Quyết định 25/2014/QĐ-UBND

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 07/2013/QĐ-UBND

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND đăng ký khai sinh thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 158/2005/NĐ-CP">01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3675/TTr-STP-HT ngày 07 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Sa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3:

4. Quy trình liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh - Cp thẻ bảo hiểm y tế - Đăng ký thường trú cho tr em dưới 06 tuổi Quy trình liên thông thủ tục hành chính Đăng khai sinh - Cp thẻ bảo hiểm y tế cho tr em dưới 06 tuổi được thc hin trong tất cả các trường hợp đăng ký mới.

nhân nhu cu giải quyết thủ tục hành chính quyền lựa chọn không áp dụng quy trình liên thông đối với nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú đối với người chết đăng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp nhân lựa chọn không áp dụng quy trình liên thông, việc thực hiện từng thủ tc s theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Sa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6:

“2. Trình tự giải quyết hồ sơ:

a) Ủy ban nhân dân cấp thực hiện cp Giy khai sinh cho tr em ngay trong ngày tiếp nhận hsơ.

b) Trong thi hạn một (01) ngày làm vic, k từ ngày cp Giy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm:

- Chuyển thông tin đến Bo hiểm hội cp huyện thông qua mng điện t: họ tên tr em; ny, tháng, năm sinh; gii tính; địa chỉ thưng trú của trẻ em; họ tên mẹ hoặc cha hoặc người nuôi dưỡng; nơi đăng khám cha bệnh ban đu.

- Chuyn hồ sơ đăng thường trú đến Công an cp huyện: bn sao Giấy khai sinh của tr em các giy tờ kèm theo được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Quy chế này.

c) Trong thi hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin qua mạng điện tử do Ủy ban nhân dân cp xã chuyển đến Bo hiểm hội và Công an cp huyn:

- Bo hiểm hội cp huyện xử lý hồ sơ và cp thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp cá biệt (tr em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo,…) Bo hiểm hội cp huyện cp thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do Ủy ban nhân dân cp xã chuyn đến.

- Công an cp huyện xử lý hồ sơ và thực hin đăng ký thường trú.

d) Trong thi hạn một (01) ngày làm việc, k từ ngày hết thi hạn nêu tại Điểm c Khoản này, y ban nhân dân cp xã thực hiện các công việc sau:

- Chuyển hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bo him y tế cho Bảo him xã hội cấp huyn;

- Nhận kết quả: Thẻ bảo hiểm y tế Sổ hộ khẩu tại Bo hiểm hội và Công an cp huyện

3. Trả kết qu:

Trong thi hạn năm (05) ngày làm việc, kể t ngày nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ đến Bộ phn tiếp nhận tr kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cp nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết qu: Giy khai sinh; Thẻ bo hiểm y tế và Hộ khẩu.

3. Sa đổi Khon 2 và Khoản 3, Điều 8:

“2. Trình tự giải quyết hồ sơ:

a) Ủy ban nhân dân cp cp Giy khai sinh cho tr em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ và chuyển các thông tin đến Bảo hiểm xã hội cp huyện thông qua mạng điện t: họ tên tr em; ny, tháng, năm sinh; gii tính; địa chỉ thường trú của tr em; họ tên mẹ hoc cha hoc người nuôi dưỡng; nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đu.

b) Trong thi hạn mt (01) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin qua mạng điện tử do Ủy ban nhân dân cp xã chuyn đến, Bo hiểm hội cp huyện xử hồ sơ cp Thẻ bảo hiểm y tế. Trong trường hợp biệt (tr em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo,…) Bo hiểm hội cp huyện cp thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do Ủy ban nhân dân cp xã chuyn đến.

c) Trong thi hạn mt (01) ngày làm việc, kể từ ngày hết thi hạn nêu tại Điểm b Khoản này, y ban nhân dân cp xã thực hiện các công việc sau:

- Chuyển hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Bo him y tế cho Bảo him xã hội cấp huyn;

- Nhn kết qu: Thẻ bo hiểm y tế tại Bo hiểm xã hội cp huyện.

3. Trả kết qu:

Trong thi hạn ba (03) ngày làm vic, k từ ngày nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận tr kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cp nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết qu: Giy khai sinh và Thẻ bo hiểm y tế.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10 ngày, k từ ngày ký. Các nội dung khác ca Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND không được sửa đổi, b sung tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Bo hiểm hội Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Trưởng Công an các quận, huyn, Giám đốc Bảo hiểm hội các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân c - phường - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng NC-TH;
- TTCB, TTTH;
- Lưu: VT (CCHC-VP) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2014
Ngày hiệu lực 01/08/2014
Ngày công báo 15/08/2014
Số công báo Số 49
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/11/2016
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành 22/07/2014
Ngày hiệu lực 01/08/2014
Ngày công báo 15/08/2014
Số công báo Số 49
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/11/2016
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2014/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính Hồ Chí Minh