Quyết định 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND điều chỉnh một phần giá dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2014/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT PHẦN GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT- BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật;

Căn cứ Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Công văn số 2210/BYT-KH-TC ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT- BTC;

Căn cứ Công văn số 1513/BHXH-CSYT ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số 7258/TTr-SYT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Sở Y tế về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính, như sau:

1. Đối tượng áp dụng điều chỉnh giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính:

Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chức năng khám, chữa bệnh, gồm:

* Tuyến thành phố: gồm 29 bệnh viện, 01 Khu Điều trị, 02 Trung tâm, 01 Phòng khám chuyên khoa.

* Tuyến huyện: gồm 23 bệnh viện quận - huyện.

* Tuyến cơ sở: gồm 322 trạm y tế phường - xã, thị trấn.

2. Phương án điều chỉnh giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính (dưới đây viết tắt là TTLT 04/2012).

a) Xây dựng theo lộ trình 3 năm (năm 2014, năm 2015, năm 2016, điều chỉnh hàng năm), đạt mức tối đa khung giá đến năm 2016. Thực hiện việc điều chỉnh bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 với lộ trình cụ thể như sau:

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2014:

+ Phần A, B, C (trừ C4): 75% TTLT 04/2012 (477 dịch vụ kỹ thuật);

+ Phần C4:                    65% TTLT 04/2012 (1.519 dịch vụ kỹ thuật).

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2015:

+ Phần A, B, c (trừ C4): 85% TTLT 04/2012;

+ Phần C4:                    75% TTLT 04/2012.

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2016:

Phần A, B, C:                100% TTLT 04/2012.

b) Riêng đối với 25 dịch vụ kỹ thuật được quy định tại TTLT 04/2012 có giá bằng hoặc thấp hơn giá cũ (Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC- BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội): thực hiện mức 100% khung giá TTLT 04/2012.

c) Đối với 1.038 dịch vụ kỹ thuật không quy định tại TTLT 04/2012 gồm: 911 dịch vụ kỹ thuật của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC- BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 127 dịch vụ kỹ thuật tương đương theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố: giữ nguyên giá (do không bị điều chỉnh bởi TTLT 04/2012).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Các Bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, THKH, TCTMDV; TTCB;
- Lưu: VT, (VX/P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực19/05/2014
Ngày công báo01/06/2014
Số công báoSố 33
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2014/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2014/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực19/05/2014
        Ngày công báo01/06/2014
        Số công báoSố 33
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 17/2014/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2014/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập Hồ Chí Minh