoặc đơn vị có chức năng do Ủy ban nhân dân quận, huyện phân công khi tiến hành ký kết hợp đồng mua bán trả góp nhà, đất tái định cư (chỉ áp dụng cho những trường hợp thật sự khó khăn về chỗ ở và tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để thanh toán cho nhà ở, đất ở trong khu tái định cư theo chính sách quy định) phải thể hiện trong hợp đồng điều khoản thanh toán và hình thức phạt do chậm thanh toán theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra Văn bản- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- Trung tâm Công báo;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Các Phòng chuyên viên, ĐTMT (2b);
- Lưu: VT, (ĐTMT-C) LH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 138/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/12/2007
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Ngày công báo 01/01/2008
Số công báo Số 3
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/03/2016
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 138/2007/QĐ-UBND giải quyết trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư hộ dân diện giải tỏa thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 138/2007/QĐ-UBND giải quyết trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư hộ dân diện giải tỏa thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 138/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành 18/12/2007
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Ngày công báo 01/01/2008
Số công báo Số 3
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/03/2016
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 138/2007/QĐ-UBND giải quyết trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư hộ dân diện giải tỏa thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 138/2007/QĐ-UBND giải quyết trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư hộ dân diện giải tỏa thành phố Hồ Chí Minh