Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

Quyết định 44/2011/QĐ-UBND về đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 44/2011/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch đã được thay thế bởi Quyết định 43/2015/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 11/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2011/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 44/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu chung từ 650.000 đồng lên 730.000 đồng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010; Nghị định số 22/2011 /NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiếu chung từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 về việc hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3877/TNMT-KH ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc phê duyệt đơn giá dự toán công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 1484/STC-ĐTSC ngày 21 tháng 02 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành đơn giá dự toán (tổng hợp và chi tiết) lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.1. Áp dụng mức lương tối thiểu 730.000 đồng/người/tháng đối với công việc thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung công việc

Đơn giá dự toán

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

2.243.461.851

951.027.750

94.002.389

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.467.259.952

571.689.615

52.071.562

Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

727.120.810

275.608.954

25.369.014

Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

514.469.094

187.071.677

20.497.321

1.2. Áp dụng mức lương tối thiểu 830.000 đồng/người/tháng đối với công việc thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung công việc

Đơn giá dự toán

Cấp thành phố

Cấp huyện

Cấp xã

Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

2.491.237.302

1.052.580.771

103.206.390

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

1.635.592.508

633.014.092

57.084.860

Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

813.552.862

305.936.515

28.138.033

Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

575.837.015

207.734.740

22.644.165

Điều 2. Các hệ số Kkt, Kds, Ks, Khc, Kđt, Kkv được tính toán căn cứ vào số liệu của Tổng cục Thống kê và các Cục thống kê địa phương công bố ở thời điểm gần nhất so với thời điểm tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với hệ số áp lực kinh tế Kkt: đối với những quận - huyện không có các số liệu thống kê để làm cơ sở tính toán Kkt, cho phép áp dụng các số liệu thống kê cấp thành phố để tính Kkt.

Điều 3. Đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các nhiệm vụ lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Khi có biến động về giá, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Liên Sở Tài chính - Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành các điều chỉnh đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành liên quan. Trong trường hợp xét thấy cần thiết giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính lập thủ tục, trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh hoặc ban hành đơn giá dự toán mới theo quy định.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường in ấn, phát hành và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn khác so với nội dung trong đơn giá này, phối hợp Sở Tài chính, trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 6. Quyết định này thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2011
Ngày hiệu lực21/07/2011
Ngày công báo01/08/2011
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2011/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2011/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành11/07/2011
       Ngày hiệu lực21/07/2011
       Ngày công báo01/08/2011
       Số công báoSố 47
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/09/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 44/2011/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2011/QĐ-UBND đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch