Chỉ thị 30/2007/CT-UBND

Chỉ thị 30/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 30/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước khoa học công nghệ Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 30/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước khoa học công nghệ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 30/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN - HUYỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương; Căn cứ Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
Để tăng cường và hỗ trợ triển khai công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện, với mục tiêu từng bước hình thành hệ thống quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ từ thành phố tới cấp quận - huyện;
Xác định nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong vai trò đầu mối quản lý Nhà nước về các mặt ở địa phương, trong đó có quản lý khoa học và công nghệ; tiến tới phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý khoa học và công nghệ phù hợp, đảm bảo theo dõi quản lý, gắn kết các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đào tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và quận - huyện nói riêng
.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Phân cấp quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ ở quận - huyện gắn với các chức năng: thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính trong các lĩnh vực:

a) Về lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ động và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tổ chức chỉ đạo thực thi pháp luật; thực hiện kiểm tra, giám sát, theo dõi, thống kê tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý chất lượng, đo lường đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông và thực hiện Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trên địa bàn. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

b) Về lĩnh vực Thanh tra khoa học và công nghệ: Ủy ban nhân dân các quận - huyện làm đầu mối phát hiện, đề xuất với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Thanh tra, Công an và Quản lý thị trường tại các quận - huyện triển khai công tác Thanh tra về khoa học và công nghệ trên địa bàn, thực hiện xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, an toàn bức xạ, vệ sinh an toàn thực phẩm... theo thẩm quyền.

c) Về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch định kỳ theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại địa bàn; ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước và hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ cho các đối tượng liên quan trên địa bàn (cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp...).

d) Về lĩnh vực An toàn bức xạ và chuyển giao công nghệ: Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực thi các văn bản pháp luật về an toàn bức xạ cho các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế, sản xuất công nghiệp... và quản lý, thẩm định đánh giá công nghệ đối với các dự án do quận - huyện quản lý đầu tư; phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang về giấy phép và việc chấp hành các quy định theo đúng Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ.

2. Tổ chức triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn quận - huyện:

a) Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp theo điều kiện của địa phương và hướng dẫn chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ; chọn lựa các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống ở quận - huyện phải đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và đem lại hiệu quả cao.

b) Ủy ban nhân dân quận - huyện là đầu mối theo dõi, giám sát và phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn quận - huyện; hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng quy định để triển khai thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ (tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm nghiệm, bồi dưỡng huấn luyện kỹ thuật...) phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận - huyện.

c) Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan Nhà nước trên địa bàn quận - huyện theo nội dung, chương trình triển khai của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Thực hiện thống kê, báo cáo và thông tin khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban nhân dân quận - huyện là đầu mối tiếp nhận nguồn tư liệu khoa học và công nghệ và triển khai thực hiện công tác thống kê, cập nhật quản trị dữ liệu, thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện; thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tri thức khoa học và công nghệ đến các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần nâng cao dân trí; phục vụ cung cấp thông tin khoa học và công nghệ theo yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống; đẩy mạnh chuyển giao thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật có thể ứng dụng triển khai vào sản xuất và đời sống cho các đối tượng trên địa bàn quận - huyện.

4. Về phân công tổ chức thực hiện:

a) Ủy ban nhân dân các quận - huyện: căn cứ vào các nội dung nhiệm vụ tại khoản 1, 2, 3 nêu trên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở - ngành thành phố có liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; bố trí nhân sự theo dõi quản lý chuyên trách về hoạt động khoa học và công nghệ; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, phát hiện các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách để nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả việc triển khai tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn quận - huyện.

b) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở - ngành có liên quan xây dựng và triển khai Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện của thành phố giai đoạn 2008 - 2010 và các năm tiếp sau; thực hiện thí điểm tại 01 quận nội thành, 01 quận ven và 01 huyện ngoại thành trong năm 2008 để đúc kết mô hình và xác định căn cứ khoa học phục vụ xây dựng Đề án khả thi về quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và ban hành quy định Liên Sở về hướng dẫn hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp quận - huyện.

- Phối hợp với các sở - ngành hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm trên địa bàn quận - huyện.

- Hướng dẫn và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung các chương trình tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn về quản lý khoa học và công nghệ tại các quận - huyện.

c) Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận - huyện; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quy định liên quan đến quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp quận - huyện của thành phố; ban hành các văn bản Liên tịch Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc thực hiện....

- Tổ chức rà soát, bổ sung và kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự cho các Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện tăng cường quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ ở cấp quận - huyện.

d) Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân quận - huyện thẩm định dự toán kinh phí kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm tại quận - huyện.

- Bố trí kinh phí triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tại quận - huyện trong kế hoạch kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.

đ) Các sở - ngành liên quan:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các quận - huyện về các hoạt động khoa học và công nghệ chuyên ngành có liên quan, hoặc giải quyết các vấn đề cấp bách về khoa học và công nghệ mang tính liên ngành trên địa bàn quận - huyện.

5. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; Thủ trưởng các sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của quận - huyện cho Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.
TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPHĐ-UB: CVP, các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Website TP.HCM ;
- TT Công báo;
- Lưu:VT, (CNN/HH)  H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu30/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 30/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước khoa học công nghệ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 30/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước khoa học công nghệ Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu30/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 30/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước khoa học công nghệ Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 30/2007/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước khoa học công nghệ Hồ Chí Minh