Quyết định 1021/QĐ-UBND

Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/QĐ-UBND

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 623/TTr-STP ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc bãi bỏ văn bản;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 văn bản sau đây của Ủy ban nhân dân Thành phố do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành:

- Chỉ thị số 30/2003/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết một số vấn đề nhà, đất trong khu vực có quy hoạch chi tiết và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết;

- Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra Văn bản- BTP;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV; TT
CB; City Web;
- Lưu: VT, (PCNC-TNh) XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2016
Ngày hiệu lực10/03/2016
Ngày công báo15/04/2016
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1021/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành10/03/2016
       Ngày hiệu lực10/03/2016
       Ngày công báo15/04/2016
       Số công báoSố 20
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh 2016

           • 10/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực